Handout/Prediking over Jesaja 6. Ds. Den Boer

Zondag 21 februari 2016, 10.00 uur | Wijkgemeente 2 | Biesboschkerk
Voorganger: Ds. L.W. den Boer

Link: Prediking Jesaja 6

Handout: Hand-out prediking Jesaja 6

Liturgie:

Thema: ‘Geroepen om te spreken’

Psalm 29: 1 en 2
Psalm 97: 1
Psalm 15: 1 en 3
Psalm 96: 5 en 6
Psalm 51: 4 en 7
Psalm 99: 8

Schriftlezing: Jesaja 6 / Openbaring 1: 9-20

Prediking n.a.v. Jesaja 6

Print Friendly, PDF & Email