Dankdag: Voedselactie voor de voedselbank Altena

Dankdag. Voedselactie voor de voedselbank Altena.
Na de zeer geslaagde acties de afgelopen keren op biddag en dankdag, wordt in beide wijken op D.V. woensdag 7 november tijdens de dankdag voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden. Voor de dienst staan in de hal van de beide kerken enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.
Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, rijst, tandpasta, hagelslag, chocoladepasta, suiker en kleine potjes/blikjes groente voor één persoons-huishoudens. De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Gezien de crisis/recessie enz. gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen.
De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema. U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk. Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.

Kerstpakkettenactie 2017

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er elk jaar een kerstpakkettenactie, georganiseerd door de Diaconie. Elk lid van onze gemeente (wijk 1 en 2) van 75 jaar en ouder ontvangt vrijdagmorgen 22 december a.s. een kerstpakket, inclusief een dagboekje voor het komende jaar. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het kan zijn, dat u zich wel in deze leeftijdsgroep bevindt, maar geen pakket ontvangt. En u heeft ook niet eerder laten weten dat u geen pakket meer hoeft. We zouden het dan fijn vinden wanneer u ons dit telefonisch wilt melden, graag diezelfde vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur op tel.nr. 06 41025706. We kunnen dan kijken of er nog iets aan te doen is voor dit jaar en schrijven u in ieder geval in voor het komend jaar. Op deze manier kunnen wij ons ledenbestand up to date houden. Krijgt u wel een pakket, maar hoeft dit voor u niet, of heeft u andere wensen, dan kunt u dit laten weten door middel van de kaart, die bij elk pakket ingesloten is. De Diaconie wenst u gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Dankdag. Voedselactie voor de voedselbank Altena.

Na de zeer geslaagde acties de afgelopen keren op biddag en dankdag, wordt in beide wijkgemeenten op D.V. woensdag 1 november a.s. tijdens de dankdag voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden.

Voor de dienst staan in de hal van de kerk enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren. Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, mix voor nasi, groente in blik, aardappelpuree, schenkstroop en vis in blik. De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Gezien de crisis/recessie enz. gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen.

De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema. U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk. Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.

Statushouders in Werkendam

Statushouders in Werkendam.
In Werkendam zijn de laatste tijd een aantal gezinnen uit Syrië en Eritrea komen wonen, die een verblijfsstatus hebben en hier dus een aantal jaren zullen blijven wonen.
Deze mensen zijn dikwijls (koptisch-) christen of moslim en zijn naar een veilig land gekomen om de onveilige situatie in hun vaderland te ontvluchten. Dikwijls is er een moeilijke tijd vooraf gegaan aan het besluit om hun land te verlaten.
Soms ook een moeilijke weg voordat zij hier waren. Situaties, waar wij ons moeilijk in kunnen verplaatsen en waar velen van ons niet aan zouden moeten denken: een vreemd land…. een andere taal…. geen familie of vrienden… een ander klimaat.
Voor deze mensen is dit werkelijkheid geworden.
Ze zijn hier terecht gekomen en moeten zien hier een bestaan op te bouwen.
Zij en hun kinderen moeten de taal leren spreken en proberen zich in dit land thuis te gaan voelen.
Gebleken is, dat dit zonder hulp heel moeilijk, zo niet onmogelijk is.
Gebleken is ook, dat de integratie het beste slaagt wanneer autochtone Nederlanders (wij dus) hen een handje willen helpen.
Door hen voor te lezen, mee te nemen naar de bibliotheek, door een kopje koffie met hen te drinken, uitleg te geven hoe het in de kerk gaat, mee te gaan naar een afspraak, en vul zelf maar in hoeveel mogelijkheden er kunnen zijn, die voor een buitenstaander moeilijk zijn. Kortom: maatje worden.

Het gaat niet om het invullen van papieren.
Er worden geen moeilijke dingen gevraagd.
Het gaat om simpele zaken, waarmee wij onze cultuur kunnen uitleggen aan buitenstaanders.
Via Vluchtelingenwerk worden mensen gevraagd, die maatje willen worden van een van deze gezinnen, waarvan de kinderen op Werkendamse scholen zitten. De Diaconie wil hierin bemiddelen.

Om de integratie te bevorderen worden er koffieochtenden georganiseerd.
De eerste wordt gehouden op donderdag 12 oktober om 10.00 uur in het oude Goezate, Kerckelant 3 in Werkendam.
Hierbij is iedereen van harte welkom.
Voelt u of jij hier iets voor?
Vooraf wordt er voorlichting gegeven wat er van je verwacht wordt en bij de eerste kennismaking gaat er een medewerker van Vluchtelingenwerk met je mee. Aanmelding kan telefonisch bij Margot Braal, 06 41025707 of (liever) via e-mail: margotbraal@kunstinkleur.nl.

Beleidsplan College van Diakenen 2017 – 2020

Diaconie der Hervormde Gemeente Werkendam
Postbus 167
4250 DD Werkendam

BELEIDSPLAN 2017 – 2020.

Inleiding.

Diaconaat is samen te vatten in drie kernwoorden: Barmhartigheid, Gerechtigheid en Dienstbetoon.

Diaconaat is wezenskenmerk, opdracht en functie van de gemeente in de samenleving. In navolging van Christus zorg en aandacht geven aan mensen met zorgen en problemen. De gemeente is geroepen om, in haar getuigenis en dienst, teken te zijn van het gekomen en komende Rijk van God en om te leven uit geschonken heil. De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht, getuigenis en dienst.

Zoals hierboven is opgemerkt zijn de diaken geroepen de gemeente voor te gaan in de dienst aan de naaste. Een taak van de diaken is daarom het bevorderen van het diaconaal bewustzijn van de gemeenteleden. Dit kan worden verwezenlijkt door middel van prediking met diaconale aandachtspunten, voorbede in en door de gemeente.

Algemeen.

• Het College van Diakenen acht het haar taak de gemeente naar vermogen te wijzen op haar bijbelse roeping als Gemeente des Heeren in de dienst der
barmhartigheid.
Ook in de wekelijkse erediensten dient deze dienst aan de gemeente te worden voorgehouden en door de gemeente te worden beleden.

Alle werkzaamheden, die uit deze taakstelling voortvloeien worden verdeeld onder de diakenen.
Zo nodig wordt medewerking van derden, in principe gemeenteleden, ingeroepen.

• Alle besluiten worden in het College van Diakenen genomen.

• Het College van Diakenen legt de begroting en de rekening van ieder kalenderjaar ter bespreking en goedkeuring voor aan de Algemene Kerkenraad, nadat
deze in haar College is goedgekeurd. Na de goedkeuring door de A.K. (Algemene Kerkenraad) ligt de begroting en de rekening ter inzage voor de
gemeenteleden.

Beheer en administratie.

• Het opstellen van een jaarlijkse giftenlijst en de uitvoering geven hieraan.

• Het verzorgen van de financiële administratie en maken van de jaarrekening met medewerking van het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) te Amersfoort ten dienste van de Protestantse Kerk in Nederland.

• Het inzage geven aan gemeenteleden van de begroting en de rekening.

• Het registreren van poststukken en dergelijke en het beheren van het archief.

• Exploitatie van landerijen en regelen van de pachtprijzen met de Grondkamer (dossier ligt bij de penningmeester).

• Exploitatie en onderhoud van het kantoorpand Pompstraat 1. Momenteel is de onderverdieping, verhuurd.
Bij voorkeur wordt het pand verhuurd aan één huurder.

• Het beleggen van gelden. De vrijkomende renten worden jaarlijks besteed voor diaconale doeleinden en andere diaconale verplichtingen.

• Opstellen van het jaarlijkse collecterooster.

Binnen de gemeente.

• Ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de kerkdiensten.

• Het verzorgen van de collecten tijdens de diensten, samen met de kerkrentmeesters.
In iedere dienst is er één collecte voor de diaconie.
Enige collecten, waarvan de bestemming, worden vastgesteld door de P.K.N. (Protestantse Kerk in Nederland).
Tijdens de avondmaalsdienst is er een diaconale collecte aan de tafel.

• Het dienst doen tijdens Het Heilig Avondmaal.

• Het regelen van de avondmaalsdienst in Goezate: voor Wijk 1 en 2, ieder 1x per jaar.
Daarnaast heeft de Gereformeerde Kerk ook 2x per jaar dienst in Goezate.

• Deelnemen aan de (wijk-) kerkenraadsvergaderingen.

• Vergaderingen van het College van Diakenen.

• Deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad door een afvaardiging uit de wijk diaconieën.

• Verzorging van de mededelingen van en informatie over de Diaconie in het kerkblad.

• Verantwoording van ontvangen gelden/giften in het kerkblad.

• Het verzorgen van CD’s voor doopouders en degene, die belijdenis hebben gedaan.

• Het verzorgen van de aan- en afsluiting van de kerkradio.
Voor (langdurig) zieken en ouderen wordt een tijdelijke voorziening gezocht om te luisteren naar de dienst.
Na twee (2) maanden moet worden overgegaan naar een internet aansluiting.

• Het tweemaal per jaar innen van de bijdrage voor de kerkradio en CD’s.

• De regeling en coördinatie van de kerstpakketactie voor bejaarden (=> 75 jaar), zieken en gehandicapten met medewerking van vrijwilligers.

• Het bezorgen van een periodiek bij 75-jarigen en ouderen en langdurige zieken, eventueel door inschakeling van gemeenteleden. Momenteel wordt “Lichtspoor” in wijkgemeente 1 en 2 bezorgd.

• Het bezoeken van mensen, door o.a. de Diaconale Pastorale Werkgroep (NaastElkaar/D.P.W.), die ondersteuning behoeven; zo nodig wordt doorverwezen naar een maatschappelijke instelling of andere instelling, b.v. Missionair Diaconaal Centrum : “De Herberg”, van Christelijke signatuur.

• Financiële steunverlening. Kan eerst plaatsvinden na een passend onderzoek.
Daarvoorhebben zich enige gemeenteleden gemeld, genaamd schuldhulpmaatjes, die met de desbetreffende gemeentelid/-leden gaan praten en een (financieel) overzicht maken van hunbevindingen en dit terugkoppelen naar het College van Diakenen, die dan een beslissing nemen.

• Na ongeveer zes (6) weken wordt contact opgenomen met de nabestaande(n) van een overleden gemeentelid, waarvan het overlijden van de kansel afgekondigd is en/of geplaatst in het kerkblad. De mogelijkheid wordt dan vermeld om eventueel financiële steun te krijgen van de diaconie, na een (passend) onderzoek.

• Bijdrage aan vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten, eenzamen en minder bedeelden in het Roosevelthuis of De Blije Werelt.

• Het financieel ondersteunen van o.a. het Jeugdwerk, Hervormde Vrouwen Dienst en Ouderencomité (H.V.D.’s), de evangelisatie- en zendingscommissies.

• Een diaconielid brengt ook uit pastorale-/diaconale overwegingen, met of zonder een pastorale ouderling bezoek aan een langdurig zieken of een ander gemeentelid.

• Aanspreekpunt tussen Loket Altena/Trema, het uitvoerende orgaan van de burgerlijke gemeente Werkendam t.a.v. Wet Werk en Bijstand (W.W.B.), voorheen de Algemene Bijstandswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) en de Hervormde Gemeente te Werkendam.

• Vervoer van gehandicapte catechisanten naar Almkerk.

• Als een gemeentelid, tijdelijk, gaat wonen in Het Erfdeel, dan zal de diaconie, indien nodig, een financiële ondersteuning geven.

Buiten de gemeente.

• Het beoordelen van verzoeken tot steun. In het geval van een positieve beoordeling: het verlenen van een éénmalige gift of een regelmatige wederkerende gift aan de hand van de giftenlijst, welke jaarlijks wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging.

• Vertegenwoordigd zijn in diverse besturen zoals:

  • de identiteitscommissie van Goezate (één diaken)

  • Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening in het Land van Heusden en Altena, kortweg: I.S.D.D. (twee diakenen).

• Het bezoeken van regionale – en landelijke diaconale vergaderingen/bijeenkomsten.

• Mogelijke afvaardiging naar de classis.

• Wet Maatschappelijk Ondersteuning (W.M.O.).

Doelen/voornemens.

• In samenwerking met het pastoraat trachten de diakenen in contact te komen met personen en/of gezinnen die aanmerking komen voor diaconale ondersteuning.
Deze hulp kan bestaan uit praktische en/of financiële hulp.

• Het college zoekt naar mogelijkheden om een netwerk van personen op te bouwen waaruit signalen kunnen komen waar ondersteuning door de diaconie nodig is of gewenst.

• Een meerjaren onderhoudsplan (laten) opstellen voor het onderhoud van het pand Pompstraat 1.

• Het up tot date houden van de kerkradio/kerkomroep en jaarlijks evalueren.

• Het voornemen van de diaconie is erop gericht om gelden ter beschikking te stellen aan diaconale initiatieven vanuit de gemeente, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.

Hulp wordt geboden in acute situaties zoals overstroming, hongersnood en aardbevingen.

De doelen/projecten enz. die een gift krijgen, zijn uit het collecterooster van Project 10 27, van de GZB, dat jaarlijks wordt samengesteld.

De diaconie zal steeds haar beleid toetsen aan de gestelde uitgangspunten, maar vooral aan Gods Woord.

• Bij rouwenden/langdurig zieken alert te zijn, via contact met de predikant/pastoraal medewerker/ – ouderling/NaastElkaar (D.P.W.: Diaconale Pastorale Werkgroep) of er (financiële) ondersteuning nodig is. Als er hulp nodig is b.v. voor een boodschap te doen, een bezoekje, een wandeling enz., is de Vriendendienst ook bereid te helpen.

• Een actie, eventueel samen met de jeugdclubs voor een bepaald doel over het hele jaar, met inschakeling van de jeugdouderling.
Als ze zelf een eigen actie houden, dan (eventueel) financiële steun verlenen.

• De landbouwgrond te blijven verpachten aan agrariërs (bij voorkeur uit onze gemeente) en toe te zien dat de verpachte grond een agrarische bestemming heeft. Mocht de agrariër de verpachte landbouwgrond voor andere doeleinden gebruiken dan voor een agrarische bestemming, zal de diaconie de pacht niet verlengen. Het voornemen is, voorlopig, de grond niet te verkopen, maar eventueel, opnieuw te verpachten bij vrijkomen van de pacht.

• Het college zal zo nodig (financiële) ondersteuning bieden aan personen die als vluchteling/asielzoeker geregistreerd staan.

• Het bijhouden van het graf, op de oude begraafplaats achter de Dorpskerk van ds. Van der Pol conform de afspraak, die in het verleden is gemaakt met de nabestaanden.

• Alle (onderhouds)contracten, zo die er zijn, zal naar gekeken worden. Als er geen contract is, dan alsnog overwegen om een contract te laten opstellen, zoals b.v. voor onderhoud c.v. aan de Pompstraat 1.

Vastgesteld in de vergadering van het College van Diakenen d.d. 11 april 2017.

Voedselactie voor de voedselbank Altena.

Voedselactie voor de voedselbank Altena.

Na de zeer geslaagde acties de afgelopen keren op biddag en dankdag, wordt in beide wijkgemeenten op D.V. woensdag 8 maart a.s. tijdens de biddag voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden.
De bidstonddienst wordt gehouden voor wijk 1 in de Biesboschkerk en voor wijk 2 in de Dorpskerk en begint om 19.30 uur.
Voor de dienst staan in de hal van de kerk enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.
Door de voedselbank wordt bij voorkeur/vooral om de volgende producten gevraagd: koffie, suiker, kleine blikjes groente voor één persoon, doucheschuim/shampoo, smac/lunchworst, vis in blik.
De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen.
Gezien de crisis/recessie enz. gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank.
Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen.
De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema.
U kunt door levensmiddelen te schenken de voedselbank tot steun zijn in hun werk.

Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.

Project 10 27

Project 10 27.

Als diaconie krijgen we de vraag weleens, wat houdt het Project 10 27 nu eigenlijk in.
Hieronder vindt u in het kort informatie over Project 10 27.

De opvolger van het diaconale programma Luisterend Dienen van Kerk in Actie, dat per  1 januari 2016 is beëindigd, is voor de GZB het programma Project 10 27 geworden.
Het Project 10 27 biedt jaarlijks een overzicht aan van {wereld} diaconale collectedoelen.

De naam van het diaconale programma Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf.
We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden.
In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Project 10 27 ondersteunt diaconieën van hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de PKN bij hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben, ver weg en dichtbij.
Met het Project 10 27 kan een gemeente de liefde van Christus praktisch zichtbaar maken.
Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Wij, als College van Diakenen, hanteren/gebruiken de diaconale projecten van Project 10 27 en zetten alle doelen op ons collecterooster (vanaf 2016 en ook in 2017 en verder) en de opbrengsten bestemmen we voor de projecten van
Project 10 27.
Ook individuele gemeenteleden kunnen de projecten steunen.

Project 10 27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties.
Dit zijn de partners, waarmee de GZB soms al vele jaren contact mee heeft. Zij staan midden in de samenleving.
Dit geeft de GZB het vertrouwen dat ze precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben.
Door met deze partners te werken, weten ze bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen.
Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Gemeenten in de PKN kunnen via Project 10 27 diverse soorten projecten ondersteunen.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende projecten.
De werkvelden zijn:
– binnenlands diaconaat
– medische hulp
– noodhulp en wederopbouw
– onderwijs en werk en
– zorg voor kwetsbare mensen.

Diaconaal werk.

Diaconaal werk.

Allen, die de diaconie in 2016, via een gift, geholpen hebben met het (diaconale) werk,  in  en buiten de gemeente, hartelijk dank.
Ook gaat de dank uit naar de vele vrijwilligers, die veel werk verricht hebben het afgelopen jaar, zoals o.a. door NaastElkaar (voorheen:de D.P.W.), de Vriendendienst of op een andere manier.
De diaconie wenst u een gezegend 2017.

Kerstactie

Kerstactie.

Allen, die hebben meegewerkt, in wat voor vorm ook, aan de kerstactie van de diaconie, op donderdag 22 en vrijdag  23 december  j.l., worden hartelijk dankgezegd.

Tijdens de bezorging van de pakketten werden giften (totaal € 60,00) ontvangen/gegeven.
Ook daarvoor hartelijk dank.

 

Adoptiekinderen: informatie.

Adoptiekinderen: informatie.

De diaconie sponsort een kind (Antonio Eduardo Marraquin Tzaj) in Guatemala.
Van de partnerorganisatie van Woord en Daad, AMG Guatemala is er bericht ontvangen dat de verstuurde post naar Guatemala niet aankomt door problemen bij het Nationale Post Office in Guatemala.
Wellicht heeft u in de afgelopen weken post gestuurd aan het sponsorkind in Guatemala.
Fijn dat u in deze tijd ook aan het sponsorkind heeft gedacht.
Er is helaas geen informatie over wanneer deze post bezorgd gaat worden.

U wordt geadviseerd voorlopig geen post op te sturen naar het sponsorkind in Guatemala of naar het kantoor van Woord en Daad.
Van onze partnerorganisatie AMG Guatemala hebben wij het bericht ontvangen dat de verstuurde post naar Guatemala niet aankomt door problemen bij het Nationale Post Office in Guatemala.
Wij hebben helaas geen informatie over wanneer deze post bezorgd gaat worden.
Via de website van Woord en Daad zullen wij u nader informatie ontvangen op het moment dat er weer post verstuurd kan worden.

De diaconie sponsort Jhojan Andres Padilla Marimon in Colombia.
Daar werkt Woord en Daad samen met de lokale partnerorganisatie CDA, ‘Corporación Dios es Amor (God is liefde)’.
De organisatie voert een naamsverandering dit laatste kwartaal van 2016 geleidelijk door van CDA naar Conviventia.
Deze Latijnse naam betekent ‘samen leven en werken’.
De partner geeft aan dat de naamswijziging nodig is om nog meer verschil te kunnen maken in levens van Colombianen en kansen te benutten in de Colombiaanse samenleving.

Zie voor meer informatie over de adoptiekinderen enz. de website van de Hervormde Gemeente Werkendam.Algemeen>Diaconie>Adoptiekinderen (https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/adoptiekinderen)