Vijfjescollecte

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt niet op zondag 29 april, maar op D.V. zondag 6 mei zowel in de ochtend- als avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van onze Hervormde Gemeente van Werkendam gezond te houden. Het College van Kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van € 5,- bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk wordt de vijfjescollecte aan de uitgang gehouden en is er tijdens de dienst één collecte, die is bestemd voor de diaconie. Het College van Kerkrentmeesters dankt u alvast hartelijk voor uw bijdrage.’

Print Friendly, PDF & Email

Bestemming Verjaardagfonds.

Het College van Kerkrentmeesters heeft op eerste kerstdag een flyer rondgedeeld waarop o.a. iets stond vermeld over de bestemmingswijziging van het verjaardagfonds. Tot nu is het onderhoud van het kerkorgel altijd de bestemming geweest. Nu zal de bestemming gaan wijzigen in ‘investeren in duurzame energie’. We lichten u graag hier verder over in.

Het college wil met de bestemmingswijziging het verjaardagfonds wat sprekender te maken. We ontvangen af en toe berichten dat al zoveel jaar een zelfde bestemming voor ‘onderhoud orgel’ niet bij iedereen erg aanspreekt en/of dat men niet begrijpt dat de opbrengst alleen maar aan een orgel wordt besteed. Daarentegen is ‘duurzame Energie’ iets dat in onze huidige tijd vaak in het nieuws is en mensen aanspreekt. Het college is dan ook van mening met dit doel een meer aansprekende bestemming te hebben gevonden.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gepland met een externe adviseur die ons gaat informeren over duurzame energie en hoe we dat als kerk het beste kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld zonnepanelen/aardwarmte etc. Het zou kunnen dat dit (wellicht tijdelijk) de nieuwe bestemming van het verjaardagfonds zal worden. Maar totdat besloten word voor een concreet doel in duurzame energie, zal de opbrengst van het verjaardagfonds nog worden besteed aan het onderhoud van het orgel. Zodra bekend is welke richting we opgaan m.b.t. een investering in duurzame energie zullen u hierover informeren.

Als gemeente van Christus en verzorgers voor deze aarde vinden wij het als College van Kerkrenmeesters belangrijk om milieubewust, maar ook financieel verantwoord om te gaan met onze kerkgebouwen. Overigens betekent dat niet dat het orgel geen onderhoud meer zal krijgen, uiteraard wordt hier een budget voor vrijgemaakt. Want ook het orgel blijft een belangrijk instrument voor onze gemeente.

We zijn tot nu toe erg blij met uw donaties voor het verjaardagfonds en de inzet van alle vrijwilligers. Wij bevelen het fonds dan ook van harte bij u aan.

namens het College KRM

Print Friendly, PDF & Email

Opbrengst actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2018 heeft per 17 februari in totaal aan toezeggingen het bedrag van € 227.682,00 opgebracht. Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle gemeenteleden die door middel van het toezeggingsformulier hun bijdrage hebben doorgegeven.

Print Friendly, PDF & Email

Voorlopige telling van de actie Vrijwillige Bijdrage 2018

Afgelopen vrijdagavond was de eerste telling van de Vrijwillige Bijdrage 2018.Deze telling gaf als resultaat een bedrag van 201.000,- Euro. Dit bedrag is ongeveer 3,5 % hoger dat het eerste tel-bedrag vorig jaar. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar met deze opbrengst.Het college van kerkrentmeesters vraagt aan de gemeenteleden, bij wie de envelop met retourformulier om wat voor reden dan ook nog niet is opgehaald, of die de envelop nog niet hebben ingeleverd, zo vriendelijk willen zijn die envelop in de collectezak te willen doen of af te geven aan de koster of één van de kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw medewerking en toezeggingen. Verder bedanken we alle medewerkers die meegeholpen hebben om de actie mogelijk te maken!

Print Friendly, PDF & Email

Actie Kerkbalans is van start gegaan.

Van maandag 22 januari tot vrijdag 2 februari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Waarschijnlijk heeft u de enveloppe al ontvangen en zal iemand van ons loopteam de retourenveloppe week 5 bij u ophalen. Zoals u al heeft kunnen lezen in de begeleidende brief bij de actie en misschien al heeft vernomen in de uitdeelbrief na de kerstdienst, vragen de kerkrentmeesters uw onverdeelde aandacht voor de zorgelijke financiële situatie van onze kerkgemeente. Omdat beide kerkgemeenten een vacante predikantsplaats hebben, lijkt de financiële situatie rooskleuriger dan die is. Zodra beide predikantsplaatsen ingevuld zijn, zal er een financieel tekort ontstaan, waarmee continuïteit in dezelfde vorm onmogelijk is. ‘U wordt daarom niet gevraagd wat u kunt missen, maar u wordt gevraagd om te geven wat nodig is’. (zoals ds. A van Zetten sprak in de bevestigingsdienst van zondag 21 jan.) In de begeleidende brief bij de actie (tevens een link hieronder) vindt u bovendien informatie over mogelijkheden voor het geven met fiscale aftrekbaarheid. Maak hiervan gebruik en laat de kerk mee profiteren, zonder dat het u meer kost. Vraag naar de mogelijkheden bij onze penningmeester de heer H. Nieuwenhuyzen of zie het nieuwsbericht ‘modelovereenkomst’.

Op de invulstrook wordt dit jaar ook gevraagd of u uw e-mail adres (duidelijk) wilt invullen, zodat volgend jaar de actie zoveel mogelijk digitaal gehouden kan worden. Op deze manier kan voor de lopers veel werk bespaard worden. Het College hoopt dat u allen hieraan gehoor geeft.

Wij hebben als Kerkrentmeesters zorgvuldig onze voorbereidingen getroffen, toch kan het zijn dat er in de voorbereidingen foutjes geslopen zijn. Er kunnen veranderingen hebben plaatsgevonden die (nog) niet goed verwerkt zijn. We vragen daarvoor uw begrip. Wilt u alstublieft wel de afwijkingen aan ons doorgeven, we zullen ze zo mogelijk direct aanpassen. U kunt dit bij voorkeur per mail doorgeven aan de heer D. Hoogendoorn: dhoogendoorn@hoogendoorn-mbi.nl

De lopers kunnen de retourenveloppen vrijdag 2 februari om 19:00uur in de Bron inleveren. Wij wensen ons loopteam: veel succes!

Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat u de actie een warm hart toedraagt en vertrouwt op uw ruimhartige bijdrage.

Arjan van Gammeren

voorzitter College van Kerkrentmeesters

Brief HGW_kerkbalans 2018

 

Print Friendly, PDF & Email

TV schermen Biesboschkerk

Zondag 21 januari in de avonddienst van wijkgemeente 1 is er gestart met het tonen van de liturgie op de TV schermen naast de kansel. Voor het systeem zijn alle liederen die we gebruikelijk zingen en ook een digitale bijbel aangeschaft, zodat deze op de schermen getoond kunnen worden. In principe is het meenemen van de liedboekjes en bijbel naar de Biesboschkerk niet meer nodig. Ook achterin de kerk zijn de schermen voor de meeste mensen goed leesbaar. Wel zullen de schermen nog iets hoger geplaatst gaan worden. Op wat kinderziektes na, is de première goed gegaan. Een en ander zal nog wat vorm gaan krijgen. Voor het bedienen van de schermen is een ‘Beamercommissie’ in het leven geroepen. Vooralsnog bestaat deze commissie uit Kees van der Stelt en Martin van Aken, zij zoeken in de toekomst echter nog wel hulp en uitbreiding van de commissie. U kunt hen een mail sturen. keesvdstelt@gmail.com en martinvanaken@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Voorbereiding Actie Kerkbalans in volle gang

Elk laatste kwartaal van het jaar worden er intensieve voorbereidingen getroffen voor de actie kerkbalans van het volgende jaar. Ook nu is het College van Kerkrentmeesters weer volop bezig om de actie gereed te maken voor aanvang. In Januari zullen alle enveloppen weer rondgebracht en opgehaald moeten worden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de actie Kerkbalans volgend jaar (deels) digitaal te bezorgen. In de enveloppe die u in januari ontvangt, vindt u hierover informatie.

Omdat momenteel twee predikantsplaatsen vacant zijn, lijkt het zo, dat we de begroting 2018 nagenoeg sluitend krijgen. Toch maakt het college zich grote zorgen voor de toekomst nu we met elkaar streven naar ons doel: een volledige bezitting van twee predikantsplaatsen bij beide wijkgemeenten. Een begroting in een situatie mét twee bezette predikantsplaatsen voor een heel jaar laat namelijk zien dat er een zorgelijk tekort ontstaat op de balans. Daarom zijn wij als College van Kerkrentmeesters een campagne gestart om voor aankomend jaar, maar ook voor de jaren daaropvolgend, een positief resultaat met elkaar te gaan halen met de inkomsten uit de Actie Kerkbalans, zodat we een solide toekomst tegemoet gaan. Na de kerstochtenddienst op 25 december zullen in beide wijkgemeenten flyers worden uitgedeeld waarin uw aandacht wordt gevraagd voor de komende Actie Kerkbalans . Wij gaan ervan uit dat u de actie een warm hart toe draagt.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Arjan van Gammeren

Print Friendly, PDF & Email

Fietsen parkeren bij de kerk(en)

Zowel bij de Biesboschkerk als bij de Dorpskerk zullen er eind november nieuwe voorzieningen getroffen worden voor het plaatsen van fietsen.

Ten behoeve van de veiligheid is het erg belangrijk dat er bij de ingangen van de kerkgebouwen geen fietsen meer geparkeerd staan. U kunt zich voorstellen dat er een ongewenste, maar ook een erg onveilige situatie ontstaat op het moment dat er snel ontruimd moet worden in een van de gebouwen en de evacuatie verloopt moeilijk, omdat de doorgang geheel of gedeeltelijk versperd is door fietsen. Daarom is het belangrijk dat u gehoor geeft aan het verbod op het plaatsen van fietsen voor de ingang van een van beide kerkgebouwen.

Voor beide kerkgebouwen zijn er alternatieve locaties  gevonden waar de fietsen wel veilig geparkeerd kunnen worden:

Bij de Biesboschkerk is dat op de bestaande plaats achter de kerk. (grenzend aan de autoparkeerplaats nabij de singel) Deze plaats zal worden aangepast met fietsbeugels en iets groter gemaakt worden. De situatie aan de voorzijde bij de hoofdingang van de Biesboschkerk zal ook worden aangepast om het parkeren van de fiets te ontmoedigen en de doorgang te verbeteren. 

Om bij de Dorpskerk te voorkomen dat fietsen voor de ingang naar de zalen (onder de kerk) geplaatst worden, zullen op het naastgelegen parkeerterrein de autoparkeerplaatsen die grenzen aan de muur van de kleine zaal worden opgeofferd. Ook deze locatie wordt voorzien van diverse ‘fietsbeugels’ en zal dienst gaan doen als fietsparkeerplaats. Uiteraard wordt u geacht van deze fietsparkeerplaats gebruik te maken, niet alleen bij erediensten, maar ook bij activiteiten door de week.

Wij vragen u dringend gehoor te geven uw fietsen te stallen op de daarvoor bedoelde plaatsen en de ingangen vrij en toegankelijk te houden.

Het College van Kerkrentmeesters dankt u voor uw medewerking.

Print Friendly, PDF & Email

‘Lopers’ gezocht voor actie kerkbalans 2018

Nu het einde van het jaar nadert, is het college weer volop bezig met de voorbereidingen voor de actie kerkbalans. De actie van 2018 wordt gehouden van 21 januari tot 4 februari. We zijn blij met best een grote groep vaste lopers op wie we elk jaar kunnen rekenen. Toch zijn we op zoek naar meer mensen die met ons bereid zijn de enveloppen rond te brengen en vervolgens weer op te halen. Want ook hier geldt, vele handen maken licht werk.
U kunt zich aanmelden bij Arjan van Gammeren, op het e-mail adres a.vangammeren@ziggo.nl

Namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email