Wijk 2 – liturgie 17 nov Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 17 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

In onze gemeente is in deze avonddienst de dankzegging voor de bediening van het Heilig Avondmaal.
De tekst voor de preek is uit Psalm 18:30: : “Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.”
De eredienst wordt geleid door de wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    35 : 1 en 2

PSALM    35 : 4 en 9
PSALM  144 : 1
PSALM    18 : 9 en 10
PSALM    54 : 2 en 4
PSALM    68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 28 – 39
N.T.:  Efeze 6 : 10 – 13
Tekst: Psalm 18 : 30

AANVANGSTEKST: Exodus 14 : 13a, 14
“Vrees niet, houd stand. De HEERE zal voor u strijden en u zult stil zijn.”

Wijk 2 – liturgie 17 nov Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 17 NOVEMBER IN DE DORPSKERK

In onze gemeente wordt op deze morgen het Heilig Avondmaal bediend.
De tekst voor de preek is uit Psalm 18:17: “De Heere stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren”
De eredienst wordt geleid door de wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    30 : 1 en 2

PSALM    30 : 3 en 8
PSALM  136 : 25
PSALM    69 : 6 en 14
PSALM    18 : 5
PSALM    25 : 10
PSALM  116 : 4 vv.
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (GEZANG 4 : 1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 14 – 20
N.T.:  Mattheüs 14 : 28 – 32
Tekst: Psalm 18 : 17

AANVANGSTEKST:  Psalm 144 : 7a,b
“Steek Uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ruk mij uit de woeste wateren.”

Tiende uitloting obligatielening 2005

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Tiende uitloting obligatielening 2005

Eind oktober 2019 heeft de tiende uitloting van de obligatielening 2005 plaatsgevonden.
Van de obligaties die verband houden met de door gemeenteleden verstrekte lening zijn de volgende nummers uitgeloot:

€       50,00   nr.: 8, 13

€     100,00   nr.: 212, 219, 222, 228, 251, 252, 258, 264, 276, 282, 290, 319, 324, 325, 332, 335, 339, 340

€     500,00   nr.: 412

€  1.000,00   nr.: 485

De totale waarde van genoemde uitgelote obligaties 2019 bedraagt: € 3.400,00. Het college van kerkrentmeesters verzoekt eenieder de uitgelote obligaties zo spoedig mogelijk te retourneren, met vermelding van uw naam en uw bankrekeningnummer. Daarna kan worden overgegaan tot terugbetaling van het geleende bedrag. De obligaties kunt u inleveren bij de penningmeester: H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27 of opsturen naar: Hervormde Gemeente, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Mocht u tot schenking van een uitgelote obligatie willen overgaan, dan kunt u dit kenbaar maken door op de obligatie die u inlevert het woord ‘schenking’ te vermelden. Het college zal in dat geval een schenkingsbewijs afgeven.

Voor de verleende financiële steun zeggen wij u allen hartelijk dank.

Het college van kerkrentmeesters

Uw bestelling van collectemunten

Door een technische storing zijn alle gegevens van bestellingen vanaf dinsdag 29 oktober tot vrijdag 8 november verloren gegaan!
Dit betekent dat uw bestelling gedaan in deze periode door ons niet (meer) kan worden verwerkt en bezorgd.

Bij deze het verzoek om uw bestelling opnieuw te willen opgeven?

Bij voorbaat onze dank en een welgemeend excuus voor het niet kunnen bezorgen van de collectemunten.

College van Kerkrentmeesters

 

Wijk 2 – liturgie 10 nov Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 10 NOVEMBER IN DE DORPSKERK

In deze dienst op zondagavond om 18.00 uur gaat voor ds. B. Jongeneel uit Lunteren.

ORDE VAN DIENST:

zingen                          Psalm     37: 6

stilgebed                                        

votum en groet                             

zingen                          Psalm   131: 1, 3 en 4                                

Geloofsbelijdenis

zingen                          Psalm    77: 8

gebed

schriftlezing                 2 Koningen 5: 1-19

collecte                                                    

zingen                          Psalm    86: 4 en 5

preek                                                                 

zingen                          Psalm    4: 3 en 4                      

dankgebed en voorbede                                

zingen                          Psalm    147: 6       

zegen  

Wijk 2 – liturgie 10 nov Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 10 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagmorgen 10 november is er voorbereiding Heilig Avondmaal; tekst voor de preek is Psalm 18:2-3a: “Ik heb U hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder.”
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    71 : 2 en 5

PSALM    71 : 6 en 17
PSALM    34 : 11
PSALM    18 : Vz., 1 en 2
PSALM  140 : 7 en 13
PSALM    73 : 12a en 13b

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 1 – 11
N.T.:  1 Johannes 4 : 15 – 19
Tekst: Psalm 18: 2 – 3a

AANVANGSTEKST: Deuteronomium 10 : 12
“Nu dan, wat eist de HEERE, uw God, anders van u dan Hem lief te hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel.”

Wijk 2 – liturgie 6 nov Biesboschkerk 19.30u

WIJK-2: DANKDAG OP WOENSDAG 6 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

In de Dankstonddienst is de tekst voor de verkondiging uit Psalm 8:5: “Wat is de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?”
Voorganger is onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    19 : 1

PSALM    19 : 2 en 3
PSALM  104 : 14
PSALM      8 : 1, 2, 3, 4 en 5
PSALM      8 : 6, 7, 8 en 9
PSALM    98 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 8 : 1 – 10
N.T.:  Hebreeën 2 : 5 – 9
Tekst: Psalm 8 : 5

AANVANGSTEKST: Psalm 144 : 3
“HEERE, wat is de mens dat U hem kent, de sterveling dat U aan hem denkt?”

Wijk 2 – liturgie 3 nov Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 3 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagavond 3 november behandelen we uit de catechismus Zondag 14; dat is de “kerstzondag”, omdat het daarin gaat over Christus’ ontvangenis en geboorte.
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
LOFZANG VAN MARIA : 1, 2 en 3   -voorzang- 

LOFZANG VAN MARIA : 4, 5 en 6
LOFZANG VAN MARIA : 7
PSALM  132 : 7, 11 en 12
PSALM    89 : 9 en 12
PSALM  105 : 1 en 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  2 Samuël 7 : 12 – 17
N.T.:  Lukas 1 : 26 – 38
Tekst: Heid.Cat. Zondag 14

AANVANGSTEKST: Johannes 1 : 1
“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.”