W2 – Viering Heilig Avondmaal en voortgang diensten

Viering Heilig Avondmaal
Volgende week zondag is er de viering van het Heilig Avondmaal. Door de coronamaatregelen en de vakantieperiode kon dat niet eerder plaatsvinden. ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis!’ Een opdracht van de Heere zelf. De kerkenraad meent dat binnen de RIVM maatregelen het Heilig Avondmaal op een veilige manier kan worden bediend. Hoe dit allemaal precies zal gaan is nu nog niet bekend. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat we weten hoeveel gemeenteleden deelnemen aan de viering. U wordt daarom verzocht u uiterlijk woensdag 2 september aan te melden (via de website) als u aan de viering denkt deel te nemen. Het aanmeldingsformulier op de website is daarvoor vanaf heden aangepast. Pas als we het aantal personen weten, kan er verder worden besloten wie nog meer de dienst kan bezoeken. Ook of er kan worden volstaan met alleen de viering in de ochtenddienst of dat er ook in de avonddienst een voorzetting en de dankzegging is. U wordt via de website verder op de hoogte gehouden.

Kinderoppas
Vanaf zondag 13 september is er ’s morgens weer oppas in de Bron voor de kleine kinderen van de gemeente.

Indeling kerkdiensten in drie groepen
U hebt het zelf ook gemerkt:, nu de vakanties voorbij zijn, neemt het kerkbezoek toe. De kerkenraad is hier erg blij mee. Om toch de ‘1,5 meter regel’ in acht te nemen een geen gemeenteleden te hoeven terug te sturen zijn er vanaf zondag 13 september drie groepen gemaakt en wel als volgt: Groep A : letters A t/m J, groep B: letters K t/m R en groep C: letters S t/m Z. Op zondag 13 september wordt groep A voor de ochtenddienst uitgenodigd en voor de avonddienst groep B. Groep C kan dus op deze zondag niet naar de kerk. De zondag daarna, 20 september, wordt groep C voor de ochtenddienst uitgenodigd en groep A voor de avonddienst. Via de afkondigingen, de website en Kerkklanken wordt dit ook steeds gecommuniceerd. Alle andere maatregelen, zoals het registreren enz. blijven bestaan. De kerkenraad vraagt uw begrip voor de nieuwe indeling. We zijn dankbaar dat de diensten op deze wijze door kunnen gaan.

WIJK 2 – Invulling viering Heilig Avondmaal

Vanavond heeft het moderamen van de kerkenraad samen met de diakenen overleg gehad over de invulling van de viering van het Heilig Avondmaal in de diensten op zondag 6 september.

Er is besloten het als volgt in te vullen:

 • Gelet op het aantal aanmeldingen wordt zowel in de morgen- als in de avonddienst het Heilig Avondmaal bediend, tevens wordt in de avonddienst dankzegging gedaan;
 • U heeft zich voor één van beide diensten aangemeld en verzoeken u dan ook naar die dienst te komen waarvoor u zich aangemeld heeft;
 • Om de RIVM-voorschriften in acht te nemen zal de viering anders plaatsvinden dan we gewend zijn. (Brood en wijn wordt u aangereikt op uw zitplaats, u loopt niet naar voren). Degenen die aan het Avondmaal deelnemen dienen daarom in de kerk op de stoelen plaats te nemen of in eerste rij van de zijbanken (dat mag uiteraard samen met eventuele gezinsleden die niet deelnemen, zodat u gewoon bij elkaar kunt zitten);
 • Als u de kerkzaal binnenkomt wordt u door de broeders die ontvangstdienst hebben, doorgestuurd naar voren, zodat de zitplaatsen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingedeeld om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. We verzoeken u uw persoonlijke voorkeuren voor een zitplaats los te laten en de aanwijzingen van de koster op te volgen. Dit geldt uiteraard voor zowel de morgen- als de avonddienst;
 • Er zijn rijen met stoelen tegen elkaar geschoven, om meer ruimte te creëren tussen de gevulde rijen. De reden hiervoor is dat diakenen brood en wijn zullen uitdelen tijdens de bediening en u gedurende de bediening op uw zitplaats kan blijven. Hiermee voorkomen we onnodig lopen en elkaar passeren tijdens de dienst;
 • Het brood zal worden aangereikt door de diakenen op een papieren schaaltje. We verzoeken u dit dus niet zelf van de schaal te pakken;
 • Als u het brood uitgedeeld heeft gekregen, verzoeken we u te wachten tot aan iedereen het brood is uitgedeeld en de dominee het teken geeft dat u het brood kunt eten;
 • Daarna zal de wijn in kleine plastic bekertjes door de diakenen aan u worden aangereikt op dezelfde wijze als het brood aan u is uitgedeeld (hiervoor zijn speciale rekjes gemaakt waarin de bekertjes staan). We verzoeken u vanzelfsprekend ook het bekertje niet zelf uit het rekje te pakken. U krijgt het aangereikt;
 • Er is op deze wijze dus één bediening in de morgendienst en één in de avonddienst;
 • De diakenen zullen bij het uitdelen van brood en wijn handschoenen en een mondkapje dragen (omdat ze voor u zullen langslopen bij het uitdelen);
 • Als u de kerk na de dienst verlaat, kunt u het papieren schaaltje en het bekertje in de prullenbak deponeren;
 • Als laatste melden wij u dat voor de Avondmaalscollecte een extra collectezak bij de ingang van de kerk hangt;
 • Als u zich nog niet voor een dienst hebt aangemeld, kunt u dat nog doen voor de avonddienst. De morgendienst zit op basis van de binnengekomen aanmeldingen al vol;
 • Als u zich aanmeldt voor de avonddienst en de avonddienst blijkt bij het ophalen van de aanmeldingen te vol te zitten, dan ontvangt u een e-mail dat u helaas de dienst niet kunt bezoeken.

Wijk 2 – Herinnering coronamaatregelen erediensten

De kerkenraad herinnert u aan de regels die nodig zijn voor de goede gang van zaken rond de kerkdiensten:

 • Op zondagmorgen 16 augustus was het veel drukker in de dienst dan dat we konden inschatten op basis van het aantal aanmeldingen via internet. Veel aanwezigen hadden zich vooraf niet aangemeld, waardoor er helaas mensen naar huis moesten worden gestuurd.
 • We verzoeken u vriendelijk om vooraf via internet aan te melden en zo vroeg mogelijk, de meeste aanmeldingen komen momenteel pas zaterdagavond laat binnen, of zelfs pas op zondag. Aanmelden vanaf heden daarom uiterlijk op zaterdagmiddag voor drie uur.
 • Heeft u geen beschikking over internet neem dan een briefje mee naar de kerk met uw naam, adres en met hoeveel personen u bent. Geef het briefje af aan een van de kerkenraadsleden in de hal van de kerk.
 • Zondag 16 augustus was de laatste zondag dat we hebben afgeweken van de alfabetindeling, de vakantieperiode is bijna voorbij waardoor we weer meer aanwezigen verwachten.
 • Bij binnenkomst in de hal van de kerk wordt u aangesproken door één van de kerkenraadsleden met de vraag of u zich via internet hebt aangemeld.
 • In de kerkzaal zal de koster u behulpzaam zijn met het toewijzen van een zitplaats. Dit voorkomt onnodig verlies van zitplaatsen door een onlogische verdeling.
 • U dient onderling 3 stoelen vrij te laten. Nu gebeurt het dat dit slechts 2 stoelen zijn waardoor de 1,5 meter niet wordt gewaarborgd.
 • Blijf aan het einde van de dienst staan tot u van de koster hoort hoe u de kerk kunt verlaten. Nu gebeurt het zo dat daardoor de onderlinge afstand niet in acht wordt genomen.
 • De kerk wordt voldoende geventileerd en door ingetogen te blijven zingen kunnen de diensten hun voortgang blijven vinden zoals dat nu het geval is.

Wij vragen uw begrip voor deze regels. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om aan deze regels te voldoen om daarmee te voorkomen dat via onze diensten het coronavirus wordt verspreid.

Namens de kerkenraad,
D.C.J. de Vree
ouderling-scriba

Wijk 2 – Kwaliteit livestream erediensten

Sinds afgelopen zondag is er een nieuwe camera in gebruik. Tijdens de diensten van zondag 16 augustus waren er wat problemen met de synchronisatie van beeld en geluid, waardoor het beeld achterliep op het geluid. Inmiddels is de camera op een andere manier aangesloten, zodat dit probleem zich D.V. zondag niet meer zal voordoen.

Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020

De kerkenraad heeft zich beraden over de voortgang van de kerkdiensten nu de regels vanaf 1 juli zijn verruimd. De kerkenraad is dankbaar dat de kerkgang weer op gang kan komen. Helaas nog niet in de vorm die we gewend zijn. We hopen en bidden dat dit op een later moment weer mogelijk wordt. Voor de komende diensten willen we u graag via dit bericht informeren. Het was niet mogelijk u eerder te informeren. Informatie moest worden afgewacht.

De kerkenraad heeft het volgende besloten: zondag 5 juli wordt in de ochtenddienst het sacrament van de Heilige Doop bediend aan twee kinderen van de gemeente. Dit is de eerste zondag waarop meer gemeenteleden naar de kerk mogen komen. De kerkenraad wil ‘voorzichtig’ beginnen. Er kan ervaring worden opgedaan en als blijkt dat de onderlinge afstand groot genoeg is kunnen we het aantal kerkgangers uitbouwen.

Nu zult u begrijpen dat aanstaande zondagmorgen er veel gasten en familieleden van de gezinnen zijn die hun dochtertje laten dopen. Daarom worden er in deze dienst geen andere gemeenteleden toegelaten dan van de beide families.

U moet zich na binnenkomst registreren bij de kerkenraadsleden in de hal van de kerk. Deze gegevens worden alleen gebruikt als een contactonderzoek nodig blijkt te zijn na een besmetting. Wij verzoeken u het de kerkenraadsleden bij de ingang gemakkelijk te maken door een briefje met uw naam en adres(!) mee te nemen en aan hen af te geven. Nog beter is om u zich vooraf aan te melden via het formulier onderaan dit bericht (ook te vinden via het menu op de website: Wijk 2 – Aanmelden erediensten).

In de diensten gaan we vervolgens gemeenteleden uitnodigen volgens het alfabet. In de avonddienst van zondag 5 juli zijn dat de gemeenteleden wiens achternaam valt binnen de letters A t/m M. In de ochtenddienst van 12 juli de gemeenteleden wiens achternaam valt in de letters N t/m Z. De volgende week omgekeerd. Dit zal steeds vermeld worden bij de liturgie van de dienst die op de website wordt geplaatst.

De komende diensten van onze wijkgemeente zijn allemaal in de Dorpskerk. De reden daarvan is dat wijkgemeente 1 een ‘technisch team’ heeft om de apparatuur te bedienen in de Biesboschkerk en als anderen daar mee omgaan bestaat de mogelijkheid dat er storingen optreden. Later dit jaar zullen beide kerkenraden besluiten of, en zo ja hoe er wordt doorgegaan met de beelduitzendingen. Dat geldt ook voor het collecteren via de app ‘Givt’. De diensten zullen dan ook weer wisselend worden gehouden in de Dorpskerk en in de Biesboschkerk.

En dan over het zingen in de dienst. U hebt ongetwijfeld kennis genomen van wat er in de media over dit onderwerp is gezegd en geschreven. De kerkenraad heeft besloten dat er in de diensten gezongen wordt en verzoekt u vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen. Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’. De Dorpskerk is een middelgrote kerk wat betreft vloeroppervlakte, maar heeft een grote inhoud. Bij meting is gebleken dat de inhoud van de kerk minimaal 3.000 m3 is. En er is voldoende ventilatie.

Bij het bezoeken van de diensten dient u het volgende in acht te nemen:

 • Ga niet naar de kerkdienst als u gezondheidsklachten hebt. De kerkenraad stelt geen leeftijdsgrens.
 • U wordt in de hal ontvangen door twee kerkenraadsleden (ontvangstdienst) en u wordt verzocht hun aanwijzingen op te volgen.
 • Voor u de kerkzaal binnengaat wordt uw naam geregistreerd. Wij verzoeken u het de kerkenraadsleden bij de ingang gemakkelijk te maken door een briefje met uw naam mee te nemen en aan hen af te geven. Nog beter is om digitaal te registreren via het formulier onder aan dit bericht.
 • Het is verplicht uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, (in de hal staat een statafel met een flacon desinfectiemiddel).
 • A.u.b. vóór komst naar de kerk eerst thuis nog naar het toilet gaan, (toiletgebruik alleen voor nood!)
 • Komt u alstublieft niet te vroeg, in ieder geval niet vroeger dan een halfuur van te voren.
 • Indien nodig zal de koster plaatsen toewijzen. Volg zijn aanwijzingen op!
 • Jassen niet aan de kapstok in de hal hangen, maar mee de kerkzaal in nemen.
 • Verzoek is 1,5 meter afstand te houden (geldt niet voor gezinsleden). Dat betekent in de kerkzaal 3 stoelen tussen niet-familieleden, maar ook buiten voor de kerk, in de hal van de kerk, op het plein en bij de fietsenstalling telkens deze afstand respecteren a.u.b.
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen nemen zijn sommige rijen en stoelen niet beschikbaar. Wij verzoeken u daarom niet vast te houden aan uw ‘eigen zitplaats’.
 • ‘Fysieke’ collecte (met munten of contant geld) is mogelijk, maar vooraf in de hal van de kerk bij binnenkomst.
 • U wordt verzocht uw eigen Bijbel mee te nemen. Bijbels van de kerk worden vanwege besmettingsrisico’s niet uitgeleend.
 • Na de dienst zal het verlaten van de kerk gedisciplineerd moeten verlopen. Hiervoor is de kerk in ‘blokken’ ingedeeld. Blijft u nog even zitten na het einde van de dienst. U wordt per blok verzocht de kerk te verlaten.
 • Ook dan geldt weer: blijf in de hal of op het plein niet napraten zodat er geen opstopping ontstaat en de 1,5 meter afstand gerespecteerd kan blijven.

We hopen zowel jong als oud weer in de diensten te ontmoeten!

Geen velden gevonden.

Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf 1 juni

Voortgang kerkdiensten
Vanaf 1 juni wordt het kerken toegestaan met maximaal 30 personen tijdens de kerkdienst aanwezig te zijn. Als kerkenraad hebben we nagedacht hoe we dit in gaan invullen. 30 personen is voor onze wijkgemeente (gelukkig) een kleine groep. Wie nodig je wel uit, wie niet? Waarom hij wel en ik niet! En hoe laat je gemeenteleden zich aanmelden? Via e-mail, telefonisch? En in welke volgorde dan? Kortom, meer vragen dan antwoorden. Het lijkt de kerkenraad daarom goed om de maand juni te gebruiken om te ervaren hoe we straks na 1 juli, wanneer 100 kerkgangers worden toegelaten, te werk kunnen gaan. Daarom heeft de kerkenraad besloten om in de maand juni alleen de gezinnen van de kerkenraadsleden toe te laten bij de kerkdiensten. Voor 1 juli krijgt u nader bericht over de invulling van de diensten. Wij rekenen op uw begrip voor deze ‘overgangsmaand’.

C.J. van Eekelen