Collecte doel

Zondag 22 april 2018
De collecte in de morgen- en avonddienst is bestemd voor Project 10 27/ werelddiaconaat: Colombia – opvang kinderen in kansarme wijken.

In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale omstandigheden. De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 29 april 2018
De collecte tijdens de ochtenddienst is bestemd voor Trans World Radio.
Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd.

De collecten tijdens de avonddienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk, dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen

Zondag 6 mei 2018

De collecte tijdens de ochtenddienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor het Jeugdwerk van de HGJB.
De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat we jongeren in beweging willen zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat we hen willen leren hoe zij dit in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. Daarom gaat de HGJB voor jongeren. Of nauwkeuriger geformuleerd: voor jongeren in de gemeente. Want de christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond. Twee doelgroepen worden onderscheiden: HGJB Voor jou: jongeren en HGJB Support: iedereen in de gemeente die met en voor jongeren werkt. Het jeugdwerk biedt kinderen, tieners en jongeren kansen om van elkaar te leren en langere tijd met elkaar op te trekken. De HGJB ontwikkelt al jaren verschillende materialen en cursussen op dit terrein. De HGJB wil ook gemeenten in beweging zetten, richting jongeren. Hiervoor ondersteunen ze kerkelijke gemeenten bij de roeping die ze hebben naar jongeren toe, namelijk: hen leren en laten zien dat God hun hemelse Vader is, die niks liever wil dan Zijn kinderen bij zich thuis te hebben.

Van harte bij u aanbevolen.

Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Hoop voor Albanië.
De Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de volgende doelen gesteld: Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.    

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 13 mei 2018
De collecte tijdens de ochtenddienst is bestemd voor Stichting Schuilplaats.
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Stichting De Schuilplaats: is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. De hulpverlening is gericht op de behandeling van problemen in de relationele of psychische sfeer en op verwerkingsproblematiek zoals rouw en incest. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor predikanten, ouderlingen en diakenen. Hulpverlening moet concreet en praktisch zijn. De meerwaarde om dit werk te doen ligt in onze christelijke identiteit. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk, dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email