Meditatie: Wat gaat het u aan?

Wat gaat het u aan?

Johannes 21 : 22  (lezen: Johannes 21 : 15 – 25)

Schijnbaar hard is deze afwijzing van den Heiland, tot Petrus gericht. Maar daar de grote Hartenkenner nooit hard is zonder oorzaak en zonder een wijze, opvoedende en liefdevolle bedoeling, zo menen wij, dat dit woord ook voor ons van ernstige betekenis is.

Petrus had gevraagd naar het toekomstig lot van zijn vriend Johannes en de Heere onderkent niet de liefdevolle belangstelling en dienstbereidheid in de vraag, maar eerder bemoeizucht en nieuwsgierigheid. Daarom wijst Hij hem af.

Er zijn dingen die ons niet aangaan! Die herinnering is voor ons niet overbodig. Die in de waan van onze eigen voortreffelijkheid menen, dat wij de hand moeten hebben in allerlei dingen, of in de leiding van anderen. Wij moeten leren overgeven. Wij moeten zo onze eigen Ik-heid in ons laten afbreken door God. Dat wij de handen niet meer durven uitstrekken, dan naar wat Hij ons te doen geeft en als levenstaak aanwijst.

Ons hoogste levensmotief moet worden, naar den stem van de Heiland te luisteren, die telkens en telkens weer ons toeroept: “Volg gij Mij”. Dat is onze levensroeping; dan zullen wij ons bemoeien met een ieder, die Hij daartoe op onze weg brengt. Maar nimmer durven ingrijpen in enige zaak of iemands leven, zonder Zijn duidelijke aanwijzing.

“Heere, ik wil U volgen in alles, tegenover alles.” Dat is het enige wat ons werkelijk aangaat.

Alles wel, alles wel,
Waar mij Jezus leidt is ’t wel,
’k Volg Hem trouw op Zijn bevel,
Alles wel, altoos wel, eeuwig wel.

VDM

Print Friendly, PDF & Email