W2 | Liturgie 26 mei, Biesboschkerk 10.00 uur

WIJK-2: VIERING HEILIG AVONDMAAL OP 26 MEI OM 10.00 UUR – BIESBOSCHKERK

Zondag 26 mei worden we genodigd aan het avondmaal; ’s morgens lezen we Openbaring 4, ’s avonds Openbaring 5.
De eredienst wordt geleid door onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    93 : 1  (voorzang)
PSALM    93 : 2 en 3
PSALM    93 : 4
PSALM    97 : 1 en 2
PSALM  103 : 1
PSALM    23 : 2 en 3  (toebereiding)
PSALM  136 : 1; 2; 3 en 4  (bediening)
GEZANG   4 : 1  (lofzang van Simeon)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 1 : 26 – 28
N.T.:  Openbaring 4 : 1 – 11
Tekst: Openbaring 4 : 1a

Sterke handen gezocht voor extra fietsparkeerplek Biesboschkerk

Sterke handen gezocht voor creëren extra fietsparkeerplek Biesboschkerk

Om zondags alle fietsen kwijt te kunnen, willen we net zoals aan de noordzijde van de kerk, ook aan de zuidzijde een soortgelijke fietsparkeerplaats maken. Om kosten te besparen zijn dit mooie klussen die we met hulp uit de gemeente prima zelf kunnen realiseren. We hebben echter nog een paar sterke helpende handen nodig om kruiwerkzaamheden te doen, graafwerkzaamheden, struiken omzetten en stenen te sjouwen. Ook mensen die bekend zijn met straatwerkzaamheden zijn van harte welkom.
We willen starten op de vrijdagochtend na Hemelvaart (31 mei). u kunt zich aanmelden bij K.H. Heijstek +31 653258686.

Wij rekenen op uw komst!

Het college van kerkrentmeesters

W2 | Nieuws-wk18

Agenda
Vrijdag 10 mei:
19.00 uur, gebedskring, De Bron

Zaterdag 11 mei:
8.30-17.00 uur, afsluitdag kinderclubs, Biesboschkerk

Zondag 12 mei:
19.30 uur, Ichthus, De Bron

Maandag 13 mei:
19.45 uur, kerkenraadsvergadering, Dorpsker

Woensdag 15 mei:
19.45 uur, afsluiting seizoen mannenvereniging voor hele gemeente,

inleiding ds. Lam, Dorpskerk
Donderdag 16 mei:
17.00 uur, vrouwenvereniging Ora et Labora, De Bron

Woensdag 22 mei:
19.00 uur, censura morum, consistorie Dorpskerk

19.30 uur, bezinningsavond heilig avondmaal, Dorpskerk
Vrijdag 24 mei:
19.00 uur, gebedskring, De Bron 

Kinderoppas
12 mei, Biesboschkerk
Naomi Verheij, Rianne Verheij, Patricia van Berchum

19 mei, Dorpskerk (belijdenisdienst)
Jopie Nieuwenhuyzen, Herlinde Hoeflak, Charlotte/Esmée/Marlou van den Heuvel

Bij de diensten
Zondagmorgen 12 mei lezen we uit het boek Openbaring de brief aan de gemeente van Pergamus (2:12-17). Zo’n brief kun je eigenlijk slechts in zijn geheel behandelen. Toch een kerntekst: vers 13a: “Ik weet waar u woont.” — Zondagmorgen 19 mei zullen acht gemeenteleden belijdenis van het geloof doen. We zien uit naar deze dienst! We staan stil bij Christus’ brief aan Sardis, met name bij vers 5: “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”

HJL 

Geboren
Zondagavond 28 april werd er bij Marnix en Gerda Prosman-Meeuwisz, Lijnbaan 42 (4251 CS), een dochter geboren: Geertruida Margaretha. Zelf schrijven ze: “Door God aan ons toevertrouwd en met vreugde ontvangen.” Mooi dat jullie dat zo belijden en met David laten weten dat Guusje al vanaf de moederschoot op God geworpen is (Psalm 22:11). Aparte maar vooral mooie taal. Het is de worp van het gebed, de enige “worp” die ons en onze kinderen ten goede komt, omdat we daardoor beveiligd en geheiligd worden. Dan mag je weten: “Zij leven onder uw geleide, / Gij blijft als ieder hen verlaat, / Gij roept hen op tot waken, strijden, / U na te volgen waar Gij gaat.” Als gemeente bidden we jullie toe dat je veel vreugde zult beleven aan Guusje evenals aan haar oudere broertje Floris en dat ze beiden zullen opgroeien tot Gods eer.

HJL 

Pastoraat
De heer A.D. Drost, Beukenkampstraat 10 (4251 BJ), keerde –zonder het ASZ in Dordrecht aan te doen– op eerste paasdag terug uit het Amphia Ziekenhuis te Breda, waar hij een geslaagde alias gezegende operatie onderging. Ingestemd wordt met David: “Heere, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. … Voor eeuwig zal ik U loven” (Psalm 30).

HJL

Openbare geloofsbelijdenis
De volgende leden van onze gemeente hopen op zondag 19 mei in de morgendienst in de Dorpskerk belijdenis van het geloof af te leggen:

  1. Adriana Cornelia van Berchum (Caroline), geboren 4 maart 1999, Richter 141 (4251 DR);
  2. Bastiaan Westeneng (Bas), geboren 20 mei 1997, Wieksloterweg WZ 33, Soest (3763LJ);
  3. Francina Hendrika Bloemert (Sanne), geboren 24 januari 2001, Slikstraat 9 (4251 CB);
  4. Peter Hendrik van den Heuvel (Peter), geboren 30 november 1972, Nicolaas Stellingwerf 7, Sleeuwijk (4254 ET);
  5. Arnoldus van Suijlekom (Arnold), geboren 10 maart 1990, Schans 38 (4251 PW);
  6. Cornelia van Vuuren (Carola), geboren 20 juni 1993, De Graaff 35 (4251 HS);
  7. Geertruida van der Wiel (Anne-Geer), geboren 15 augustus 1998, Eemsteyn 18 (4251 HN);
  8. Hendrik van der Wiel (Niek), geboren 30 maart 1997, Eemsteyn 18 (4251 HN);

De aannemingsavond zal gehouden worden op dinsdag 14 mei om 19.45 uur in de pastorie. Tijdens deze avond zal Rosalie Huisman-Spierings, Achtervliet 8 (4251 HR), de derde belijdenisvraag beantwoorden; samen met haar man Cees heeft ze het afgelopen seizoen eveneens de belijdeniscatechisatie gevolgd. Mooi dat op deze manier kan!

Van harte bevelen we al deze jongere en oudere broeders en zusters aan in de voorbede van de gemeente, opdat zij met hart en ziel hun ja-woord aan God en Zijn gemeente zullen geven en daarin volharden.

HJL

Terugblik bevestiging broeder Sterkenburg
Tijdens de morgendienst van zondag 28 april werd broeder Sterkenburg bevestigd tot ouderling. De tekst van de preek was Openbaring 1:18, waar Christus zegt: “Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.” In een persoonlijk woord wenste ds. Lam broeder Sterkenburg en zijn gezin Gods zegen toe en wees hem op de ‘hand’ en de ‘sleutel’. “De rechterhand van Christus die Johannes op zijn schouder voelde (Openb. 1:17) zal ook op u zijn, om u te leiden, te sturen en te dragen. En wat de sleutel betreft: Een ambtsdrager is ook een sleuteldrager. Op huisbezoek draagt hij de sleutel van het hemelrijk bij zich, en draait hij het liefst de deur open voor de schapen die aan zijn herderlijke zorgen zijn toevertrouwd. Al weten we tegelijkertijd van de keerzijde: de deur gaat dicht voor hen die niet in het geloof willen leven. Ik hoop dat u later zult terugdenken aan die ‘hand’ en die ‘sleutel’ en daardoor bemoedigd zult zijn.”

Broeder Visser beëindigt bezoekwerk
Die persoonlijke hand op zijn schouder heeft broeder A. Visser, Werkina 18 (4251 HL), ook ervaren. Met vreugde heeft hij de afgelopen acht jaren bezoekwerk gedaan in Goezate. Ieder gemeentelid dat daar prijs op stelde, bezocht hij enkele keren per jaar, bij ziekte vaker. Vaak ging hij mee naar een begrafenis. Voor hem is nu de tijd gekomen om met het bezoekwerk te stoppen.

Beste Ad, broeder Visser, hartelijk bedankt voor alles wat u in Gods Koninkrijk hebt mogen doen. Gods zegen gewenst, samen met allen die u lief zijn.

Vacature pastoraal medewerker
Na het vertrek van pastoraal medewerker De Kruijf heeft de kerkenraad gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om hun interesse voor deze vacature kenbaar te maken. Omdat er van deze gelegenheid geen gebruik is gemaakt, heeft de kerkenraad haar zoektocht buiten Werkendam voortgezet. Inmiddels is er contact met een emeritus-predikant die belangstelling heeft voor dit werk in Werkendam. Zijn beslissing hangt echter van een omstandigheid af die nog enige tijd vergt. Nadere berichten volgen zodra dit mogelijk is. 

Zingen voor de dienst
Het op één blad opnemen van de liederen voor zowel Goede Vrijdag als Pasen was een groot succes. We hadden bij het kopiëren voorzichtig ingeschat dat 200 mensen het blad met Pasen weer mee zouden nemen, maar het waren er veel meer. Bedankt!

De volgende keer zullen we de machine nog eerder stopzetten. We hebben nog wel geen zonnepanelen op het dak van de kerk, maar dit is toch een mooi begin.

Verhuizing
Mevrouw L. Vink-Valk, Raadhuislaan 4 (4251 VS), is binnen Goezate verhuisd van kamer 217 naar kamer 221.

Heilige Doop (extra diensten)
In het eerste kerkblad van januari stond een jaaroverzicht van de doopdiensten. Omdat de tussentijd soms wat lang was, zijn hier twee diensten aan toegevoegd. Voor de rest van dit jaar betekent dit dat er gelegenheid is tot de bediening van de heilige doop op de zondagen 30 juni, 25 augustus, 20 oktober en 15 december. De doopzitting vindt doorgaans plaats op de vrijdagavond die 16 dagen voorafgaat aan de doopzondag.

Collecte ouderenmiddagen seizoen 2018-2019
Namens de stichting Resource Mutumbu  Kenya willen wij u hartelijk danken voor de opbrengst van de collecten in het afgelopen seizoen. Het mooie bedrag van € 901,00 gaan zij besteden aan schoolgeld voor de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Een hartelijke groet van het oudercomité. 

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring worden gehouden op de vrijdagen 10 en 24 mei.

Aanvang 19.00 uur in De Bron.

Ichthus
Na de avondkerkdienst van 12 mei zijn jullie weer van harte welkom! We drinken gezamenlijk iets in de bovenruimte van De Bron, waar altijd iets lekkers staat. Bettine en Nienke verzorgen vanaf 20.00 uur de inleiding en na de pauze is er ruimte voor een spel dat eveneens door hen wordt begeleid. We vinden het fijn om met een gevarieerde groep mensen op te trekken en hebben een mooie tijd met elkaar. Mocht je jezelf willen laten informeren, kom dan gewoon een keer langs, wie weet is dit ook een prachtige ontmoeting voor jou.

Een hartelijke groet van Onno en Alette. 

Mannenvereniging Elim – afsluiting seizoen (iedereen welkom!)
Woensdagavond 15 mei zal het D.V. alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen zijn. De inleider voor deze avond is onze eigen wijkpredikant ds. Lam. Hij heeft als onderwerp gekozen ‘Aart Jan Theodoor Jonger (1851 – 1928), theoloog van de paradox’.  Zoals in de vorige Kerkklanken al aangekondigd, is dit wellicht voor velen van ons geen bekende; echter het leed wat hij heeft meegemaakt in zijn leven kan ons juist ook in deze tijd nog steeds veel te zeggen hebben. We leven nog steeds in diezelfde gebroken wereld, maar wij mogen geloven en ernaar uitzien dat ‘dé redding’ en het ‘herstel  van deze schepping’ nabij is. Voor deze avond willen wij iedereen uit de gemeente van harte uitnodigen om ook te leren en te ontdekken hoe Gods woord ons wil binden, troosten en opbouwen. We komen samen in de zaal onder de Dorpskerk, de avond begint om 19.45 uur.

Wees van harte welkom en graag tot ziens!

JaapJan de Koster

Vrouwenvereniging Ora et Labora
Onze laatste bijeenkomst in dit seizoen is op donderdag 16 mei.

Alle leden die zich hebben aangemeld zijn hartelijk welkom om 17.00 uur in De Bron.

Censura morum
In verband met de viering van het heilig avondmaal op zondag 26 mei wordt op woensdag 22 mei censura morum gehouden.

19.00 uur, consistorie Dorpskerk.

Bezinningsavond heilig avondmaal
De bezinningsavond wordt gehouden op woensdag 22 mei. (Dit is een eenmalige afwijking van de gewoonte deze avonden op donderdag te houden.) Ds. Lam vervolgt de behandeling van het avondmaalsformulier. De avond begint om 19.30 uur, duurt ongeveer een uur en wordt gehouden in de Dorpskerk.

Gemeentedag Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei a.s. wordt de gemeentedag weer georganiseerd. Net zoals de vorige jaren wordt er weer een fietstocht uitgezet. Er kunnen twee verschillende afstanden worden gefietst. Onderweg zijn er twee ontmoetingsplekken waar wat te drinken en te snoepen valt.

Daarna hopen we om 17.30 uur te starten met de BBQ. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen te fietsen of te BBQ’en.
De kosten voor deze dag zijn: volwassenen € 10,00; kinderen tot en met 12 jaar € 5,00; maximaal € 25,00 per gezin.
Meer geven mag uiteraard, want wat er overblijft gaat naar een goed doel.

U kunt zich tot en met zondag 26 mei opgeven bij Isaäc Lakerveld (i.lakerveld@hetnet.nl, 06-54357379).
We hopen u te ontmoeten op 30 mei. Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het organiseren van deze dag!

Helpt bidden?
Je doet een vervolgopleiding en een docent of student vertelt je dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bidden niet helpt. Wat zeg je dan? Met een dergelijke situatie in mijn hoofd (zelf hoorde ik het van een professor), vroeg ik in het kerkblad van 8 maart jl. aandacht voor dit onderwerp. Het stukje leverde een tiental reacties op, waarvoor hartelijk dank. Degenen die reageerden waren duidelijk niet van slag. Een jongere: ‘Ik sta er soms versteld van hoe duidelijk God een gebed beantwoordt.’ Iemand van middelbare leeftijd: ‘In het Koninkrijk der hemelen komen we geen statistieken tegen!’ Een oudere: ‘De Heere kan onze gebeden gebruiken op een manier waarvan wij de uitkomst niet hoeven te weten.’ Enkelen deelden persoonlijke, soms ontroerende, ervaringen. Hieronder volgt de reactie van broeder J. Schouten die het verschil aangeeft tussen het ‘wetenschappelijke’ en het ‘bijbelse’ bidden. Van het laatste mogen we veel verwachten.

TVV 

Wetenschappelijk gebedsonderzoek
Enige tijd geleden haalde broeder Van Vuuren een onderzoek aan naar de effecten van gebed. Ik werd er wel een beetje door geraakt. Verwarrend: ja natuurlijk mag je uitzien naar wat God doet op het gebed. Aan de andere kant is het maar de vraag of je de Heere wel op deze manier voor je (wetenschappelijke) karretje mag spannen.

In het gebedsonderzoek zijn enkele honderden patiënten gevolgd die eenzelfde operatie ondergingen. Voor sommigen werd gebeden. Voor anderen niet. Het resultaat was hetzelfde. In de onderzoeksvoorschriften stond: begin met bidden één dag voor de operatie, ga door met bidden tot tien dagen na de operatie.

Dit lijkt mij niet de manier van bidden zoals de Heere het bedoelt. De Heere Jezus Zelf zegt in Johannes 15 vers 7: ‘Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.’ Dit geeft heel veel ruimte en vrijmoedigheid voor vertrouwelijke omgang met de Heere! Calvijn schrijft ergens dat de manier van bidden heilig, verlangend, nederig en vol vertrouwen moet zijn. Het gebed zoals gedaan is tijdens het wetenschappelijk onderzoek heeft eigenlijk het karakter van het gooien van een muntje in een snoepautomaat: je gooit er iets in en er komt altijd iets uit.

Han Schouten 

Ter overweging: de ark van het verbond
Toen de brand was uitgewoed, bleek de schatkamer van de Notre-Dame (waarin allerlei kostbare voorwerpen en relieken) gespaard.

Toen Nebukadnezar (in 586 v.Chr.) de Tempel van Salomo in brand had gestoken, bleef de schatkamer ook gespaard. Nee, niet omdat het vuur tijdig was geblust, maar omdat de veroveraar van te voren de tempelschatten in veiligheid had gebracht. Ze waren te kostbaar om verloren te laten gaan en gingen mee naar Babel. Zie de lijst van voorwerpen in 2 Koningen 25. Eén voorwerp ontbreekt echter in deze lijst, en niet het minste: de ark van het verbond. De gouden kist uit het heilige der heiligen, waarin de Tien Geboden lagen, en waarop de hogepriester eenmaal per jaar het bloed der verzoening sprenkelde. Waar was deze ark gebleven? Volgens het apocriefe 2 Makkabeeën 2 was de ark tijdig door de Joden uit de tempel gehaald en verborgen in een grot. We weten het niet. Zij is nooit teruggevonden.

Als de Joden later terugkeren uit Babel herbouwen ze de tempel. In het jaar 516 v.Chr. (precies 70 jaar na de verwoesting van de eerste tempel!) wordt deze in gebruik genomen, maar… zonder ark. Wat nu? Kan Grote Verzoendag (Jom Kippoer) wel gevierd worden? Moet de ark misschien opnieuw gemaakt worden? Nee, de schriftgetrouwe Joden herinneren zich wat Jeremia had gezegd: ‘De ark zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden’ (Jer. 3:16). De ark speelt geen rol meer. De Joden zetten in plaats van de ark een steen in het heilige der heiligen (aldus de joodse Talmoed).

Maar dan, vele eeuwen later. De apostel Johannes ziet in een visioen opnieuw een ingebruikname: ‘En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel’ (Openb. 11:19). De verloren gewaande ark! Daar is zij weer!! Maar nu in een nieuwe schatkamer, in een nieuwe tempel. Buiten bereik van vijandige machten!

T. van Vuuren 

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 17 mei worden gestuurd naar t.vanvuuren@filternet.nl.

Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 24 mei tot en met 7 juni. 

Ten slotte
Zoals hierboven staat bij “Bij de diensten”, lezen we op 12 mei de brief aan de christenen in Pergamus. In deze stad stond een imposant altaar gewijd aan de Griekse oppergod Zeus. Om ons er een voorstelling van te maken: qua lengte en breedte was het ongeveer net zo groot als onze Dorpskerk! Wie er een levendige indruk van wil opdoen, moet de link www.asisi.de/panorama/pergamon eens aanklikken.

Dan zie en proef je iets van het heidense gefeest en geweld te midden waarvan de christelijke gemeente van Pergamus verkeerde.
We hopen dat de samenleving van ons Werkendam gestempeld zal blijven door de kerken alsook door burgers die de naam van Christus hooghouden, al wordt dat allemaal ook hier aan de Merwede steeds minder vanzelfsprekend.
En we bidden met Willem van Oranje: “Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.” Want zou ons volk zich in Pergamus niet aardig thuisvoelen?

H.J. Lam

 

W1 | Nieuws-wk18

Over op zondag
Op D.V. zondagmorgen 12 mei  zal ds. M.P. Vis uit Werkendam in deze missionaire toerustingsdienst voorgaan.

In de avonddienst  hoopt ds. G.C. Lock uit Uitwijk de dienst te leiden.

Op D.V. zondagmorgen 19 mei zal onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut in deze dienst voorgaan. In deze dienst is er voorbereiding viering Heilig Avondmaal. Na de dienst is het koffiedrinken in de hal van de kerk.
In de avonddienst hoopt ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer  de dienst te leiden.

U allen gezegende diensten toegewenst. 

Censura Morum
D.V. zondag, 26 mei  hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Alles wat voor u een goede viering in de weg staat of zou verhinderen kunt u bespreken op het censura morum.

U kunt hiervoor een afspraak maken via het Meldpunt Pastoraat  tel. 06-23402320 of 06-23388648. 

Kerkauto
Wanneer u gebruik wilt maken van de kerkauto, graag even contact opnemen met Joost Klop, telefoonnr. 06-21358288. 

Oppas
Zondagmorgen 12 mei, Dorpskerk:

0-4 jaar: Dorien Vos, Melissa Vogel en Twan Hoogendoorn.
Zondagmorgen 19 mei, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Annie van Veen, Marianne van der Spoel en Joline van Ooijen.

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 12 mei (Dorpskerk) wordt er gelezen en behandeld: Psalm 19: Gods regels zijn goed.
Leiding:
groep 1 t/m 3:      Ellen, Nienke en Dewina
groep 4 t/m 6:      Francisca en Janneke
groep 7 en 8:         Marion

Op zondagmorgen 19 mei (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Exodus 25:10-22:. De bouw van de heilige kist..
Leiding:
groep 1 t/m 3:      Ierinda, Wendelina en Dylana
groep 4 t/m 6:      Anneke en Amanda

Gemeenteleven I
In memoriam Adriaan Oosterom
Op Stille Zaterdag 2019, 20 april jongstleden, overleed op 72-jarige leeftijd in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ons gemeentelid Adriaan Oostrom. Hij heeft de laatste anderhalf jaar van zijn leven gewoond op d’Altenaer 48, waar zijn vrouw Joke nu alleen blijft wonen. Na 20 jaar in Sleeuwijk gewoond te hebben met hun gezin, kwam zij toch weer terug naar Werkendam, waar ze met veel plezier aan het Ganzepad woonden. Maar ook in d’Altenaer heeft Ad het goed gehad, met veel aanloop van gezellige buren. Ad was een positief ingesteld mens. Hij heeft altijd veel gehouden van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en had altijd tijd en aandacht voor hen. Decennia lang ging alle vrije tijd op aan met het hele gezin op hun plezierjachtje de Biesbosch in, als het ook maar enigszins mooi weer was. Ad hield duiven en won daar ook prijzen mee, hij had heel goede duiven en herkende elk van zijn vogels stuk voor stuk al van verre als ze terug kwamen vliegen. Hij hield ook van vissen en van varen, een man van het water. Vele jaren was hij havenmeester in de Bruine Kilhaven.

Ad was ook sterk, ooit werd hij tweede bij een ‘sterkste-man-van-Werkendam’ wedstrijd, zonder daar echt voor te trainen. Hij was eerst stratenmaker van beroep, daarna werkte hij in de bouw. Hij sjouwde daar vaak en veel materialen, en uiteindelijk deed dat zijn lichaam geen goed. Ook door suikerziekte ging zijn gezondheid achteruit, tot het werken niet meer ging. Diverse andere gezondheidsklachten kwamen voort uit zijn suikerziekte, infecties genazen haast niet meer. Tot aan amputatie en beenprothese aan toe, en zo belandde Ad in een rolstoel. Hij hoopte de 70 jaar te halen, hij werd 72 en de laatste jaren benoemde hij dat als ‘bonusjaren’. Tegelijk viel het hem zwaar, deze laatste jaren.

Ad was gelovig en kwam ook uit een gelovig gezin. Hij gaf nooit blijk van twijfel aan God, ondanks een aantal jaren buiten de kerk. Joke en Ad vonden de weg naar de kerk weer terug, wat hun geloof wel weer versterkte. Trouw luisterden zij de laatste jaren thuis naar onze kerkdiensten, omdat kerkgang niet meer ging. Ad had ook een vast vertrouwen, dat hij onze hemelse Vader zou ontmoeten en voor eeuwig bij Hem zal zijn. Dat inspireert mij en vele anderen, om ook steeds net als Ad, onze blik gericht te houden op onze Here Jezus.

Twaalf dagen voor Pasen zat ik nog met Ad en Joke aan tafel in De Bron tijdens de Passie- en Paasviering van onze Hervormde Vrouwendienst. Er was nog niets aan de hand. Wie had toen kunnen bedenken dat Ad enkele dagen later met hevige koorts in het Beatrixziekenhuis zou liggen, en dat geen enkel antibioticum of ander medicijn zou aanslaan? Wie had kunnen bedenken dat men Ad niet durfde te onderzoeken of opereren omdat hij al zozeer verzwakt was, en dat hij het ziekenhuis niet meer levend zou verlaten? Niemand. Het zet ons weer stil bij hoe snel het leven voorbij kan zijn. En hoe belangrijk het is, vandaag nog te zorgen dat je klaar bent Hem te ontmoeten, hoe oud of jong we ook zijn. Ad zal gemist worden, het verdriet bij Joke, de kinderen en kleinkinderen is groot. Zij zullen Ad niet vergeten.

Ds. Guido van der Neut 

Gemeenteleven II
Zuster Westerhout – Ippel, Hofje 9, 4251 BW, mocht, onder dankzegging aan God, weer naar huis terugkeren. De operatie aan haar buik is, zoals het er nu naar uitziet, goed verlopen. We wensen haar, en degenen die in liefde om haar heen staan, Gods kracht toe tijdens de weg van het herstel.

Zuster Van Wijk – van den Heuvel, Kamille 7, 4251 JP, verblijft in Altenahove. Na een val had ze haar linkerpink gebroken en haar knie – zeer waarschijnlijk – ernstig gekneusd. In ieder geval mag ze er 6 weken totaal niet op staan. In Altenahove verblijft ze om te revalideren. De toekomst is ongewis en dat is soms best moeilijk. Gelukkig probeert ze de moed er goed in te houden! We wensen haar, en hen die haar in liefde omringen, Gods kracht en wijsheid toe in deze tijd.

Broeder Kees Sterkenburg, Bereklauw 6, 4251 KS, werd in het ziekenhuis opgenomen met hoge koorts. Het bleek dat hij een gecompliceerde urineweginfectie had. Na een aantal dagen, waarin Kees behoorlijk ziek was, mocht hij gelukkig weer naar huis. Inmiddels is de dankbaarheid groot, omdat Kees zich zo goed voelt. De komende weken zullen er nog onderzoeken plaats vinden. We wensen Kees, samen met Truus en de kinderen, Gods zegen toe.

Zuster Teunie Burgers – de Keizer, Raadhuisplein 7, 4251 VZ, mocht weer huiswaarts keren na haar hartoperatie. De dankbaarheid is aan God, omdat alles, naar omstandigheden, alweer zo goed gaat! We wensen haar en allen die haar lief zijn, Gods kracht en bijstand toe.

Henri Dekker 

Huwelijksjubileum I
Op donderdag 2 mei jl. was het 50 jaar geleden dat broeder en zuster Bert en Dicky Faro – Ippel, Biezengors 40 (4251 DK) Werkendam, elkaar het “ja” woord gaven. Een halve eeuw met elkaar lief en leed mogen delen, dat is niet iets dat iedereen gegeven is. Bert en Dicky zijn dan ook erg dankbaar dat zij dit uit Gods hand mochten ontvangen. Wij feliciteren Bert en Dicky van harte met het bereiken van deze mijlpaal, hopen dat zij mogen terugzien op een mooie gedenkdag en voor de toekomst bidden wij hen een door God gezegend vervolg van hun levensweg toe. Ga met Hem!

Hans de Smit 

Huwelijksjubileum II
Op woensdag 15 mei a.s. is het 40 jaar geleden dat Leo en Paula de Haas – van Lopik, Goudenregenpad 9 (4254 GA) Sleeuwijk in het huwelijksbootje stapten. Vier decennia met elkaar lief en leed gedeeld, dat is voorwaar niet gering. Hoogte- en dieptepunten zijn in al die jaren gepasseerd. Zeker op medisch vlak zijn er wel enkele dalen te vermelden. Wat gebleven is dat is de liefde voor elkaar! Van harte wensen wij Leo en Paula geluk met het bereiken van deze mijlpaal en hopen dat zij later mogen terugzien op een mooie gedenkdag. Voor de toekomst bidden wij hen alle goeds toe maar in het bijzonder de Zegen van de Vader in de hemel!

Hans de Smit

Huwelijksjubileum III
Eveneens op 15 mei a.s. gedenken Dick en Dikkie Kant – van den Berge, Bakkerskilstraat 8 (4251 ZL) Werkendam het heuglijke feit dat ook zij 40 jaar geleden in de echt werden verbonden. Dick en Dikkie staan bij dit feit uitgebreid stil want op zondag 12 mei a.s. is er een herdenkingsdienst in de kerk van Den Hoorn (Texel) met aansluitend een receptie voor de kerkelijke gemeente aldaar. Dick en Dikkie vieren sinds zij 30 jaar getrouwd zijn jaarlijks hun trouwdag op Texel. Zij zijn dus inmiddels al aardig ingeburgerd! Op zaterdag 25 mei a.s. wordt vervolgens feest gevierd in Werkendam. Ook Dick en Dikkie kregen op hun levenszee van tijd tot tijd te maken met flinke golven maar de liefde voor elkaar en de nabijheid van de Allerhoogste zorgden er voor dat hun scheepje niet te pletter sloeg. Wij wensen Dick en Dikkie mooie vieringen toe en voor de toekomst in alles Gods nabijheid.

Vervolg de levensreis met Hem!

Hans de Smit 

Overleden I
Naar ons eerst recent bekend werd, is op 13 januari jl. ons gemeentelid zuster Cornelia Boterbloem – van Noorloos op 77 jarige leeftijd overleden. De laatste periode van haar leven bracht zij door in verpleeghuis Altenahove in Almkerk. Zij was sinds 15 juli 1960 gehuwd met broeder A.J. Boterbloem, Sluyterstraat 51 (4251 HG) Werkendam. Wij betuigen hem ons medeleven in verband met het verlies van zijn partner en wensen hem en verder allen die treuren vanwege het overlijden van zuster Boterbloem sterkte en Gods vertroosting toe.

 Hans de Smit 

Overleden II
Op maandag 1 april jl. kwam een einde aan het aardse leven van ons gemeentelid zuster Adriana de Vries. Zij woonde op het adres Erker 45 en bereikte de leeftijd van 82 jaar.

Wij wensen allen die bedroefd zijn vanwege het overlijden van zuster De Vriesveel sterkte en Gods ontferming toe.

Hans de Smit  

Overleden III
Op dinsdag 2 april jl. is zuster Anna Cornelia van den Heuvel – de Graaff op 87 jarige leeftijd overleden. De kinderen en (achter)kleinkinderen hebben veel respect voor de kracht en het doorzettingsvermogen van hun moeder en oma. Bovendien zijn zij oprecht dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zuster Van den Heuvel hen tijdens haar leven heeft omringd. Hoewel zij een prachtige leeftijd mocht bereiken is er verdriet vanwege het overlijden en de wetenschap zonder de aanwezigheid van moeder en oma verder te moeten in het leven.

De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis vonden op 8 april jl. plaats. Wij wensen de kinderen Jan en Annemarie, hun partners en hun kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe voor nu en in de toekomst.

Hans de Smit   

Overleden IV
In de middag van donderdag 2 mei jl. kwam een einde aan het aardse leven van zuster Dalia Visser – van Pelt, woonachtig in Zorgcentrum Goezate, Raadhuislaan 4 (4251 VS) in Werkendam. Zuster Visser overleed in de leeftijd van 87 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op woensdag 8 mei jl. in rouwcentrum Memoriam. De dienst werd geleid door dominee Jumelet uit Zaltbommel. Aansluitend volgde de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats aan de Borcharenweg. Wij wensen allen die bedroefd zijn vanwege het overlijden van zuster Dalia Visser – van Pelt, Gods vertroosting toe. Denken we in het bijzonder aan broeder Hannes Visser die na een huwelijk van ruim 66 jaar zonder zijn geliefde partner de levensweg moet vervolgen.

In de volgende Kerkklanken zal een “in memoriam” van zuster Visser verschijnen.   

Hans de Smit 

Verhuisd
Enige tijd geleden is broeder B.M. Bogers verhuisd naar de gesloten afdeling van Zorgcentrum Goezate. Heel veel jaren woonde hij op het adres Schans 1 in Werkendam. Vanaf maart jl. verbleef hij in Verpleeghuis Altenahove in Almkerk en nu is hij dus weer terug op het “eigen”dorp. Misschien dat u broeder Bogers wil verrassen met een brief of een kaartje? Zijn adres is: Zorgcentrum Goezate, kamer 124, Raadhuislaan 4 (4251 VS) Werkendam.

Wij hopen dat broeder Bogers zich in Goezate gauw thuis zal voelen. Van harte wensen wij hem daar een goede tijd toe en de nabijheid van de Vader in de hemel!

Hans de Smit 

Bruiloft Willemieke van Ooijen en Wilbert Dekker
Op woensdag 29 mei aanstaande willen Willemieke van Ooijen en Wilbert Dekker in het huwelijk treden en dat is mooi nieuws! Op hun trouwkaart staat de tekst: “Opdat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het Hoofd is, namelijk Christus” (Ef.4:15). Prachtig om dit als motto voor je huwelijk te nemen, onvoorwaardelijke liefde (‘agape’) en waarheid, samen toegroeien naar Jezus onze Heer, in verbondenheid met de gemeente. De beste basis voor een goed huwelijk! Willemieke komt met haar ouders, broers en zussen al jaren in onze wijkgemeente. Ze heeft Wilbert uit Barneveld leren kennen en ze zal ook naar Barneveld verhuizen en daar lid worden van Wilberts gemeente. 

In onze tijd is voor steeds meer mensen niet meer helder wat voor verschil trouwen of samenwonen nu maakt. Het verschil is ten overstaan van alles en iedereen trouw te beloven en zo een verbond aan te gaan met elkaar en God. Prachtig dat Willemieke en Wilbert dit gaan doen, en u bent allen uitgenodigd voor de trouwdienst die woensdag 29 mei, om 14.45 uur zal plaatsvinden in de Dorpskerk van Leusden-Zuid, Arnhemseweg 75 in Leusden. Hun woonadres wordt Leibeek 52, 3772 SZ Barneveld. Vanaf deze plaats wensen we dit bruidspaar veel zegen toe!

Ds. Guido van der Neut 

Gemeenteavond
Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De eerste van dit jaar staat gepland op D.V 16 mei 2019, de aanvang is 19.30 uur.

Op deze avond wordt u bijgepraat wat er in de kerkenraad besproken wordt. Daarnaast is er een spreker uitgenodigd, dit keer is dit Cees Rentier van de organisatie Evangelie & Moslims. Op de website www.evangelie-moslims.nl kunt u nader kennismaken met deze organisatie.
Als laatste zal in kleine kringen worden gesproken over de aangereikte onderwerpen.
Ik wil jong en oud stimuleren op deze avond aanwezig te zijn, omdat we met elkaar gemeente zijn.

Niet ter ere van ons zelf, maar ter ere van Hem, die sprak: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen” (Joh. 5:15). Als kerkenraad zien wij uit naar uw komst!

Arie Versluis
Voorzitter 

Dringende oproep voor chauffeurs
Elke woensdag- en vrijdagmorgen is er Inloopochtend in de ontmoetingsruimte van D’Altenaer. Gemiddeld komen hier 25 personen van verschillende leeftijden en achtergronden bij elkaar. Veel van deze mensen zijn eenzaam, en genieten daarom van de contacten, het samen spelletjes doen of het lezen van de krant in een gezellige omgeving. Voor de mensen die niet zelfstandig kunnen komen is er vervoer. Dit wordt op geweldige wijze gedaan door twee vaste chauffeurs, maar door de toename van het aantal minder mobiele mensen kunnen zij het niet meer aan. Er is daarom dringend behoefte aan reserve-chauffeurs. Het zou fijn zijn om een aantal mensen te hebben, die eens in de twee of drie weken onze gasten halen en brengen. Dat kost per ochtend 2 x 15 minuten. Vrouwen en mannen zijn welkom. Benzinekosten kunnen worden vergoed. U kunt zich aanmelden bij Margot Braal (tel. 06 – 41025706 of inlooppuntwerkendam@gmail.com). 

Bloemendienst
Via Marianne Groeneveld  een gift van € 6,00, voor de bloemendienst.

Hartelijk dank! 

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl.

Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 17  mei en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 14 mei:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, Dorpskerk.

Dinsdag, 21 mei:
– 19.30 uur, vergadering kerkenraad, Dorpskerk

 

Kerkbalans herinnering toezegging 2019

Wij merken dat de betalingen t.o.v. de toezeggingen voor de actiekerkbalans wat achterblijven. Op dit moment is er minder aan betalingen binnengekomen dan de toezeggingen die voor deze termijn gedaan zijn. Om niet in de financiële problemen te komen, vragen wij u vriendelijk, doch dringend, het door u toegezegde bedrag voor deze termijn over te maken, zodat de begrootte inkomsten in balans staan met de begrootte uitgaven.

Als er onvoorziene zaken zijn, waardoor u uw toegezegd bedrag momenteel even niet kan overmaken, wilt u dan contact opnemen met onze penningmeester (dhr H. Nieuwenhuyzen,  emailadres: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl).
We kunnen dan naar een oplossing zoeken. We rekenen op uw bijdrage.

Het College van kerkrentmeesters.

Weerklank/TweeKlank

Wist u / jij dat de laatste uitgave van Weerklank en TweeKlank ook zijn te lezen op onze website?

Weerklank (nr. 480 – april) is een uitgave van Wijk-1 en verschijnt elke veertien dagen.
zie webpagina: Wijk-1/Weerklank

Tweeklank (nr. 49 – april) is een uitgave van Wijk-2 en verschijnt om de drie maanden.
zie webpagina: Wijk-2/TweeKlank

Beide uitgaven van harte aanbevolen!