Beleidsplan College van Diakenen 2017 – 2020

Diaconie der Hervormde Gemeente Werkendam
Postbus 167
4250 DD Werkendam

BELEIDSPLAN 2017 – 2020.

Inleiding.

Diaconaat is samen te vatten in drie kernwoorden: Barmhartigheid, Gerechtigheid en Dienstbetoon.

Diaconaat is wezenskenmerk, opdracht en functie van de gemeente in de samenleving. In navolging van Christus zorg en aandacht geven aan mensen met zorgen en problemen. De gemeente is geroepen om, in haar getuigenis en dienst, teken te zijn van het gekomen en komende Rijk van God en om te leven uit geschonken heil. De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht, getuigenis en dienst.

Zoals hierboven is opgemerkt zijn de diaken geroepen de gemeente voor te gaan in de dienst aan de naaste. Een taak van de diaken is daarom het bevorderen van het diaconaal bewustzijn van de gemeenteleden. Dit kan worden verwezenlijkt door middel van prediking met diaconale aandachtspunten, voorbede in en door de gemeente.

Algemeen.

• Het College van Diakenen acht het haar taak de gemeente naar vermogen te wijzen op haar bijbelse roeping als Gemeente des Heeren in de dienst der
barmhartigheid.
Ook in de wekelijkse erediensten dient deze dienst aan de gemeente te worden voorgehouden en door de gemeente te worden beleden.

Alle werkzaamheden, die uit deze taakstelling voortvloeien worden verdeeld onder de diakenen.
Zo nodig wordt medewerking van derden, in principe gemeenteleden, ingeroepen.

• Alle besluiten worden in het College van Diakenen genomen.

• Het College van Diakenen legt de begroting en de rekening van ieder kalenderjaar ter bespreking en goedkeuring voor aan de Algemene Kerkenraad, nadat
deze in haar College is goedgekeurd. Na de goedkeuring door de A.K. (Algemene Kerkenraad) ligt de begroting en de rekening ter inzage voor de
gemeenteleden.

Beheer en administratie.

• Het opstellen van een jaarlijkse giftenlijst en de uitvoering geven hieraan.

• Het verzorgen van de financiële administratie en maken van de jaarrekening met medewerking van het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) te Amersfoort ten dienste van de Protestantse Kerk in Nederland.

• Het inzage geven aan gemeenteleden van de begroting en de rekening.

• Het registreren van poststukken en dergelijke en het beheren van het archief.

• Exploitatie van landerijen en regelen van de pachtprijzen met de Grondkamer (dossier ligt bij de penningmeester).

• Exploitatie en onderhoud van het kantoorpand Pompstraat 1. Momenteel is de onderverdieping, verhuurd.
Bij voorkeur wordt het pand verhuurd aan één huurder.

• Het beleggen van gelden. De vrijkomende renten worden jaarlijks besteed voor diaconale doeleinden en andere diaconale verplichtingen.

• Opstellen van het jaarlijkse collecterooster.

Binnen de gemeente.

• Ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de kerkdiensten.

• Het verzorgen van de collecten tijdens de diensten, samen met de kerkrentmeesters.
In iedere dienst is er één collecte voor de diaconie.
Enige collecten, waarvan de bestemming, worden vastgesteld door de P.K.N. (Protestantse Kerk in Nederland).
Tijdens de avondmaalsdienst is er een diaconale collecte aan de tafel.

• Het dienst doen tijdens Het Heilig Avondmaal.

• Het regelen van de avondmaalsdienst in Goezate: voor Wijk 1 en 2, ieder 1x per jaar.
Daarnaast heeft de Gereformeerde Kerk ook 2x per jaar dienst in Goezate.

• Deelnemen aan de (wijk-) kerkenraadsvergaderingen.

• Vergaderingen van het College van Diakenen.

• Deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad door een afvaardiging uit de wijk diaconieën.

• Verzorging van de mededelingen van en informatie over de Diaconie in het kerkblad.

• Verantwoording van ontvangen gelden/giften in het kerkblad.

• Het verzorgen van CD’s voor doopouders en degene, die belijdenis hebben gedaan.

• Het verzorgen van de aan- en afsluiting van de kerkradio.
Voor (langdurig) zieken en ouderen wordt een tijdelijke voorziening gezocht om te luisteren naar de dienst.
Na twee (2) maanden moet worden overgegaan naar een internet aansluiting.

• Het tweemaal per jaar innen van de bijdrage voor de kerkradio en CD’s.

• De regeling en coördinatie van de kerstpakketactie voor bejaarden (=> 75 jaar), zieken en gehandicapten met medewerking van vrijwilligers.

• Het bezorgen van een periodiek bij 75-jarigen en ouderen en langdurige zieken, eventueel door inschakeling van gemeenteleden. Momenteel wordt “Lichtspoor” in wijkgemeente 1 en 2 bezorgd.

• Het bezoeken van mensen, door o.a. de Diaconale Pastorale Werkgroep (NaastElkaar/D.P.W.), die ondersteuning behoeven; zo nodig wordt doorverwezen naar een maatschappelijke instelling of andere instelling, b.v. Missionair Diaconaal Centrum : “De Herberg”, van Christelijke signatuur.

• Financiële steunverlening. Kan eerst plaatsvinden na een passend onderzoek.
Daarvoorhebben zich enige gemeenteleden gemeld, genaamd schuldhulpmaatjes, die met de desbetreffende gemeentelid/-leden gaan praten en een (financieel) overzicht maken van hunbevindingen en dit terugkoppelen naar het College van Diakenen, die dan een beslissing nemen.

• Na ongeveer zes (6) weken wordt contact opgenomen met de nabestaande(n) van een overleden gemeentelid, waarvan het overlijden van de kansel afgekondigd is en/of geplaatst in het kerkblad. De mogelijkheid wordt dan vermeld om eventueel financiële steun te krijgen van de diaconie, na een (passend) onderzoek.

• Bijdrage aan vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten, eenzamen en minder bedeelden in het Roosevelthuis of De Blije Werelt.

• Het financieel ondersteunen van o.a. het Jeugdwerk, Hervormde Vrouwen Dienst en Ouderencomité (H.V.D.’s), de evangelisatie- en zendingscommissies.

• Een diaconielid brengt ook uit pastorale-/diaconale overwegingen, met of zonder een pastorale ouderling bezoek aan een langdurig zieken of een ander gemeentelid.

• Aanspreekpunt tussen Loket Altena/Trema, het uitvoerende orgaan van de burgerlijke gemeente Werkendam t.a.v. Wet Werk en Bijstand (W.W.B.), voorheen de Algemene Bijstandswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) en de Hervormde Gemeente te Werkendam.

• Vervoer van gehandicapte catechisanten naar Almkerk.

• Als een gemeentelid, tijdelijk, gaat wonen in Het Erfdeel, dan zal de diaconie, indien nodig, een financiële ondersteuning geven.

Buiten de gemeente.

• Het beoordelen van verzoeken tot steun. In het geval van een positieve beoordeling: het verlenen van een éénmalige gift of een regelmatige wederkerende gift aan de hand van de giftenlijst, welke jaarlijks wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging.

• Vertegenwoordigd zijn in diverse besturen zoals:

  • de identiteitscommissie van Goezate (één diaken)

  • Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening in het Land van Heusden en Altena, kortweg: I.S.D.D. (twee diakenen).

• Het bezoeken van regionale – en landelijke diaconale vergaderingen/bijeenkomsten.

• Mogelijke afvaardiging naar de classis.

• Wet Maatschappelijk Ondersteuning (W.M.O.).

Doelen/voornemens.

• In samenwerking met het pastoraat trachten de diakenen in contact te komen met personen en/of gezinnen die aanmerking komen voor diaconale ondersteuning.
Deze hulp kan bestaan uit praktische en/of financiële hulp.

• Het college zoekt naar mogelijkheden om een netwerk van personen op te bouwen waaruit signalen kunnen komen waar ondersteuning door de diaconie nodig is of gewenst.

• Een meerjaren onderhoudsplan (laten) opstellen voor het onderhoud van het pand Pompstraat 1.

• Het up tot date houden van de kerkradio/kerkomroep en jaarlijks evalueren.

• Het voornemen van de diaconie is erop gericht om gelden ter beschikking te stellen aan diaconale initiatieven vanuit de gemeente, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.

Hulp wordt geboden in acute situaties zoals overstroming, hongersnood en aardbevingen.

De doelen/projecten enz. die een gift krijgen, zijn uit het collecterooster van Project 10 27, van de GZB, dat jaarlijks wordt samengesteld.

De diaconie zal steeds haar beleid toetsen aan de gestelde uitgangspunten, maar vooral aan Gods Woord.

• Bij rouwenden/langdurig zieken alert te zijn, via contact met de predikant/pastoraal medewerker/ – ouderling/NaastElkaar (D.P.W.: Diaconale Pastorale Werkgroep) of er (financiële) ondersteuning nodig is. Als er hulp nodig is b.v. voor een boodschap te doen, een bezoekje, een wandeling enz., is de Vriendendienst ook bereid te helpen.

• Een actie, eventueel samen met de jeugdclubs voor een bepaald doel over het hele jaar, met inschakeling van de jeugdouderling.
Als ze zelf een eigen actie houden, dan (eventueel) financiële steun verlenen.

• De landbouwgrond te blijven verpachten aan agrariërs (bij voorkeur uit onze gemeente) en toe te zien dat de verpachte grond een agrarische bestemming heeft. Mocht de agrariër de verpachte landbouwgrond voor andere doeleinden gebruiken dan voor een agrarische bestemming, zal de diaconie de pacht niet verlengen. Het voornemen is, voorlopig, de grond niet te verkopen, maar eventueel, opnieuw te verpachten bij vrijkomen van de pacht.

• Het college zal zo nodig (financiële) ondersteuning bieden aan personen die als vluchteling/asielzoeker geregistreerd staan.

• Het bijhouden van het graf, op de oude begraafplaats achter de Dorpskerk van ds. Van der Pol conform de afspraak, die in het verleden is gemaakt met de nabestaanden.

• Alle (onderhouds)contracten, zo die er zijn, zal naar gekeken worden. Als er geen contract is, dan alsnog overwegen om een contract te laten opstellen, zoals b.v. voor onderhoud c.v. aan de Pompstraat 1.

Vastgesteld in de vergadering van het College van Diakenen d.d. 11 april 2017.

Print Friendly, PDF & Email