Handout/Prediking over Jesaja 8:17. Ds. Den Boer

Ds. L.W. den Boer

Link: Kerkdienst/Preek over Jesaja 8: 17

Link: Handout prediking Jesaja 8 vers 17

Psalm 100 : 1 en 3
Psalm 130 : 1
Psalm 130 : 3
Psalm   80 : 1, 10 en 11
Psalm   27 : 5 en 7
Psalm 138 : 1
Schriftlezing:
Jesaja 8 : 1 – 4; 11 – 22
Lukas 2 : 25 – 38
Tekst: Jesaja 8 : 17
Thema: Wachten in het donker

Print Friendly, PDF & Email