W2 | Nieuws-wk18

Agenda
Vrijdag 10 mei:
19.00 uur, gebedskring, De Bron

Zaterdag 11 mei:
8.30-17.00 uur, afsluitdag kinderclubs, Biesboschkerk

Zondag 12 mei:
19.30 uur, Ichthus, De Bron

Maandag 13 mei:
19.45 uur, kerkenraadsvergadering, Dorpsker

Woensdag 15 mei:
19.45 uur, afsluiting seizoen mannenvereniging voor hele gemeente,

inleiding ds. Lam, Dorpskerk
Donderdag 16 mei:
17.00 uur, vrouwenvereniging Ora et Labora, De Bron

Woensdag 22 mei:
19.00 uur, censura morum, consistorie Dorpskerk

19.30 uur, bezinningsavond heilig avondmaal, Dorpskerk
Vrijdag 24 mei:
19.00 uur, gebedskring, De Bron 

Kinderoppas
12 mei, Biesboschkerk
Naomi Verheij, Rianne Verheij, Patricia van Berchum

19 mei, Dorpskerk (belijdenisdienst)
Jopie Nieuwenhuyzen, Herlinde Hoeflak, Charlotte/Esmée/Marlou van den Heuvel

Bij de diensten
Zondagmorgen 12 mei lezen we uit het boek Openbaring de brief aan de gemeente van Pergamus (2:12-17). Zo’n brief kun je eigenlijk slechts in zijn geheel behandelen. Toch een kerntekst: vers 13a: “Ik weet waar u woont.” — Zondagmorgen 19 mei zullen acht gemeenteleden belijdenis van het geloof doen. We zien uit naar deze dienst! We staan stil bij Christus’ brief aan Sardis, met name bij vers 5: “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”

HJL 

Geboren
Zondagavond 28 april werd er bij Marnix en Gerda Prosman-Meeuwisz, Lijnbaan 42 (4251 CS), een dochter geboren: Geertruida Margaretha. Zelf schrijven ze: “Door God aan ons toevertrouwd en met vreugde ontvangen.” Mooi dat jullie dat zo belijden en met David laten weten dat Guusje al vanaf de moederschoot op God geworpen is (Psalm 22:11). Aparte maar vooral mooie taal. Het is de worp van het gebed, de enige “worp” die ons en onze kinderen ten goede komt, omdat we daardoor beveiligd en geheiligd worden. Dan mag je weten: “Zij leven onder uw geleide, / Gij blijft als ieder hen verlaat, / Gij roept hen op tot waken, strijden, / U na te volgen waar Gij gaat.” Als gemeente bidden we jullie toe dat je veel vreugde zult beleven aan Guusje evenals aan haar oudere broertje Floris en dat ze beiden zullen opgroeien tot Gods eer.

HJL 

Pastoraat
De heer A.D. Drost, Beukenkampstraat 10 (4251 BJ), keerde –zonder het ASZ in Dordrecht aan te doen– op eerste paasdag terug uit het Amphia Ziekenhuis te Breda, waar hij een geslaagde alias gezegende operatie onderging. Ingestemd wordt met David: “Heere, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. … Voor eeuwig zal ik U loven” (Psalm 30).

HJL

Openbare geloofsbelijdenis
De volgende leden van onze gemeente hopen op zondag 19 mei in de morgendienst in de Dorpskerk belijdenis van het geloof af te leggen:

  1. Adriana Cornelia van Berchum (Caroline), geboren 4 maart 1999, Richter 141 (4251 DR);
  2. Bastiaan Westeneng (Bas), geboren 20 mei 1997, Wieksloterweg WZ 33, Soest (3763LJ);
  3. Francina Hendrika Bloemert (Sanne), geboren 24 januari 2001, Slikstraat 9 (4251 CB);
  4. Peter Hendrik van den Heuvel (Peter), geboren 30 november 1972, Nicolaas Stellingwerf 7, Sleeuwijk (4254 ET);
  5. Arnoldus van Suijlekom (Arnold), geboren 10 maart 1990, Schans 38 (4251 PW);
  6. Cornelia van Vuuren (Carola), geboren 20 juni 1993, De Graaff 35 (4251 HS);
  7. Geertruida van der Wiel (Anne-Geer), geboren 15 augustus 1998, Eemsteyn 18 (4251 HN);
  8. Hendrik van der Wiel (Niek), geboren 30 maart 1997, Eemsteyn 18 (4251 HN);

De aannemingsavond zal gehouden worden op dinsdag 14 mei om 19.45 uur in de pastorie. Tijdens deze avond zal Rosalie Huisman-Spierings, Achtervliet 8 (4251 HR), de derde belijdenisvraag beantwoorden; samen met haar man Cees heeft ze het afgelopen seizoen eveneens de belijdeniscatechisatie gevolgd. Mooi dat op deze manier kan!

Van harte bevelen we al deze jongere en oudere broeders en zusters aan in de voorbede van de gemeente, opdat zij met hart en ziel hun ja-woord aan God en Zijn gemeente zullen geven en daarin volharden.

HJL

Terugblik bevestiging broeder Sterkenburg
Tijdens de morgendienst van zondag 28 april werd broeder Sterkenburg bevestigd tot ouderling. De tekst van de preek was Openbaring 1:18, waar Christus zegt: “Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.” In een persoonlijk woord wenste ds. Lam broeder Sterkenburg en zijn gezin Gods zegen toe en wees hem op de ‘hand’ en de ‘sleutel’. “De rechterhand van Christus die Johannes op zijn schouder voelde (Openb. 1:17) zal ook op u zijn, om u te leiden, te sturen en te dragen. En wat de sleutel betreft: Een ambtsdrager is ook een sleuteldrager. Op huisbezoek draagt hij de sleutel van het hemelrijk bij zich, en draait hij het liefst de deur open voor de schapen die aan zijn herderlijke zorgen zijn toevertrouwd. Al weten we tegelijkertijd van de keerzijde: de deur gaat dicht voor hen die niet in het geloof willen leven. Ik hoop dat u later zult terugdenken aan die ‘hand’ en die ‘sleutel’ en daardoor bemoedigd zult zijn.”

Broeder Visser beëindigt bezoekwerk
Die persoonlijke hand op zijn schouder heeft broeder A. Visser, Werkina 18 (4251 HL), ook ervaren. Met vreugde heeft hij de afgelopen acht jaren bezoekwerk gedaan in Goezate. Ieder gemeentelid dat daar prijs op stelde, bezocht hij enkele keren per jaar, bij ziekte vaker. Vaak ging hij mee naar een begrafenis. Voor hem is nu de tijd gekomen om met het bezoekwerk te stoppen.

Beste Ad, broeder Visser, hartelijk bedankt voor alles wat u in Gods Koninkrijk hebt mogen doen. Gods zegen gewenst, samen met allen die u lief zijn.

Vacature pastoraal medewerker
Na het vertrek van pastoraal medewerker De Kruijf heeft de kerkenraad gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om hun interesse voor deze vacature kenbaar te maken. Omdat er van deze gelegenheid geen gebruik is gemaakt, heeft de kerkenraad haar zoektocht buiten Werkendam voortgezet. Inmiddels is er contact met een emeritus-predikant die belangstelling heeft voor dit werk in Werkendam. Zijn beslissing hangt echter van een omstandigheid af die nog enige tijd vergt. Nadere berichten volgen zodra dit mogelijk is. 

Zingen voor de dienst
Het op één blad opnemen van de liederen voor zowel Goede Vrijdag als Pasen was een groot succes. We hadden bij het kopiëren voorzichtig ingeschat dat 200 mensen het blad met Pasen weer mee zouden nemen, maar het waren er veel meer. Bedankt!

De volgende keer zullen we de machine nog eerder stopzetten. We hebben nog wel geen zonnepanelen op het dak van de kerk, maar dit is toch een mooi begin.

Verhuizing
Mevrouw L. Vink-Valk, Raadhuislaan 4 (4251 VS), is binnen Goezate verhuisd van kamer 217 naar kamer 221.

Heilige Doop (extra diensten)
In het eerste kerkblad van januari stond een jaaroverzicht van de doopdiensten. Omdat de tussentijd soms wat lang was, zijn hier twee diensten aan toegevoegd. Voor de rest van dit jaar betekent dit dat er gelegenheid is tot de bediening van de heilige doop op de zondagen 30 juni, 25 augustus, 20 oktober en 15 december. De doopzitting vindt doorgaans plaats op de vrijdagavond die 16 dagen voorafgaat aan de doopzondag.

Collecte ouderenmiddagen seizoen 2018-2019
Namens de stichting Resource Mutumbu  Kenya willen wij u hartelijk danken voor de opbrengst van de collecten in het afgelopen seizoen. Het mooie bedrag van € 901,00 gaan zij besteden aan schoolgeld voor de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Een hartelijke groet van het oudercomité. 

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring worden gehouden op de vrijdagen 10 en 24 mei.

Aanvang 19.00 uur in De Bron.

Ichthus
Na de avondkerkdienst van 12 mei zijn jullie weer van harte welkom! We drinken gezamenlijk iets in de bovenruimte van De Bron, waar altijd iets lekkers staat. Bettine en Nienke verzorgen vanaf 20.00 uur de inleiding en na de pauze is er ruimte voor een spel dat eveneens door hen wordt begeleid. We vinden het fijn om met een gevarieerde groep mensen op te trekken en hebben een mooie tijd met elkaar. Mocht je jezelf willen laten informeren, kom dan gewoon een keer langs, wie weet is dit ook een prachtige ontmoeting voor jou.

Een hartelijke groet van Onno en Alette. 

Mannenvereniging Elim – afsluiting seizoen (iedereen welkom!)
Woensdagavond 15 mei zal het D.V. alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen zijn. De inleider voor deze avond is onze eigen wijkpredikant ds. Lam. Hij heeft als onderwerp gekozen ‘Aart Jan Theodoor Jonger (1851 – 1928), theoloog van de paradox’.  Zoals in de vorige Kerkklanken al aangekondigd, is dit wellicht voor velen van ons geen bekende; echter het leed wat hij heeft meegemaakt in zijn leven kan ons juist ook in deze tijd nog steeds veel te zeggen hebben. We leven nog steeds in diezelfde gebroken wereld, maar wij mogen geloven en ernaar uitzien dat ‘dé redding’ en het ‘herstel  van deze schepping’ nabij is. Voor deze avond willen wij iedereen uit de gemeente van harte uitnodigen om ook te leren en te ontdekken hoe Gods woord ons wil binden, troosten en opbouwen. We komen samen in de zaal onder de Dorpskerk, de avond begint om 19.45 uur.

Wees van harte welkom en graag tot ziens!

JaapJan de Koster

Vrouwenvereniging Ora et Labora
Onze laatste bijeenkomst in dit seizoen is op donderdag 16 mei.

Alle leden die zich hebben aangemeld zijn hartelijk welkom om 17.00 uur in De Bron.

Censura morum
In verband met de viering van het heilig avondmaal op zondag 26 mei wordt op woensdag 22 mei censura morum gehouden.

19.00 uur, consistorie Dorpskerk.

Bezinningsavond heilig avondmaal
De bezinningsavond wordt gehouden op woensdag 22 mei. (Dit is een eenmalige afwijking van de gewoonte deze avonden op donderdag te houden.) Ds. Lam vervolgt de behandeling van het avondmaalsformulier. De avond begint om 19.30 uur, duurt ongeveer een uur en wordt gehouden in de Dorpskerk.

Gemeentedag Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei a.s. wordt de gemeentedag weer georganiseerd. Net zoals de vorige jaren wordt er weer een fietstocht uitgezet. Er kunnen twee verschillende afstanden worden gefietst. Onderweg zijn er twee ontmoetingsplekken waar wat te drinken en te snoepen valt.

Daarna hopen we om 17.30 uur te starten met de BBQ. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen te fietsen of te BBQ’en.
De kosten voor deze dag zijn: volwassenen € 10,00; kinderen tot en met 12 jaar € 5,00; maximaal € 25,00 per gezin.
Meer geven mag uiteraard, want wat er overblijft gaat naar een goed doel.

U kunt zich tot en met zondag 26 mei opgeven bij Isaäc Lakerveld (i.lakerveld@hetnet.nl, 06-54357379).
We hopen u te ontmoeten op 30 mei. Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het organiseren van deze dag!

Helpt bidden?
Je doet een vervolgopleiding en een docent of student vertelt je dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bidden niet helpt. Wat zeg je dan? Met een dergelijke situatie in mijn hoofd (zelf hoorde ik het van een professor), vroeg ik in het kerkblad van 8 maart jl. aandacht voor dit onderwerp. Het stukje leverde een tiental reacties op, waarvoor hartelijk dank. Degenen die reageerden waren duidelijk niet van slag. Een jongere: ‘Ik sta er soms versteld van hoe duidelijk God een gebed beantwoordt.’ Iemand van middelbare leeftijd: ‘In het Koninkrijk der hemelen komen we geen statistieken tegen!’ Een oudere: ‘De Heere kan onze gebeden gebruiken op een manier waarvan wij de uitkomst niet hoeven te weten.’ Enkelen deelden persoonlijke, soms ontroerende, ervaringen. Hieronder volgt de reactie van broeder J. Schouten die het verschil aangeeft tussen het ‘wetenschappelijke’ en het ‘bijbelse’ bidden. Van het laatste mogen we veel verwachten.

TVV 

Wetenschappelijk gebedsonderzoek
Enige tijd geleden haalde broeder Van Vuuren een onderzoek aan naar de effecten van gebed. Ik werd er wel een beetje door geraakt. Verwarrend: ja natuurlijk mag je uitzien naar wat God doet op het gebed. Aan de andere kant is het maar de vraag of je de Heere wel op deze manier voor je (wetenschappelijke) karretje mag spannen.

In het gebedsonderzoek zijn enkele honderden patiënten gevolgd die eenzelfde operatie ondergingen. Voor sommigen werd gebeden. Voor anderen niet. Het resultaat was hetzelfde. In de onderzoeksvoorschriften stond: begin met bidden één dag voor de operatie, ga door met bidden tot tien dagen na de operatie.

Dit lijkt mij niet de manier van bidden zoals de Heere het bedoelt. De Heere Jezus Zelf zegt in Johannes 15 vers 7: ‘Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.’ Dit geeft heel veel ruimte en vrijmoedigheid voor vertrouwelijke omgang met de Heere! Calvijn schrijft ergens dat de manier van bidden heilig, verlangend, nederig en vol vertrouwen moet zijn. Het gebed zoals gedaan is tijdens het wetenschappelijk onderzoek heeft eigenlijk het karakter van het gooien van een muntje in een snoepautomaat: je gooit er iets in en er komt altijd iets uit.

Han Schouten 

Ter overweging: de ark van het verbond
Toen de brand was uitgewoed, bleek de schatkamer van de Notre-Dame (waarin allerlei kostbare voorwerpen en relieken) gespaard.

Toen Nebukadnezar (in 586 v.Chr.) de Tempel van Salomo in brand had gestoken, bleef de schatkamer ook gespaard. Nee, niet omdat het vuur tijdig was geblust, maar omdat de veroveraar van te voren de tempelschatten in veiligheid had gebracht. Ze waren te kostbaar om verloren te laten gaan en gingen mee naar Babel. Zie de lijst van voorwerpen in 2 Koningen 25. Eén voorwerp ontbreekt echter in deze lijst, en niet het minste: de ark van het verbond. De gouden kist uit het heilige der heiligen, waarin de Tien Geboden lagen, en waarop de hogepriester eenmaal per jaar het bloed der verzoening sprenkelde. Waar was deze ark gebleven? Volgens het apocriefe 2 Makkabeeën 2 was de ark tijdig door de Joden uit de tempel gehaald en verborgen in een grot. We weten het niet. Zij is nooit teruggevonden.

Als de Joden later terugkeren uit Babel herbouwen ze de tempel. In het jaar 516 v.Chr. (precies 70 jaar na de verwoesting van de eerste tempel!) wordt deze in gebruik genomen, maar… zonder ark. Wat nu? Kan Grote Verzoendag (Jom Kippoer) wel gevierd worden? Moet de ark misschien opnieuw gemaakt worden? Nee, de schriftgetrouwe Joden herinneren zich wat Jeremia had gezegd: ‘De ark zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden’ (Jer. 3:16). De ark speelt geen rol meer. De Joden zetten in plaats van de ark een steen in het heilige der heiligen (aldus de joodse Talmoed).

Maar dan, vele eeuwen later. De apostel Johannes ziet in een visioen opnieuw een ingebruikname: ‘En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel’ (Openb. 11:19). De verloren gewaande ark! Daar is zij weer!! Maar nu in een nieuwe schatkamer, in een nieuwe tempel. Buiten bereik van vijandige machten!

T. van Vuuren 

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 17 mei worden gestuurd naar t.vanvuuren@filternet.nl.

Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 24 mei tot en met 7 juni. 

Ten slotte
Zoals hierboven staat bij “Bij de diensten”, lezen we op 12 mei de brief aan de christenen in Pergamus. In deze stad stond een imposant altaar gewijd aan de Griekse oppergod Zeus. Om ons er een voorstelling van te maken: qua lengte en breedte was het ongeveer net zo groot als onze Dorpskerk! Wie er een levendige indruk van wil opdoen, moet de link www.asisi.de/panorama/pergamon eens aanklikken.

Dan zie en proef je iets van het heidense gefeest en geweld te midden waarvan de christelijke gemeente van Pergamus verkeerde.
We hopen dat de samenleving van ons Werkendam gestempeld zal blijven door de kerken alsook door burgers die de naam van Christus hooghouden, al wordt dat allemaal ook hier aan de Merwede steeds minder vanzelfsprekend.
En we bidden met Willem van Oranje: “Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.” Want zou ons volk zich in Pergamus niet aardig thuisvoelen?

H.J. Lam

 

Print Friendly, PDF & Email