Morgengebeden

1. MORGENGEBED

Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed’ en trouwe wacht,
Ons weer betoond in dezen nacht. 

Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust;
Daar ‘t lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt. 

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’ en in ons woon’. 

Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga;
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O HEER, die vol ontferming zijt. 

Verlicht ons hart, dat duister is,
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv’rig in Uw wegen gaan. 

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word’ verstoord;
Sterk leraars, sterk onz’ overheid,
In ‘t werk, door U hun opgeleid. 

Troost allen, die in nood en smart,
Tot U verheffen ‘t angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus’ wil.
Amen.

2. MORGENGEBED

Waardig is het en goed dat wij U aanbidden, almachtige God die alle dingen hebt gemaakt, en dat wij U tezamen dankzeggen voor alle weldaden welke wij voortdurend uit Uw milde hand ontvangen.
Gij hebt ons bewaard in de nacht en ons het morgenlicht geschonken en nu mogen wij voor U staan.
O Heer wij loven U en willen U dienen, deze dag en geheel ons leven, wij onderwerpen ons aan Uw goede en heilige wil. Leid ons en bewaar ons in de vrede en de blijdschap en de vreze van Uw heilige Naam.
Amen.

3. MORGENGEBED

Tot U, God, roepen wij in de vroege morgen
help ons te bidden
en onze gedachten te richten op U,
wij kunnen het niet alleen.

In ons is duisternis, bij U is licht
Wij zijn eenzaam, Gij verlaat ons niet.
Wij zijn bevreesd, bij U is hulp.
Wij zijn onrustig, bij U is vrede.
In ons hart is bitterheid, bij U is geduld.
Wij begrijpen Uw wegen niet, maar Gij kent onze weg.
Amen

 

Print Friendly, PDF & Email