Collecte doel

Zondag 23 september 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 30 september 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd Stichting Shaare Zedek ziekenhuis.
Dit ziekenhuis staat midden in het hart van Jeruzalem. Het ziekenhuis heeft altijd een belangrijke rol gespeeld en nog in het dagelijks leven in Jeruzalem met zijn gemengde bevolking. Het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een hartelijke sfeer, gevoed vanuit het hart van de Bijbel (de Thora). Mensen helpen er mensen. Alle patiënten, Jood, Arabier en Christen zijn er van harte welkom.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 7 oktober 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Stichting verpleegkundigen voor Israël.
Het doel is: het bevorderen van verpleegkundige hulp en -voorzieningen in zorgcentra, in Israël waaronder ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en daarmee gelijk te stellen instellingen van alle bevolkingsgroepen ongeacht afkomst en overtuiging.
Dit proberen ze te bereiken door: het ondersteunen van verpleegkundige projecten en van Nederlandse verpleegkundigen die op vrijwillige basis tijdelijk in Israël werkzaam zijn. De hulp, die in Israël wordt geboden is o.a.: het Alyn Kinderziekenhuis; Jeruzalem: efficiënte hulpmiddelen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen ongeacht hun nationaliteit.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor vakantieweken gehandicapten Hervormde Vrouwenbond.
De Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen organiseert voor mensen met een verstandelijke – (een beperking), lichamelijke – (chronische ziekte), meervoudige (van zeer moeilijk lerend niveau of voor hen, die een dagverblijf bezoeken) handicap en voor alleenstaanden een vakantieweek. De vrouwenbond ziet het als haar diaconale taak, dit stukje zorg op zich te nemen. In deze vakantieweken is de Bijbel het richtsnoer voor geloof en leven. Dit komt o.a. tot uiting in ons omgaan met elkaar en in het feit dat Bijbelstudie en gebed een voorname plaats innemen binnen het weekprogramma.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 14 oktober 2018
De collecte tijdens de morgen- en avonddienst bestemd voor Project 1027 Werelddiaconaat Indonesië, medische zorg op Java.
Op Java kent men het gezegde ‘Arme mensen mogen niet ziek worden’. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden.
Om aan deze situatie iets te doen heeft stichting Sion in april 2011 twee medische posten geopend in afgelegen gebieden rond de Merbabu en Merapi bergen. Ook heeft men in 2012 een bus aangeschaft en omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Sion werkt met professionele artsen en verpleegkundigen die vrijwillig of voor een klein salaris graag meewerken aan dit programma.
Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen, er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden, etc. Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 21 oktober 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Stichting Eleos.
Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit de christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden ze op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Eleos richt zich op hulpvragers die willen dat de geboden hulp aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Dit neemt niet weg dat iedereen – ongeacht de levensovertuiging – met een hulpvraag die aansluit bij ons aanbod in behandeling kan worden genomen of begeleiding kan ontvangen. De hulp heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken of op te heffen. De hulp die ze bieden komt tot stand in samenspraak met onze hulpvragers. Daarbij sluiten ze aan bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht en zoeken verbinding met hun omgeving.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 28 oktober 2018
De collecte tijdens de morgen- en avonddienst bestemd voor Stichting Hulp Medechristenen.
Het volgende (ingezonden) stukje ontvingen wij van H.M.C. Beste gemeenteleden. Een nieuwjaar is gestart met direct activiteiten voor hulpverlening in Oost Europa. Dit jaar is voor onze stichting een jubileumjaar. Wij mogen vieren dat God ons de tijd van 40 jaren heeft gegeven om ons hulpverleningswerk te doen in Oost Europa. Aan God de eer en onze dank. Van de Diaconie mogen wij ons actieformulier ”voedsel voor lichaam en ziel” weer aan u uitdelen in een morgendienst van beide wijkgemeenten en wel op zondag 12 februari in wijk 1 en zondag 19 februari in wijk 2. Wilt u weer met milde hand geven aan hen die zo veel minder hebben dan wij. God zal u zegenen. Namens de stichting C. Huisman.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 4 november 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk.
De missie van de S.D.O.K. wordt samengevat in de woorden “Samen ten dienste van vervolgde christenen”. Bij de uitvoering van deze missie staat het tot stand brengen en uitbouwen van verbondenheid tussen christenen in Nederland en vervolgde christenen elders centraal. Met haar activiteiten wil de SDOK o.a. de volgende doelen realiseren: a. Het informeren van christenen in vrijheid over de situatie van vervolgde christenen. b. Het bemoedigen en versterken van vervolgde christenen. c. Het geven van steun aan gezinnen van vervolgde christenen. d. Het in staat stellen van vervolgde christenen om hun vervolgers in liefde te bereiken met de boodschap van het Evangelie. e. Het helpen van noodlijdende christenen om hun levens en hun christelijk getuigenis op te bouwen in gebieden waar actieve geloofsvervolging heeft opgehouden te bestaan. De S.D.O.K. zet zich wereldwijd in om de vervolgde christenen te ondersteunen.

Van harte bij u aanbevolen.

Woensdag 7 november 2018 Dankdag
Tijdens deze dienst, de Dankstonddienst, is de collecte bestemd voor voedselhulp, Christen voor Israël, de gaarkeukens.
Christenen voor Israël laat de armen van Jeruzalem niet in de steek. “Nog geen jaar geleden heeft de instelling in samenwerking met een aantal Nederlandse ondernemers, gespecialiseerd in keukens, geld ingezameld voor een nieuwe keuken voor het Jaffa Instituut van rabbijn dr. David Portowicz. Deze rabbijn helpt kansarme kinderen in een enorme achterstandsituatie. De geschonken keuken zullen we nu ook inzetten voor het bereiden van warme maaltijden voor de armen en voor de overlevenden van de Shoah (Holocaust) in Jeruzalem. De spiksplinternieuwe keuken van het Jaffa Instituut in Beth Shemesh gaat nu ook dienstdoen als gaarkeuken. De nieuwe keuken van het Jaffa Instituut in Beth Shemesh – een stadje nabij Jeruzalem – speelt een cruciale rol in de bereiding en verspreiding van de maaltijden voor de armen in Jeruzalem. Nadat de maaltijden, zo’n twintigduizend per jaar, in deze keuken zijn bereid, worden ze gekoeld vervoerd naar Jeruzalem. Daar worden ze afgeleverd bij Hineni, een Joodse organisatie waarmee Christenen voor Israël al vele jaren samenwerkt.

Aan de uitgang is de bekende dankstond collecte om onze Heer te danken voor alle goeds wat hij ons heeft geschonken.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 11 november 2018
De collecte tijdens de morgen- en avonddienst bestemd voor Project 1027 Geloven in Spangen, oog voor elkaar in Rotterdam West.
In de Rotterdamse wijk Spangen wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Veel van deze wijkbewoners zijn werkloos, zonder goede opleiding en spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks. Maar het grootste probleem in de wijk is dat de verschillende groepen geen of weinig contact hebben met elkaar. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende (doel)groepen. De mensen die betrokken zijn bij Geloven in Spangen vormen een positieve uitzondering op de regel en vormen met elkaar een veelkleurige en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de wijk en willen zich met daad en Woord inzetten voor dit gebied, dat jarenlang het ‘afvoerputje’ van Rotterdam was.
Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij bestaande initiatieven en in nauwe samenwerking met instanties als school en welzijnsorganisaties. Waar mogelijk worden wijkbewoners ingeschakeld. Geloven in Spangen brengt mensen in beweging en wil bij hen interesse voor het christelijk geloof wekken.
Zij weten zich daarnaast geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de programma’s die ze aanbieden staan onderlinge relaties centraal.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 18 november 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Ned. Patiëntenvereniging, afd. Werkendam. De N.P.V. is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de zorg voor het leven. De N.P.V. gaat uit van Bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond, ongeacht ras, kleur of godsdienst: ieder mens mag er zijn! De N.P.V. houdt zich bezig met verschillende thema’s die raken aan de ‘zorg voor het leven’.

Van harte bij u aanbevolen

Zondag 25 november 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

 

Print Friendly, PDF & Email