DPW wordt NaastElkaar

Naamsverandering
Steeds lopen we er tegenaan, dat de letters DPW niet worden begrepen en al helemaal niet de bedoeling en betekenis van deze werkgroep voor de gemeente. Daarom hebben we gedacht aan een betekenisvolle naam, waarvan de bedoeling duidelijker zal zijn. Het is geworden: NaastElkaar.

Wat doet NaastElkaar?
Het pastoraal/diaconale team NaastElkaar wil van betekenis zijn in onze gemeente; niet als doel, maar als middel. Wij zijn er vooral voor mensen, die (even) met moeite in hun persoonlijk leven te kampen hebben. Dat kan rouw en verlies zijn, maar ook depressie, verdriet en eenzaamheid. Deze werkgroep werd al meer dan 10 jaar geleden ingesteld ter ondersteuning van het werk van de predikant en de pastorale ouderlingen.

Het NaastElkaar-team bestaat uit getrainde gemeenteleden, die met die ander willen optrekken, om deze moeilijke periode te overbruggen. Dat kan (in overleg) een wekelijks, tweewekelijks of maandelijks bezoekje betekenen. Degene die bij u komt, heeft geheimhouding beloofd: buiten de predikant of uw wijkouderling weet niemand er vanaf.

Kan ik me zomaar aanmelden?
Heeft u behoefte aan iemand, die een tijdje met u oploopt? Dan kunt u zich aanmelden via het meldpunt: mevrouw Elsbeth Rijneveld, tel. 502290 (liefst tussen 17.00 en 18.00 uur), of via uw predikant of wijkouderling. In een eerste gesprek wordt in overleg besloten of NaastElkaar iets voor u zou kunnen betekenen en hoe.

Wie maken er deel uit van dit team?
NaastElkaar is een team, dat bestaat uit leden van beide wijkgemeentes en is bedoeld voor leden van beide wijkgemeentes.

Voor wijk 1:

  • Margot Braal (voorzitter)
  • Elsbeth Rijneveld (meldpunt)
  • Ingrid Ebbing (secretaris)
  • Caroline van Ooijen

Voor wijk 2

  • Diana van den Heuvel
  • Anita Verboom
  • Dirk Verboom
  • Piet Top

Wat we met elkaar delen is de liefde van Jezus Christus, die ons dringt om te zien naar onze naaste. En zelf ook die naaste te zijn. Laten we NaastElkaar staan in de opdracht van Christus elkaars lasten te dragen en zo het liefdesgebod te vervullen.

Aanmelden

  • direct via Elsbeth Rijneveld (tussen 17.00 en 18.00 uur):  tel. 502290
  • via de predikant of wijkouderling, of een ander gemeentelid.

 

Schilderijen: De Tien Beloftes

INTRODUCTIE

Ik ben Margot Braal en woon ook in Werkendam. Ik heb bijna 20 jaar gewerkt in het basisonderwijs en ben in 2012 gestopt. Ik ben met schilderen begonnen in 2002 tijdens een schildervakantie in Frankrijk. Daar begon mijn drive met schilderen en tot nu toe heeft het mij niet los gelaten. Ik kan er veel in kwijt en vooral schilderen tot eer van God is mijn ambitie.

In de grote zaal van De Bron hangt mijn serie ‘De Tien Beloftes’, te herleiden naar de Tien Geboden. Echter in plaats van het opgeheven vingertje van :’ gij zult en gij zult niet’ (zoals ons dikwijls werd voorgehouden) kwam ik er achter, dat God deze geboden in liefde gegeven heeft aan zijn volk. Wij mogen ze dan ook ‘doen uit dankbaarheid’. Jezus bracht deze terug tot het gebod van de liefde. Jezus heeft in de Bergrede teruggegrepen op de Tien Geboden en op de uitleg daarvan door de joodse Schriftgeleerden.

Ik kreeg het boek van Anselm Grün in handen en naast bijbelstudie vormt dit boek mijn inspiratie voor deze serie.

DE TIEN BELOFTES 

1. GOD IS ER

Ik heb in mijn leven elke keer de keuze of ik God centraal stel of dat ik andere keuzes maak. Als grenspalen staan hedendaagse afgoden afgebeeld: geld, macht, sport, verslavingen, succes, rijkdom enz. Als God het centrum van mijn leven is, kom ik ook zelf in het centrum en word ik werkelijk mens, zoals God mij bedoeld heeft. Afgoden brengen slavernij.

In het Hebreeuws staat er onderaan: Hoor Israël, de Here uw God, de Here is een. Ik ben een jaloers god en ik geef mijn eer niet aan een ander.

2. IK EERBIEDIG

tien beloftes


In Jezus herken ik het beeld van de onzichtbare God. Daarom gaan de gesneden beelden op het schilderij schuil achter het kruis van Jezus, die onze ogen opent voor de onzichtbare, onbegrijpelijke en liefdevolle God. Wij kunnen God niet uitbeelden, niet over Hem beschikken. God overstijgt beelden.

3. IK VERHOOG UW NAAM
3. Ik verhoog Uw naam

Het gebruiken van de naam van God werkt als een boemerang: het heeft zijn weerslag op mijzelf. Gebruik ik de naam van God om Hem te eren, dan ontvang ik Gods zegen in mijn leven en word ik tot zegen gesteld voor anderen. Misbruik ik de naam van God, dan ervaar ik daar negatieve invloed van en frustreer ik mijn eigen en andermans gevoelens. Op het schilderij staat een boemerang afgebeeld. Op de passe-partout verschillende situaties, waarbij in naam van God verkeerde toepassingen worden gedaan.

4. DIE DAG IS HEILIG

De rustdag is gegeven om tot heelheid te komen. De rust van de sabbat is een verwijzing naar de schepping. God wil de mens een vrije ruimte geven, waarin hij op verhaal kan komen en opnieuw innerlijke kracht kan krijgen. Op het schilderij staan de 7 dagen van de schepping uitgebeeld; de 7e dag laat een boom vol met bloesem zien. De voorbode van de vruchten, die de boom zal voortbrengen.

5. IK RESPECTEER MIJN HERKOMST

Dit gebod is niet in de eerste plaats bedoeld voor kinderen naar hun ouders toe in opvoedingssituaties, maar voor bescherming van de ouderen. Jezus paste dat letterlijk toe, toen Hij aan het kruis voor zijn moeder zorgde. Het kruis steekt boven de menselijke geschiedenis uit. Op het schilderij zie je de ouderen staan, omringd door hun voorouders en nazaten. De druppels verf laten de wortels zien, die allen verenigen.

6. IK WIL LEVEN

Jezus gaat ook verder dan het gebod van niet moorden. Hij zegt hierover, dat je ook onder dit gebod valt, wanneer je de ander kleineert. Door iemand belachelijk te maken of af te wijzen zet je hem of haar schaakmat. Het recht van het individu moet worden beschermd.

7. IK BEN TROUW

Het zesde gebod wil de seksualiteit beschermen. In onze tijd lopen we het gevaar dat seksualiteit als koopwaar wordt verkocht en zo van zijn waarde wordt beroofd. In het huwelijk beloven de partners elkaar trouw; ze durven zich naar elkaar kwetsbaar op te stellen. Op het schilderij zijn op de achtergrond de hoogten en diepten van relaties te zien. De twee partners zie je links en rechts geschilderd, kijkend naar elkaar.

8. IK HEB GENOEG

Wanneer men zijn macht misbruikt ten koste van een ander of om er zelf beter van te worden, geldt dit gebod. Het gaat kort gezegd dus vooral om diefstal van mensen en diens integriteit. Op het schilderij een oneindigende stoet van vluchtelingen, die verdreven zijn vanwege het machtsmisbruik van regeerders en machthebbers. Er overheen is een nomadentent geschilderd als voorbeeld hoe je met je spullen omgaat: zij sluiten niets af als zij de tent verlaten. Zij vertrouwen anderen.

9. IK BEN EERLIJK

Mensen dragen maskers, om maar niet te laten zien wie ze werkelijk zijn. Wanneer wij werkelijk gaan luisteren naar de boodschap van Jezus en kijken naar zijn voorbeeld en daarnaar gaan leven, komen er scheurtjes in het masker, valt dat uiteindelijk af en durven we ons zwak op te stellen naar anderen. Op het schilderij een gedicht van Hilde Domin: ‘Beter een mes dan een woord, een mes kan stomp zijn, een mes raakt niet dikwijls het hart, maar alzo niet het woord’. Heb ik door een leugen een mens in zijn waardigheid aangetast, of zijn goede naam te grabbel gegooid? Mijn gebed moet zijn: ‘Zet Here een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond’.

10. IK BEN DANKBAAR

Op het schilderij staat een figuur met teksten uit de bijbel, die verstrikt raakt in verschillende bronnen, die de begeerte veroorzaken jaloezie, afgunst, geldzucht en hebzucht. Deze zijn afgebeeld op vliegende vleermuizen, het symbool voor afgunst.

Ik hoop, dat deze schilderijen u brengen bij de liefde van onze Vader en dat u daar net zo verwonderd over bent als ik, dan is mijn doel bereikt.

Van deze serie zijn de schilderijen niet afzonderlijk te koop.

Mocht u willen reageren, wat ik zeer op prijs stel, dan kan dat via mijn e-mailadres: margotbraal@kunstinkleur.nl. Op dit adres kunt u ook reageren, wanneer u een avond bij zou willen wonen met een uitgebreide uitleg over de schilderijen. Ook kan ik bij een afsluitavond van een vereniging of dergelijke een gedeelte met religieuze schilderijen invullen.

Meer schilderwerk is te zien op mijn website: www.kunstinkleur.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpha-cursus

Helaas kunnen vanwege organisatorische redenen dit jaar geen Alpha-cursus starten.

 

Tien weken en een weekend lang komen we op een nader af te spreken avond bij elkaar om te genieten van een heerlijke maaltijd en daarna op een ongedwongen en laagdrempelige manier over het christelijke geloof te praten.

Heb jij/heeft u interesse om mee te doen, of behoefte aan wat meer informatie, naam dan contact op met Sietske van Burgel, Werkensedijk 38a, 4251 PR Werkendam, mobiel 06-42426375, tel. nr. 0183-505326, email: apvanburgel@ziggo.nl.

Op de site www.alpha-cursus.nl kun je al heel veel informatie vinden.

Vriendelijke groet van het Alpha-team.

NaastElkaar Vriendendienst

Tijd tekort???

Ik hoorde eens de uitspraak: ‘Toen God de tijd schiep, schiep Hij er genoeg van!’

Dikwijls moet ik hieraan denken, wanneer mensen het druk, druk, druk hebben. Er is tijd genoeg, maar hoe gaan we ermee om? Wat zijn uw/jouw prioriteiten als het over tijd gaat? Bent u, ben jij, bezig om de tijd verantwoord in te vullen, of zou dat wel anders kunnen? Komt de naaste nog in beeld bij onze drukke bezigheden? Belangrijke vragen, die gaan over ons rentmeesterschap.

Want er zijn mensen (broeders en zusters in de gemeente), die wel genoeg tijd hebben, maar daar zelf weinig invulling meer aan kunnen geven. Dat kan zijn door ziekte of ouderdom. Maar ook mensen, die dat door omstandigheden niet meer kunnen, doordat ze bijvoorbeeld aan huis gebonden zijn. Mensen, die erg geholpen zouden zijn met iemand, die langs komt voor een praatje, voor een boodschapje, de tuin een beurtje geeft, de ramen een keertje lapt, een strijk weg werkt,  even naar een probleempje met de computer kijkt, kinderen even opvangt in een noodsituatie, enz. Al deze problemen kunnen omgezet worden in kansen. Want na bovenstaande bespiegelende vragen komt de Vriendendienst van de Hervormde gemeente (beide wijkgemeentes) met de mogelijkheid om u aan te melden als helper. U kunt op ons inschrijfformulier aangeven hoeveel tijd u voor een ander zou kunnen en willen inzetten, op welke dagen en met welke klusjes. Het inschrijfformulier kunt u aanvragen bij Marianne Groeneveld, coördinator van de Vriendendienst, tel 06-23841901, of bij Margot Braal, e-mailadres margotbraal@kunstinkleur.nl
Door omstandigheden is het aantal helpers ingekrompen en kunnen we weer nieuwe mensen inzetten. Ook aanvragen voor hulp kunnen bij Marianne gemeld worden; zij zorgt zo spoedig mogelijk voor een oplossing van uw probleem. Bel daarvoor bovenstaand nummer, of de mobiele nummers 06-23841901 of 06-41025706. Deze nummers staan ook altijd vermeld in Kerkklanken onder Diaconie.

Met het verbinden van vraag en aanbod mogen we elkaar dienen, zoals het in het lichaam van Christus hoort.

Vriendelijke groet van de Vriendendienst.