Afscheidsreceptie Bertus en Teuni Verhoeven

Zoals al eerder is vermeld zullen koster Bertus Verhoeven en zijn vrouw Teuni het kosterschap per 1 september 2018 neerleggen. Bertus is 35 jaar geleden begonnen met kosterwerkzaamheden in onze gemeente. Nu wil het echtpaar het rustiger aan gaan doen. Het is een lange periode waarvoor we als gemeente erg dankbaar zijn en die rust wordt hen dan ook van harte gegund. Maar dit afscheid van  jarenlange toewijding willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om het kostersechtpaar te bedanken is er daarom donderdagavond 6 september een feestelijke receptie in De Bron gepland. U bent als gemeentelid voor deze avond van harte uitgenodigd vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur, van 20.00u tot 21.00u is er een officieel gedeelte. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid het kostersechtpaar te bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze gemeente.

Print Friendly, PDF & Email

Fietsen parkeren Biesboschkerk

Ten behoeve van de veiligheid is het erg belangrijk dat er bij de ingang van de Biesboschkerk geen fietsen meer geparkeerd worden. Op last van de brandweer worden we dringend verzocht de fietsen niet meer voor de hoofdingang te plaatsten, maar aan de achterzijde van de Biesboschkerk op de aangewezen fietsenparkeerplaats. De zij-ingang zal bij erediensten open zijn, zodat omlopen niet hoeft. Bovendien zal het grindpad binnenkort verhard worden en komt er belijning op de fietsparkeerplaats zodat een grotere stalcapaciteit gecreëerd word. Wanneer blijkt dat de capaciteit niet voldoende is, zullen we aan die zijde de fietsparkeerplaats uitbreiden. Totdat extra capactiteit gecreëerd wordt en de fietsparkeerplaats staat vol, vragen wij u het eerste autoparkeerplaatsvak te gebruiken nabij de fietsparkeerplaats. Wij vragen u gehoor te geven aan onze oproep.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw medewerking.

Print Friendly, PDF & Email

Kosterschap Biesboschkerk

 

Wij zijn erg dankbaar en blij u te kunnen melden dat wij met de aanmelding van Piet en Adri van Veen een nieuw kostersechtpaar hebben gevonden die het hoofdkosterschap van de Biesboschkerk van Bertus en Teuni Verhoeven wil overnemen. Ze zullen nu al regelmatig met Bertus en Teuni meedraaien met de ochtenddiensten, ook werkzaamheden buiten de diensten gaan ze meedraaien, zodat er straks een goede overdracht kan komen per 1 september. DV. Donderdagavond 6 september zal er in de Bron een receptie zijn, waar u Bertus en Teuni kan bedanken voor de jarenlange inzet en Piet en Adri veel succes kunt wensen met hun nieuwe taak.

Print Friendly, PDF & Email

Solidariteitskas 2018

De belijdende leden en de meerderjarige doopleden ontvangen in eind juni, of begin juli de jaarlijkse acceptgiro voor de bijdrage aan de solidariteitskas. De betreffende bijdrage is allereerst bestemd voor de verplichte afdracht die de hervormde gemeente per (belijdend) lid aan de landelijke kas moet doen. Vanuit deze landelijke kas worden plaatselijke gemeenten ondersteund die in financiële problemen dreigen te komen. Ook worden bijzondere vormen van pastoraat (studentenpastoraat en dovenpastoraat) uit de landelijke kas bekostigd. Het resterend deel van de opbrengst komt ten goede aan de hervormde gemeente van Werkendam zelf. Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt erop ook uw bijdrage te mogen ontvangen.

Print Friendly, PDF & Email

Kosterschap Biesboschkerk

Koster Bertus Verhoeven en zijn vrouw Teuni hebben aangegeven, gezien hun leeftijd, het kosterschap dit jaar te gaan neerleggen. Na een periode van 35 jaar wil het echtpaar het rustiger aan gaan doen. Het is een lange periode waarvoor we als gemeente erg dankbaar zijn. Per september dit jaar zal het echtpaar het kosterschap neerleggen. Natuurlijk willen we dat als gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan en krijgt u een officiële gelegenheid om de koster en zijn vrouw te bedanken voor hun jarenlange inzet. Informatie hierover volgt nog.

Natuurlijk zoeken we goede vervanging voor Bertus en Teuni Verhoeven. Indien u, of een echtpaar, zich geroepen voelt voor het kosterschap van de Biesboschkerk, dan vernemen we dat graag. Meer informatie kunt u opvragen bij een van de kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe Privacywet (AVG)

Privacywet

vandaag, 25 mei, is de nieuwe Privacy wet ingegaan, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook voor onze kerkelijke gemeente heeft dat gevolgen. Binnen het College van Kerkrentmeesters is een klein comité opgericht die bezig is met het maken van een conceptbeleid waarin wordt aangegeven hoe dat deze wet in onze gemeente vorm gaat krijgen. Dit concept wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de kerkenraden.

De nieuwe wet schrijft regels voor in welke mate het toegestaan is persoonsgegevens te publiceren. In feite mag dat alleen als de persoon in kwestie daarvoor toestemming geeft. In onze gemeente heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor publicatie in het kerkblad, in de weerklank, in tweeklank, op de website, in de gemeentegids,  in de afkondigingen of in de voorbeden, of waar dan ook. Best veel eigenlijk. Daarom kan het zijn dat binnenkort uw toestemming wordt gevraagd, wanneer het voornemen er is iets te vermelden met daarin uw naam of andere gegevens. En dat is op zich een goede zaak. Natuurlijk kunnen we als kerkelijke gemeente alleen goed functioneren als we betrokken zijn met elkaar, informeren naar elkaar en geven om elkaar. Daarom is het delen van informatie binnen onze gemeente van groot belang, maar wel met goede afspraken.

Binnenkort zal dit beleid, als het definitief is vastgesteld, op de website worden gezet.

namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Helpende (klus-) handen gezocht voor Pastorie Kerkstraat.

Met de geplande komst van proponent G.R.G. van der Neut en zijn familie staan er best veel werkzaamheden gepland in een korte tijd in de pastorie. Familie Van der Neut hoopt maandag 18 juni naar Werkendam te verhuizen. In de twee weken daarvoor moeten nog een hoop werkzaamheden gebeuren. Om kosten te besparen en alles in korte tijd gerealiseerd te krijgen, kan niet alles gedaan worden door ingehuurde bedrijven. Daarom zijn wij op zoek naar gemeenteleden die willen helpen met kluswerkzaamheden in de pastorie. De werkzaamheden die gedaan moeten worden, zijn onder andere:

  • Behang afhalen.
  • Vloerplinten weghalen
  • Laminaat vloeren leggen
  • Schoonmaken

Maandag 28 mei wordt gestart met de verwijderwerkzaamheden, vervolgens de vloeren leggen en uiteindelijk rond het weekend van zaterdag 16 juni zal moeten worden schoongemaakt. Wij hopen en rekenen op uw hulp. U kunt zich aanmelden bij Arjan van Gammeren (a.vangammeren@ziggo.nl of 0613144933) of Dick Hoogendoorn (dhoogendoorn@hoogendoorn-mbi.nl 0653194178)

We zien uw aanmelding graag tegemoet!

Print Friendly, PDF & Email

Kerkrentmeesters: verantwoording algemene kosten

Verantwoording door het college van kerkrentmeesters betreffende algemene kosten en onderhoud gebouwen 2017

Professionele bedrijven verrichten het jaarlijkse onderhoud en reparaties van de beide orgels, de luidklok, bliksembeveiliging, koffie- en keukenmachines, kopieerapparaat, blusmiddelen enz. Met name de CV-installatie van de Biesboschkerk heeft in 2017 veel aandacht moeten krijgen door de vele storingsmeldingen. Kleine reparaties en lopend onderhoud worden door de kosters of vrijwilligers verricht maar ook dat kan niet in alle gevallen. Er zijn bijvoorbeeld reparaties verricht aan het dak van de Dorpskerk en aan de geluidsinstallatie van de Biesboschkerk. En soms is het nodig om een hoogwerker in te zetten.

Er is tuinonderhoud gepleegd in de tuinen van de beide pastorieën en de beide kerken. Naast de inzet van vrijwilligers is ook hoveniersbedrijf Den Hollander actief geweest om de tuinen in het voorjaar en de zomer goed bij te houden en winterklaar te maken. Omdat in de voorgaande jaren veel aandacht is besteed aan schilderwerk aan de kerkgebouwen zijn hiervoor, net als in 2016 in 2017, niet veel kosten gemaakt. Naast onderhoud worden ook andere kosten betaald van de opbrengsten van de uitgangscollecte. Bijvoorbeeld de energiekosten, belastingen, gemeentelijke heffingen en verzekeringen, afvoer van afval, aanschaf schoonmaakmiddelen enz. Voor gas en elektra is een overeenkomst afgesloten bij Greenchoice en voor water bij Brabant Water. Bij Donatus hebben we de verzekeringen afgesloten van gebouwen, installaties en inventaris. In verband met de noodzaak de oude liturgieborden in de Biesboschkerk aan te passen is er in overleg met de Diaconie gekozen voor volledige vervanging door beeldschermen. Daarvoor moest ook een kabel worden getrokken en moest een laptop worden aangeschaft. De totale aanschaf is door de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters gefinancierd.

Voor 2018 staan voor de pastorie Kerkstraat de volgende investeringen in de planning: vervanging van de keuken en de badkamer. Ook enkele andere investeringen worden gepland, dit allemaal in overleg met de familie van dominee Van der Neut. Daarnaast zijn voor de pastorie Sigmondstraat ook een aantal investeringen gepland maar daar wil het college nog even mee wachten tot een nieuwe dominee het beroep heeft aangenomen. Bij dit alles zijn wij afhankelijk van uw gaven. Derhalve vertrouwen wij erop dat u ons middels de uitgangscollectes, giften en legaten wilt blijven steunen.

Bij voorbaat hartelijk dank

Het college van kerkrentmeesters

P.S. Voor verdere details wordt, na goedkeuring door de algemene kerkenraad, de jaarrekening ter inzage aangeboden aan de gemeenteleden. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Print Friendly, PDF & Email

Bestemming Verjaardagfonds.

Het College van Kerkrentmeesters heeft op eerste kerstdag een flyer rondgedeeld waarop o.a. iets stond vermeld over de bestemmingswijziging van het verjaardagfonds. Tot nu is het onderhoud van het kerkorgel altijd de bestemming geweest. Nu zal de bestemming gaan wijzigen in ‘investeren in duurzame energie’. We lichten u graag hier verder over in.

Het college wil met de bestemmingswijziging het verjaardagfonds wat sprekender te maken. We ontvangen af en toe berichten dat al zoveel jaar een zelfde bestemming voor ‘onderhoud orgel’ niet bij iedereen erg aanspreekt en/of dat men niet begrijpt dat de opbrengst alleen maar aan een orgel wordt besteed. Daarentegen is ‘duurzame Energie’ iets dat in onze huidige tijd vaak in het nieuws is en mensen aanspreekt. Het college is dan ook van mening met dit doel een meer aansprekende bestemming te hebben gevonden.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gepland met een externe adviseur die ons gaat informeren over duurzame energie en hoe we dat als kerk het beste kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld zonnepanelen/aardwarmte etc. Het zou kunnen dat dit (wellicht tijdelijk) de nieuwe bestemming van het verjaardagfonds zal worden. Maar totdat besloten word voor een concreet doel in duurzame energie, zal de opbrengst van het verjaardagfonds nog worden besteed aan het onderhoud van het orgel. Zodra bekend is welke richting we opgaan m.b.t. een investering in duurzame energie zullen u hierover informeren.

Als gemeente van Christus en verzorgers voor deze aarde vinden wij het als College van Kerkrenmeesters belangrijk om milieubewust, maar ook financieel verantwoord om te gaan met onze kerkgebouwen. Overigens betekent dat niet dat het orgel geen onderhoud meer zal krijgen, uiteraard wordt hier een budget voor vrijgemaakt. Want ook het orgel blijft een belangrijk instrument voor onze gemeente.

We zijn tot nu toe erg blij met uw donaties voor het verjaardagfonds en de inzet van alle vrijwilligers. Wij bevelen het fonds dan ook van harte bij u aan.

namens het College KRM

Print Friendly, PDF & Email

Opbrengst actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2018 heeft per 17 februari in totaal aan toezeggingen het bedrag van € 227.682,00 opgebracht. Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle gemeenteleden die door middel van het toezeggingsformulier hun bijdrage hebben doorgegeven.

Print Friendly, PDF & Email