‘Samenvatting preek 1 Kon. 18: 40 ‘Elia en I.S.’

 LINK:  ‘Samenvatting preek 1 Kon. 18: 40 ‘Elia en I.S.’

Elia op de Karmel

LINK: opname kerkdienst op 04 oktober 2015, Dorpskerk

Psalm 147 : 1
Psalm   43 : 1, 2 en 3
Psalm   48 : 6
Psalm   74 : 19 en 21
Psalm   35 : 5 en 6
Psalm   98 : 1 en 4
Schriftlezingen:
Numeri 25 : 6 – 15;
1 Koningen 18 : 38 – 40 en 19 : 1 – 10;
Johannes 2 : 13 – 21
Tekst: 1 Koningen 18 : 40

Thema: Elia en I.S

 

Print Friendly, PDF & Email