Diaconale Informatie Krant

DIACONALE INFORMATIE KRANT

                                                                          DIAKONIE

                                             HERVORMDE GEMEENTE WERKEMDAM

Diaconaat.
“Zonder dromers vervliegt het ideaal”  zou de lijfspreuk kunnen zijn van de diaconie.
De diaconie heeft immers als taak te zorgen voor de zwakkeren in onze samenleving en daar heb je mensen voor nodig die dromen van een ideaal.
Dromen van een samenleving waarin ieder mens voldoende heeft.
Nu mogen wij de taak van de diaconie niet uitleggen als alleen maar geld geven aan arme mensen. De taak van de diaconie is veel en veel meer.
Het doel van de diaconie is dat barmhartigheid en gerechtigheid worden gedaan.
Dat betekent solidair zijn met de zwakken en de kwetsbaren in de samenleving.
En dat is hard nodig ondanks alle sociale regelingen in onze welvaartstaat.
Steeds meer mensen dreigen vandaag de dag tussen de wal en het schip te vallen.
De diaken wil graag helpen. Dat vraagt om ontferming.

Diaconaat in Werkendam.
Meeleven en mee helpen van mensen die het (even) niet alleen kunnen is waar de diaconie van Werkendam voor staat. Niet voor niets wordt de diaconie wel eens “De handen van en in de kerk” genoemd. Daarom zijn de woorden barmhartigheid, gerechtigheid en ontferming ook de kernwoorden in het beleid van de plaatselijke diaconie. Deze kernwoorden worden niet alleen tijdens de zondagse erediensten zichtbaar, maar ook tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
In de vroegchristelijke kerk brachten de rijke leden van de gemeente eten, kleding en schoeisel mee en werd door de diakenen uitgedeeld aan de armen.
Hierdoor heeft de diaconie een eigen dienende taak gekregen.

Ontferming.
De woorden barmhartigheid en ontferming zijn een paar keer gevallen en deze woorden komen rechtstreeks uit het Evangelie en zijn door de Here Jezus in praktijk gebracht.
Deze woorden worden nadrukkelijk genoemd wanneer Jezus “ziende de scharen” met ontferming werd bewogen. Wat heeft Jezus gezien? Natuurlijk een mensenmenigte.
Maar toch moet er meer zijn omdat Hij met ontferming werd bewogen.
Letterlijk staat er dat Jezus zo werd bewogen dat zijn ingewanden werden  omgekeerd.
Zijn hart, lever en longen, kwamen in beweging toen Hij de menigte zag.
Dat is geen medelijden meer maar Hij was aangedaan!
Jezus werd met ontferming bewogen omdat Hij zag dat de menigte werd afgemat en opgejaagd omdat er niemand was die hen de weg wijst.
Ze lopen doelloos door elkaar. Elk schaap was een verloren schaap.
Als we hier een punt zouden zetten is alles verloren. Maar Jezus zet hier geen punt,  omdat Hij zegt: “De oogst is groot maar de arbeiders weinig”. Jezus laat het beeld verspringen van een kudde zonder herder naar een golvend graanveld. Voor ons gevoel niet alleen een ander beeld, maar zijn de begrippen in strijd met elkaar.
Dat Jezus het beeld laat verspringen komt  omdat Hij de massa met de Goddelijke blik van Hoop bekijkt. Jezus ziet geen hopeloze kudde schapen, maar een hoopvolle oogst.
Hij heeft de nood van alle mensen allang gezien en dat raakt Hem.
De mensen moeten het alleen nog merken dat Hij een Herder wil zijn die hun leven leidt.
Ons leven hoeft niet te worden opgejaagd door ouderdom met toenemende gebreken.
Ons leven hoeft niet te worden  opgejaagd door de jacht naar meer en meer.
We hoeven niet te hunkeren naar iemand die werkelijk van je houdt.

Jezus is met ons leven bewogen. Dat betekent dat uw leegte tot Zijn leegte wordt.
Uw angst, het wordt Zijn angst. Uw zonde wordt tot Zijn zonde.
Hij neemt het op zich en draagt het weg.

De diaconie heeft de taak om naar elkaar om te zien en dan vooral in het bijzonder naar mensen die zijn voortgejaagd en afgemat. De diaconale opdracht is om te kijken naar mensen zonder aarzeling maar met Christelijke bewogenheid. Zo mogen we iets uitstralen van de Herder die bewogen werd om zijn verloren schapen.

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ” Diaconia “.
Dit woord betekent: Dienen, Dienst.
Met het woord Diaconie worden dus allerlei taken van Christenen aangeduid.
Deze taken worden met name genoemd in Handelingen 6.
Daar in de eerste Christengemeenten werd aandacht gevraagd voor weduwen en andere hulpbehoevenden.
Daar werden ook de eerste zeven diakenen gekozen.
Echter ook in het Oude Testament hebben diaconale kernwoorden een centrale plaats.
Denk maar aan woorden als bevrijding, verbond, gerechtigheid en barmhartigheid.
Barmhartigheid is een woord wat in ons gehele leven een centrale plaats moet hebben.
Diaconie, diaconaat, betekent het nastreven van barmhartigheid en gerechtigheid.
Als Christelijke gemeente behoren wij een diaconale gemeente te zijn.
En dat in Woord en Daad. Woord: door troostrijke redenen. Daad: door concrete hulpverlening.
Sinds de eerste Christengemeente is er wel het een en ander gewijzigd.
Maar de opdracht blijft voor een ieder altijd dezelfde.

Als Diaconale gemeente behoren wij oog en oor te hebben voor mensen in de knel.
Willen luisteren naar hun verhalen en te helpen daar waar mogelijk
Hoe werkt dat nu en wat doet de Diaconie?
De Diaconieën hebben binnen de Protestantse Kerk in Nederland een grote zelfstandigheid.
Zij kennen een eigen landelijke organisatiestructuur en bepalen zelf het diaconale beleid.
In de afgelopen jaren is deze diaconale organisatiestructuur wel enigszins gewijzigd.
Landelijk was er in de Nederlands Hervormde Kerk de Generale Diaconale Raad.
Per provincie was er de Provinciale Diaconale Commissie.
En plaatselijk per gemeente een Diaconie.

In 1999 is de Generale Diaconale Raad opgegaan in het Landelijk Diensten Centrum van de SOW kerken.
Het Landelijk Diensten Centrum bepaalt nu het algemeen diaconaal beleid aangaande het binnenlands werk en het Werelddiaconaat.
Het Werelddiaconaat valt daarbij onder de afdeling: Kerk in Aktie en gezamenlijk: GZB, HGJB en Project 1027.
Het Landelijk Diensten Centrum legt over haar beleid rekenschap af aan de Generale Synode van onze kerk.
De Provinciale Diaconale Commissie is opgegaan in het Regionale Diensten Centrum.
Zij verzorgt het diaconaat in de provincie en helpt de plaatselijke Diaconieën.

In Werkendam heeft onze Hervormde Gemeente één centrale diaconie.
Deze bestaat uit 8 diakenen, van elke wijkgemeente 4 diakenen.
Dit College van Diakenen verzorgt alle diaconale taken binnen en buiten onze gemeente.
De diakenen werken, nagenoeg, alleen in de eigen wijkgemeente en verzorgen verschillende diaconale taken.

De volgende hoofdtaken kunnen worden genoemd:
1. In de kerkdiensten als diaken het ambt zichtbaar uitdragen door o.a. te
collecteren en in het bijzonder het dienen aan de tafel des HEEREN.

2. Gemeenteleden in nood bezoeken en waar nodig hulp verlenen.
– hulp aan gemeenteleden kan o.a. betekenen:
– ondersteuning door pastorale en diaconale bezoeken door NaastElkaar (voorheen: DPW)/Vriendendienst
– inlooppunt Werkendam in d’Altenaer: iedere woensdag – en vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur
– doorverwijzing naar een deskundige instantie, bijv.  Trema, Loket Altena, WMO, Stg. Eleos  en De Herberg
– het geven van een gift

3. het verzorgen van Kerkradio/ -internet en het lichten van de collectebussen

4. het verzorgen van vakantieweken voor ouderen, gehandicapten en minder bedeelden naar het Roosevelthuis te Doorn en de Blijde Werelt in Lunteren

5. de gemeente (regelmatig) informeren over het werk van de diaconie en de collectedoelen (via Kerkklanken, de website,TweeKlank en Weerklank)

6. verzorgen van diverse activiteiten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder zoals:
  – een kerstattentie
  – 6 maal per jaar het bezorgen van het ouderenblad:Lichtspoor, een uitgave van de IZB, in
beide wijken: een eenvoudig blad vol van troost, heenwijzing en
bemoediging bij het klimmen van de jaren

7. het vertegenwoordigen van de diaconie in de identiteitscommissie van St. Stromenland/Goezate

8. het bezoeken van regionale en landelijke diaconale vergaderingen

9. het vaststellen en geven van financiële hulp binnen en buiten onze gemeente.

De giften gaan o.a. naar de volgende doelgroepen:
– maatschappelijk werk                 – NPV thuiszorg en het Welfarewerk
– gehandicaptenzorg                     – Philadelpia en Bartimeüs
– het jeugdwerk plaatselijk en classicaal
– het evangelisatie – en ouderenwerk in onze gemeente
–  landelijke hulp             – De Hoop te Dordrecht, IZB en Siris (voorheen de VBOK)
–  wereldwijde hulp -Woord en Daad, ZOA, GZB (Project 10 27), St. Hulp Oost-Europa, Dorcas en Open Doors.
En tenslotte als laatste: het (snel) financieel helpen bij rampen, oorlogen en andere (on)gevallen.

Hoe komt de Diaconie aan haar gelden? De uitgaven 2016 waren rond € 90.000,00.
1: door de collecten in de Eredienst en de opbrengst van de kerkradio busjes ( 80,32 %)
2: door de renten van de spaarrekeningen (0,93 %)
3: door de opbrengst van pacht en verhuur ( 18,75 %).

De Diaconie bezit ruim 9 ha aan landerijen en heeft een eigen gebouw aan de Pompstraat 1 (het gebouw tussen de pastorie aan de Kerkstraat en de Vissersdijk).

Tenslotte:
Elk jaar maakt het College van Diakenen een financiële jaarrekening en een begroting.
De jaarrekening en de begroting worden aangeboden aan de Algemene Kerkenraad van onze gemeente en aan de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) te Amersfoort. De goedkeuring enz. van de jaarrekening en de begroting volgt van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken (RCBB) Noord-Brabant en Limburg en Réunion Wallone, Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Bank Office Kerk en Kerk, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, e-mail: rcbb-noord-brabant-limburg@pkn.nl.

Daar wordt met name gecontroleerd of het geld inderdaad aan diaconale doelen is besteed.

Zo wordt in grote lijnen het werk van de Diaconie in onze Hervormde Gemeente Werkendam verricht.
En dat in de hoop en de bede of de Heere er Zijn onmisbare Zegen aan wil schenken.

Postadres Diaconie Herv. Gem. Werkendam: Postbus 167, 4250 DD Werkendam.
Email: diaconie@hervormdegemeentewerkendam.nl
Bankrekeningnummer:   NL17RABO0368702278.

Diakenen:
Chris (C.) van der Wiel (voorz.)     Bruigomstraat 3     4251 VT Werkendam   0183-501299
Arie (A.H.C.) Versluis (secr.)          Vissersdijk 172      4251 EH Werkendam   0183-501232
Vacant  (penningm.)                                                 4251      Werkendam  
Harm (H.) Mandemaker                 Papaver 44            4251JN Werkendam    0183-503552
Marianne (M.D.) Groeneveld-Cornet Havenstraat 52b   4251 BD Werkendam  06 23841901
Margot (M.) Braal-Kamp                Raadhuislaan 1      4251 VS Werkendam   0183-503745
Mark (M.S.J.) Luteijn                                                4251      Werkendam   0183-701022

Arno (A.) van Zanten                    Richter 51             4251 DA Werkendam   0183-504590

Meldpunt NaastElkaar( voorheen D.P.W., Diaconale Pastorale Werkgroep):
mevr. E. Rijneveld, Papaver 11, 4251 JM Werkendam, 0183-502290, tussen 17.00-18.00 uur.

Meldpunt Vriendendienst:
mevr. M.D. Groeneveld-Cornet,
mobiel: 06-23841901 en
alleen bij geen gehoor/ – bereik: mobiel: 06-41025706.

Meldpunt  storing kerkradio/-telefoon:
De koster, tel. nr. 0183-501793 (= telefoonnummer van de Dorpskerk, Kerkstraat 5) of
mobiel: 06-199 26 033.

Meldpunt kerkdienstopname:
wijk 1, bij mevr. M.D. Groeneveld-Cornet, Duizendblad 1,  mobiel: 06 23841901.
wijk 2, bij dhr. A. van Zanten, Richter 51,  tel.nr. 0183-504590.

Informatie inlooppunt Werkendam in d’Altenaer:
(elke woensdag – en vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur):
Voor informatie: Margot Braal: mobielnr. 06 41025706.

 

Print Friendly, PDF & Email