Wijk 2 – liturgie 5 juli Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 5 juli luisteren we in de avonddienst naar: Romeinen 8 : 26.
Voorganger in deze eredienst is dominee A.J. Kunz uit Katwijk.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam valt binnen de letters A t/m M.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

  1.   Introïtus: Psalm 43 : 3 en 4
  2.   Votum en groet
  3.   Zingen: Psalm 46 : 1 en 4
  4.   Geloofsbelijdenis
  5.   Zingen: Psalm 64 : 10
  6.   Gebed
  7.   Schriftlezing: Romeinen 8 : 18-39
  8.   Tekstlezing: Romeinen 8 : 26
  9.   Collecte
10.   Zingen: Psalm 66 : 4 en 5
11.   Verkondiging
12.   Zingen: Gezang 5 : 8 en 9  (GdH)
13.   Dankgebed
14.   Zingen: Psalm 56 : 2 en 6
15.   Zegen

Wijk 2 – liturgie 5 juli Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 5 juli is de voorganger in de morgendienst, wijkpredikant ds. H.J. Lam.

In deze doopdienst worden twee kinderen van de gemeente gedoopt.
De tekst komt uit Handelingen 10: “En Petrus beval dat zij gedoopt zouden worden” (vers 48).

Er zijn in deze doopdienst veel gasten en familieleden van de gezinnen die hun dochtertje laten dopen. Daarom worden er in deze dienst geen andere gemeenteleden toegelaten dan van de beide families.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De doopdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  147 : 1
PSALM  147 : 7
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  146 : 5 en 8
PSALM    30 : 2
PSALM    89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 4 : 10 – 14
N.T.:  Handelingen 10 : 39 – 48
Tekst: Handelingen 10 : 48a

AANVANGSTEKST: Markus 16 : 15
“Ga heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle schepselen.”

Kerkrentmeesters: jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 ter inzage

Op 15 juni jl. is de jaarrekening 2019 op de vergadering van de algemene kerkenraad besproken. De jaarrekening ligt ter inzage maandag 29 juni, dinsdag 30 juni, woensdag 1 juli en donderdag 2 juli van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters de heer J.J. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam. Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183 – 50 47 54

Wijk 2 – liturgie 28 juni Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 28 juni luisteren we in de avonddienst naar Handelingen 4.
Voorganger in deze eredienst is dominee E.K. Foppen uit ‘s-Gravenhage.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Psalm 103: 1 en 2

Psalm 111: 1 en 3

Psalm 115: 1 en 2

Psalm 113: 1 en 2

Psalm   89: 7

Psalm   98: 1 en 2

De Schriftlezing is Handelingen 4: 1-22

 

Wijk 2 – liturgie 28 juni Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 28 juni is de voorganger in de morgendienst, wijkpredikant ds. H.J. Lam.

We willen stilstaan bij Handelingen 8:39: “Hij reisde zijn weg met blijdschap.”

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  122 : 1
PSALM  122 : 3
PSALM  100 : 1 en 3
PSALM  119 : 83
PSALM    68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 56 : 3 – 5
N.T.:  Handelingen 8 : 26 – 39
Tekst: Handelingen 8 : 39slot [vgl. SV]

AANVANGSTEKST: Jesaja 35 : 10m
“Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn.”

Bijdrage Solidariteitskas

Solidariteit!
In de maand mei / juni wordt aan onze belijdende- en meerderjarige doopleden gevraagd om bij te dragen aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
Gemeenteleden die eerder een doorlopend machtigingsformulier hebben ingeleverd, ontvangen geen brief met acceptgiro. Het bedrag van 10 euro zal op 30 mei van hun bankrekening worden afgeschreven.

Voor gemeenten die omzien naar elkaar!
Dat is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.
 
We doen het samen!
We zijn samen kerk. De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente te boven gaan. Dat kan uiteenlopen van subsidie aan gemeenten met onverwacht grote uitgaven (pastoraat/kerkgebouwen) en voor landelijk en regionaal werk ten behoeve van jeugd-, evangelisatie- en vormingswerk.

Bijdragen!
Als gemeente vragen wij aan ieder belijdend- en dooplid vanaf 18 jaar een bijdrage van 10 euro. Daarvan wordt voor elk belijdend lid 5 euro besteed aan de Solidariteitskas, het resterende bedrag is bestemd voor onze eigen Hervormde Gemeente.
Mogen wij rekenen op uw Solidariteit?  Alvast heel hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters

Wijk 2 – liturgie 21 juni Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 21 juni luisteren we in de avonddienst naar de tekst uit Handelingen 19 : 15.
Voorganger in deze eredienst is dominee A. Stijf uit Ede.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Introïtus: Psalm 25: 1

Psalm 111: 1 en 2

Psalm 111: 6

Psalm  91: 1 en 3

Psalm  68: 1

Gezang 5: 8 en 9  (GdH)

Schriftlezing: Handelingen 19: 1 – 20