Verschuiving catechisatielessen (W2)

Verschuiving catechisatie oudste groepen
In verband met de agenda van ds. Lam en het vergaderritme van de kerkenraad worden twee catechesegroepen verplaatst, vanaf week 44 (31 oktober):

  • De  jongste groep begint een kwartier eerder, dus nu van 18.45-19.30 uur.
  • De groep van 15 en 16 jaar gaat van de maandag (19.30-20.15 uur) naar de woensdag van 19.00-19.45 uur
  • De groep van 17 jaar en ouder gaat van de maandag (20.30-21.15 uur) naar de woensdag van 19.45-20.30 uur

De groepen komen samen in de Dorpskerk.

Oud-predikant (wijk-2) ds. G.C. Kunz overleden

Op zaterdag 21 juli is onze oud-predikant ds. G.C. Kunz overleden op de leeftijd van 76 jaar. Ds. Kunz heeft onze gemeente van 1973 tot 1978 gediend, in 2003 ging hij met emeritaat.

Woensdag 25 juli is er gelegenheid tot condoleren in de Pauluskerk, Nassauweg 1 te Dordrecht, van 19.30 tot 20.30 uur. Donderdagmorgen is om 10.30 uur de rouwdienst in de Pauluskerk en om 12.00 uur zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200. Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren.

Datum bevestiging en intrede ds. H.J. Lam (wijk 2)

De kerkenraad deelt u mee dat de datum van bevestiging en intrede van ds. H.J. Lam is vastgesteld op D.V. zondag 7 oktober 2018. De bevestigingsdienst zal worden geleid door ds. W.J. Dekker uit Amersfoort en begint om 10.00 uur. De intrededienst vindt plaats om 14.30 uur. Beide diensten zullen in de Dorpskerk worden gehouden.

Namens de kerkenraad,

D.C.J. de Vree

W2 | Voornemen beroep op ds. H.J. Lam (Barneveld)

Beroep op ds. H.J. Lam

Op 23 mei jl. heeft de wijkkerkenraad besloten een beroep te gaan uitbrengen op ds. H.J. Lam. De algemene kerkenraad heeft op diezelfde avond dat besluit bekrachtigd. Aan dit besluit was intensieve voorbereiding voorafgegaan. We hechten eraan de gemeente hierover te informeren, voor zover dat binnen de grenzen van de vertrouwelijkheid mogelijk is. Zoals reeds op de website vermeld, was ds. Lam predikant in Ridderkerk en is hij op eigen verzoek van deze gemeente losgemaakt. Het zal duidelijk zijn dat we daarover als kerkenraad enige informatie nodig hadden. De zorgvuldigheid vereist daarbij dat je deze informatie niet achter de rug van betrokkene om ophaalt, maar dit eerst met hemzelf bespreekt. Daarom heeft er eerst een uitgebreid gesprek met ds. Lam en zijn echtgenote plaatsgevonden. Daarna zijn er diverse gesprekken met andere betrokkenen geweest. Tot onze grote dankbaarheid was de uitkomst van deze gesprekken helder: er is géén belemmering om een beroep uit te brengen op ds. Lam. We hebben er het volste vertrouwen in dat, mocht ds. Lam het beroep aannemen, hij in onze gemeente in alle getrouwheid als leraar en herder zal mogen dienen. Onder Gods zegen zal hij de gemeente meer en meer vertrouwd mogen maken met Gods Woord. Tot verdieping, en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, tot eer van Zijn heilige Naam. Maar zover is het nog niet. Ds. Lam heeft heel duidelijk aangegeven dat hij alleen zal komen als de weg ook van Godswege geopend zal worden. Daarom is opnieuw het gebed nodig – van ons allen – of de Heere de weg wil wijzen. Laat het een krachtig gebed zijn, dat brengt veel tot stand volgens Jakobus (5:16).

Wat de agenda betreft: als er vanuit de gemeente geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure, zal het beroep op zaterdag 2 juni ingaan. Ds. Lam preekt op zondagavond 10 juni ‘op beroep’. Op dinsdagavond 12 juni wordt de kennismakingsavond met de gemeente gehouden (19.30 uur, Biesboschkerk) en op uiterlijk zaterdag 23 juni zal ds. Lam zijn beslissing kenbaar maken. Alle data onder het voorbehoud van diezelfde Jakobus (4:15).