Kerkradio – / internet uitzendingen 2015

Kerkradio – / internet uitzendingen 2015.
Hierbij geven wij u de data door, wanneer de kerkradio – / internet uitzendingen D.V. in 2015 zullen plaatsvinden.

De data zijn in 2015: vrijdag 6 maart (thema: Goede Vrijdag en Pasen), vrijdag 24 april (thema: Hemelvaart en Pinksteren), vrijdag 3 juli, vrijdag 30 oktober (thema: Hervormingsdag en Dankdag) en maandag 21 december (thema: Kerstfeest).
Noteer de data vast in uw agenda.

De uitzendingen zijn altijd vanuit de Dorpskerk en vangen aan om 19.30 uur.
Een aanvraag en/of groet enz., kunt u doorgeven, uiterlijk een week voor de uitzending, via de mail: kerkradiowerkendam@ziggo.nl of aan Jacoline van Maastricht, Vissersdijk 85 of Janneke de Jong, Wilgenlaan 31.

Voor verdere informatie wordt u verwezen naar Kerkklanken, de website (www.hervormdegemeentewerkendam.nl>Algemeen>Diaconie>Diac-nieuws) of de afkondigingen enige tijd voordat de uitzending zal plaatsvinden

Print Friendly, PDF & Email

Trema: gratis budgetcursus “Rondkomen met inkomen”.

TREMA: gratis budgetcursus “Rondkomen met inkomen”.
Wekelijkse cursus start 24 februari a.s. te Nieuwendijk.

De termen crisis en bezuinigingen zullen u in deze tijd vast niet onbekend zijn. In de media is dit het gesprek van de dag. Mogelijk merkt u zelf het effect van deze crisis en bezuinigingen en heeft dat ook gevolgen voor uw eigen financiële situatie.
In deze cursus leert u hoe u een overzicht kunt maken van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en worden tips en trucs aangereikt om u aan dit overzicht te houden. Ook krijgt u meer inzicht in regelingen en voorzieningen en komt het aanpakken en oplossen van financiële problemen aan de orde.
Mocht deze cursus voor u op dit moment niet uitkomen maar wilt u toch graag deelnemen, dan kunt zich alvast aanmelden voor één van de cursussen die op een later moment worden aangeboden.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Marjolein van Zwol (emailadres:maatschappelijkwerk@trema.org), maatschappelijk werkster bij Trema Welzijn, 0183-408444 of Liesbeth Kieboom (emailadres: preventiekredietbank@breda.nl) van de Kredietbank West-Brabant, ook bereikbaar via telefoonnummer 076-5299441.

Aanmelden.
U kunt zich aanmelden tot 13 februari a.s. voor de cursus bij Trema Welzijn, via email: marjolein.van.zwol@trema.org of via tel. nr. 0183-408444.
De aangemelde cursisten krijgen voorafgaand aan de cursus een telefonisch intakegesprek. Pas daarna wordt de aanmelding definitief.

Mocht deze cursus voor u op dit moment niet uitkomen maar wilt u toch graag deelnemen, dan kunt u zich alvast aanmelden voor één van de cursussen die op een later moment worden aangeboden.

Website van Trema is http://www.trema.org/

Bron: Altena Nieuws, 131e jaargang no 6, donderdag 05-02-2015.

Print Friendly, PDF & Email

St. Hulp Mede Christenen

Stichting Hulpverlening Mede Christenen (Stg. HMC).
In de morgendienst van zondag 15 februari a.s.(wijk 2) en 22 februari a.s.(wijk 1) in de Dorpskerk, delen wij ons formulier voor ons hulpprogramma voor Oost Europa weer uit. Uw giften worden zo als vorige jaren weer gevraagd voor voedsel en groentezaden pakketten, Bijbels en kinderbijbels. De groentezaden zijn een ware verademing voor veel gezinnen, die hierdoor het gehele jaar groenten hebben uit eigen tuin.
In deze tijd van het jaar ontvangen we veel vragen om voedsel en hout voor de kachel. 31 december j.l. was ik in Roemenië, veel sneeuw en 20 graden onder nul, maar heb nog veel goederen kunnen/mogen uitdelen. De spreuk kwam weer bij ons boven: Oud brood is niet hard . Geen brood dat is hard. De vraag naar Bijbels blijft, dus blijven we uitdelen. In Spreuken 22: 9 staat: Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend, omdat hij de behoeftige van zijn brood geeft. Daarom willen wij u vragen de armen in Oost Europa te helpen.

Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de site: http://www.stichtinghmc.nl/
Een deelnameformulier en het resultaat van de hulpdoor Stg. HMC, treft u hieronder aan.

Gods zegen toegewenst,
C. Huisman secretaris.

Deelnameformulier HMC
Het resultaat van de hulp door HMC

Print Friendly, PDF & Email

Diaconaal werk.

Diaconaal werk.
Allen, die de diaconie in 2014, via een gift, geholpen hebben met het (diaconale) werk, in en buiten de gemeente, hartelijk dank.
Ook gaat de dank uit naar de vele vrijwilligers, die veel werk verricht hebben het afgelopen jaar, zoals o.a. door NaastElkaar (diaconaal pastoraal werk), de Vriendendienst, de verzorgsters van de kerkradio uitzending, bezorg(st)ers Lichtspoor of op een andere manier.
De diaconie wenst u een gezegend 2015.

Print Friendly, PDF & Email

Begeleiding en/of (financiële) hulp.

Begeleiding en/of (financiële) hulp.
Wij, als diaconie, krijgen nogal eens de vraag of we (financiële) hulp of begeleiding kunnen geven.
Uiteraard helpen we, als diaconie, gemeenteleden, daar waar mogelijk is.
Maar er komen ook vragen/problemen enz. waar wij de kennis/de deskundigheid niet voor hebben.
Op heel korte termijn/ eerste noodhulp kunnen wij wel (financiële) hulp verlenen. Maar als het langdurig/structureel wordt/lijkt te worden, dan is Trema de instelling, die de professionaliteit in huis heeft. Daar kan men terecht voor b.v. een gratis budgetcursus “Rondkomen/omgaan met Inkomen” en budgetbegeleiding. Men kan via de cursus/begeleiding preventief proberen te voorkomen, dat men schulden krijgt. Mocht men toch schulden krijgen, dat kan Trema u daar ook mee helpen/begeleiden eventueel doorverwijzen. Het is te begrijpen, dat de drempel erg hoog is/kan zijn om de stap naar Trema te nemen. Schroom niet, u kunt altijd bij een diaken terecht, die u, als u niemand hebt, begeleidt naar Trema en verder. Wij, als diaken, maar uiteraard ook de Trema medewerk(st)er(s) hebben geheimhoudingsplicht.

Trema is te bereiken, via telefoonnummer 0183-408444, spreekuur aan Singel 16 te Nieuwendijk (elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur) of via email: maatschappelijkwerk@trema.nl.

Meer informatie over Trema, Loket Altena, de belastingdienst, C.A.K., instellingen, waarmee u te maken zou kunnen komen, vindt u in onderstaande link.
Ook een link bijgevoegd over “De valkuilen op weg naar het verzorgingshuis”.

Link naar voor meer informatie:
Informatie over Trema, Loket Altena, fiscus en CAK 1
De valkuilen op weg naar het verzorgingshuis

Print Friendly, PDF & Email

Kerkradio – / internet uitzending (t)rouwdiensten.

Kerkradio – /internet uitzending (t)rouwdiensten.
Het verzoek komt weleens om een (t)rouwdienst vanuit de Dorpskerk of Biesboschkerk te laten uitzenden via de kerkradio/het internet.
Maar misschien is deze mogelijkheid niet bij alle gemeenteleden bekend.
Wij als diaconie hebben besloten om deze diensten standaard uit te zenden.
Later beluisteren van deze uitzending is niet mogelijk.
Mocht er bezwaar zijn tegen de uitzending, neem dan contact op met de koster, telefoonnummer 0183-501793 of 06-19926033, om dit door te geven.

 

Print Friendly, PDF & Email

Inzamelactie van postzegels en kaarten.

Inzamelactie van postzegels, kaarten
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:
1. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
2. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
3. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van): Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders), Hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en Geboortekaartjes. 

U kunt uw postzegels en kaarten inleveren in de inzamelbox in de hal van de beide kerken en De Bron.

Voor vragen kunt u terecht bij Gea Hassefras, telefoon 0183-503174 of Marianne Groeneveld, telefoon 0183-501127.

Op de website: http://www.kerkinactie.nl/Kerk-en-gemeenten/Acties-in-mijn-kerk/Inzamelingsacties–i15310 is meer-/uitgebreidere informatie te vinden.

Print Friendly, PDF & Email

Diaconale Informatie Krant

DIACONALE INFORMATIE KRANT

                                                                          DIAKONIE

                                             HERVORMDE GEMEENTE WERKEMDAM

Diaconaat.
“Zonder dromers vervliegt het ideaal”  zou de lijfspreuk kunnen zijn van de diaconie.
De diaconie heeft immers als taak te zorgen voor de zwakkeren in onze samenleving en daar heb je mensen voor nodig die dromen van een ideaal.
Dromen van een samenleving waarin ieder mens voldoende heeft.
Nu mogen wij de taak van de diaconie niet uitleggen als alleen maar geld geven aan arme mensen. De taak van de diaconie is veel en veel meer.
Het doel van de diaconie is dat barmhartigheid en gerechtigheid worden gedaan.
Dat betekent solidair zijn met de zwakken en de kwetsbaren in de samenleving.
En dat is hard nodig ondanks alle sociale regelingen in onze welvaartstaat.
Steeds meer mensen dreigen vandaag de dag tussen de wal en het schip te vallen.
De diaken wil graag helpen. Dat vraagt om ontferming.

Diaconaat in Werkendam.
Meeleven en mee helpen van mensen die het (even) niet alleen kunnen is waar de diaconie van Werkendam voor staat. Niet voor niets wordt de diaconie wel eens “De handen van en in de kerk” genoemd. Daarom zijn de woorden barmhartigheid, gerechtigheid en ontferming ook de kernwoorden in het beleid van de plaatselijke diaconie. Deze kernwoorden worden niet alleen tijdens de zondagse erediensten zichtbaar, maar ook tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
In de vroegchristelijke kerk brachten de rijke leden van de gemeente eten, kleding en schoeisel mee en werd door de diakenen uitgedeeld aan de armen.
Hierdoor heeft de diaconie een eigen dienende taak gekregen.

Ontferming.
De woorden barmhartigheid en ontferming zijn een paar keer gevallen en deze woorden komen rechtstreeks uit het Evangelie en zijn door de Here Jezus in praktijk gebracht.
Deze woorden worden nadrukkelijk genoemd wanneer Jezus “ziende de scharen” met ontferming werd bewogen. Wat heeft Jezus gezien? Natuurlijk een mensenmenigte.
Maar toch moet er meer zijn omdat Hij met ontferming werd bewogen.
Letterlijk staat er dat Jezus zo werd bewogen dat zijn ingewanden werden  omgekeerd.
Zijn hart, lever en longen, kwamen in beweging toen Hij de menigte zag.
Dat is geen medelijden meer maar Hij was aangedaan!
Jezus werd met ontferming bewogen omdat Hij zag dat de menigte werd afgemat en opgejaagd omdat er niemand was die hen de weg wijst.
Ze lopen doelloos door elkaar. Elk schaap was een verloren schaap.
Als we hier een punt zouden zetten is alles verloren. Maar Jezus zet hier geen punt,  omdat Hij zegt: “De oogst is groot maar de arbeiders weinig”. Jezus laat het beeld verspringen van een kudde zonder herder naar een golvend graanveld. Voor ons gevoel niet alleen een ander beeld, maar zijn de begrippen in strijd met elkaar.
Dat Jezus het beeld laat verspringen komt  omdat Hij de massa met de Goddelijke blik van Hoop bekijkt. Jezus ziet geen hopeloze kudde schapen, maar een hoopvolle oogst.
Hij heeft de nood van alle mensen allang gezien en dat raakt Hem.
De mensen moeten het alleen nog merken dat Hij een Herder wil zijn die hun leven leidt.
Ons leven hoeft niet te worden opgejaagd door ouderdom met toenemende gebreken.
Ons leven hoeft niet te worden  opgejaagd door de jacht naar meer en meer.
We hoeven niet te hunkeren naar iemand die werkelijk van je houdt.

Jezus is met ons leven bewogen. Dat betekent dat uw leegte tot Zijn leegte wordt.
Uw angst, het wordt Zijn angst. Uw zonde wordt tot Zijn zonde.
Hij neemt het op zich en draagt het weg.

De diaconie heeft de taak om naar elkaar om te zien en dan vooral in het bijzonder naar mensen die zijn voortgejaagd en afgemat. De diaconale opdracht is om te kijken naar mensen zonder aarzeling maar met Christelijke bewogenheid. Zo mogen we iets uitstralen van de Herder die bewogen werd om zijn verloren schapen.

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ” Diaconia “.
Dit woord betekent: Dienen, Dienst.
Met het woord Diaconie worden dus allerlei taken van Christenen aangeduid.
Deze taken worden met name genoemd in Handelingen 6.
Daar in de eerste Christengemeenten werd aandacht gevraagd voor weduwen en andere hulpbehoevenden.
Daar werden ook de eerste zeven diakenen gekozen.
Echter ook in het Oude Testament hebben diaconale kernwoorden een centrale plaats.
Denk maar aan woorden als bevrijding, verbond, gerechtigheid en barmhartigheid.
Barmhartigheid is een woord wat in ons gehele leven een centrale plaats moet hebben.
Diaconie, diaconaat, betekent het nastreven van barmhartigheid en gerechtigheid.
Als Christelijke gemeente behoren wij een diaconale gemeente te zijn.
En dat in Woord en Daad. Woord: door troostrijke redenen. Daad: door concrete hulpverlening.
Sinds de eerste Christengemeente is er wel het een en ander gewijzigd.
Maar de opdracht blijft voor een ieder altijd dezelfde.

Als Diaconale gemeente behoren wij oog en oor te hebben voor mensen in de knel.
Willen luisteren naar hun verhalen en te helpen daar waar mogelijk
Hoe werkt dat nu en wat doet de Diaconie?
De Diaconieën hebben binnen de Protestantse Kerk in Nederland een grote zelfstandigheid.
Zij kennen een eigen landelijke organisatiestructuur en bepalen zelf het diaconale beleid.
In de afgelopen jaren is deze diaconale organisatiestructuur wel enigszins gewijzigd.
Landelijk was er in de Nederlands Hervormde Kerk de Generale Diaconale Raad.
Per provincie was er de Provinciale Diaconale Commissie.
En plaatselijk per gemeente een Diaconie.

In 1999 is de Generale Diaconale Raad opgegaan in het Landelijk Diensten Centrum van de SOW kerken.
Het Landelijk Diensten Centrum bepaalt nu het algemeen diaconaal beleid aangaande het binnenlands werk en het Werelddiaconaat.
Het Werelddiaconaat valt daarbij onder de afdeling: Kerk in Aktie en gezamenlijk: GZB, HGJB en Project 1027.
Het Landelijk Diensten Centrum legt over haar beleid rekenschap af aan de Generale Synode van onze kerk.
De Provinciale Diaconale Commissie is opgegaan in het Regionale Diensten Centrum.
Zij verzorgt het diaconaat in de provincie en helpt de plaatselijke Diaconieën.

In Werkendam heeft onze Hervormde Gemeente één centrale diaconie.
Deze bestaat uit 8 diakenen, van elke wijkgemeente 4 diakenen.
Dit College van Diakenen verzorgt alle diaconale taken binnen en buiten onze gemeente.
De diakenen werken, nagenoeg, alleen in de eigen wijkgemeente en verzorgen verschillende diaconale taken.

De volgende hoofdtaken kunnen worden genoemd:
1. In de kerkdiensten als diaken het ambt zichtbaar uitdragen door o.a. te
collecteren en in het bijzonder het dienen aan de tafel des HEEREN.

2. Gemeenteleden in nood bezoeken en waar nodig hulp verlenen.
– hulp aan gemeenteleden kan o.a. betekenen:
– ondersteuning door pastorale en diaconale bezoeken door NaastElkaar (voorheen: DPW)/Vriendendienst
– inlooppunt Werkendam in d’Altenaer: iedere woensdag – en vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur
– doorverwijzing naar een deskundige instantie, bijv.  Trema, Loket Altena, WMO, Stg. Eleos  en De Herberg
– het geven van een gift

3. het verzorgen van Kerkradio/ -internet en het lichten van de collectebussen

4. het verzorgen van vakantieweken voor ouderen, gehandicapten en minder bedeelden naar het Roosevelthuis te Doorn en de Blijde Werelt in Lunteren

5. de gemeente (regelmatig) informeren over het werk van de diaconie en de collectedoelen (via Kerkklanken, de website,TweeKlank en Weerklank)

6. verzorgen van diverse activiteiten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder zoals:
  – een kerstattentie
  – 6 maal per jaar het bezorgen van het ouderenblad:Lichtspoor, een uitgave van de IZB, in
beide wijken: een eenvoudig blad vol van troost, heenwijzing en
bemoediging bij het klimmen van de jaren

7. het vertegenwoordigen van de diaconie in de identiteitscommissie van St. Stromenland/Goezate

8. het bezoeken van regionale en landelijke diaconale vergaderingen

9. het vaststellen en geven van financiële hulp binnen en buiten onze gemeente.

De giften gaan o.a. naar de volgende doelgroepen:
– maatschappelijk werk                 – NPV thuiszorg en het Welfarewerk
– gehandicaptenzorg                     – Philadelpia en Bartimeüs
– het jeugdwerk plaatselijk en classicaal
– het evangelisatie – en ouderenwerk in onze gemeente
–  landelijke hulp             – De Hoop te Dordrecht, IZB en Siris (voorheen de VBOK)
–  wereldwijde hulp -Woord en Daad, ZOA, GZB (Project 10 27), St. Hulp Oost-Europa, Dorcas en Open Doors.
En tenslotte als laatste: het (snel) financieel helpen bij rampen, oorlogen en andere (on)gevallen.

Hoe komt de Diaconie aan haar gelden? De uitgaven 2016 waren rond € 90.000,00.
1: door de collecten in de Eredienst en de opbrengst van de kerkradio busjes ( 80,32 %)
2: door de renten van de spaarrekeningen (0,93 %)
3: door de opbrengst van pacht en verhuur ( 18,75 %).

De Diaconie bezit ruim 9 ha aan landerijen en heeft een eigen gebouw aan de Pompstraat 1 (het gebouw tussen de pastorie aan de Kerkstraat en de Vissersdijk).

Tenslotte:
Elk jaar maakt het College van Diakenen een financiële jaarrekening en een begroting.
De jaarrekening en de begroting worden aangeboden aan de Algemene Kerkenraad van onze gemeente en aan de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) te Amersfoort. De goedkeuring enz. van de jaarrekening en de begroting volgt van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken (RCBB) Noord-Brabant en Limburg en Réunion Wallone, Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Bank Office Kerk en Kerk, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, e-mail: rcbb-noord-brabant-limburg@pkn.nl.

Daar wordt met name gecontroleerd of het geld inderdaad aan diaconale doelen is besteed.

Zo wordt in grote lijnen het werk van de Diaconie in onze Hervormde Gemeente Werkendam verricht.
En dat in de hoop en de bede of de Heere er Zijn onmisbare Zegen aan wil schenken.

Postadres Diaconie Herv. Gem. Werkendam: Postbus 167, 4250 DD Werkendam.
Email: diaconie@hervormdegemeentewerkendam.nl
Bankrekeningnummer:   NL17RABO0368702278.

Diakenen:
Chris (C.) van der Wiel (voorz.)     Bruigomstraat 3     4251 VT Werkendam   0183-501299
Arie (A.H.C.) Versluis (secr.)          Vissersdijk 172      4251 EH Werkendam   0183-501232
Vacant  (penningm.)                                                 4251      Werkendam  
Harm (H.) Mandemaker                 Papaver 44            4251JN Werkendam    0183-503552
Marianne (M.D.) Groeneveld-Cornet Havenstraat 52b   4251 BD Werkendam  06 23841901
Margot (M.) Braal-Kamp                Raadhuislaan 1      4251 VS Werkendam   0183-503745
Mark (M.S.J.) Luteijn                                                4251      Werkendam   0183-701022

Arno (A.) van Zanten                    Richter 51             4251 DA Werkendam   0183-504590

Meldpunt NaastElkaar( voorheen D.P.W., Diaconale Pastorale Werkgroep):
mevr. E. Rijneveld, Papaver 11, 4251 JM Werkendam, 0183-502290, tussen 17.00-18.00 uur.

Meldpunt Vriendendienst:
mevr. M.D. Groeneveld-Cornet,
mobiel: 06-23841901 en
alleen bij geen gehoor/ – bereik: mobiel: 06-41025706.

Meldpunt  storing kerkradio/-telefoon:
De koster, tel. nr. 0183-501793 (= telefoonnummer van de Dorpskerk, Kerkstraat 5) of
mobiel: 06-199 26 033.

Meldpunt kerkdienstopname:
wijk 1, bij mevr. M.D. Groeneveld-Cornet, Duizendblad 1,  mobiel: 06 23841901.
wijk 2, bij dhr. A. van Zanten, Richter 51,  tel.nr. 0183-504590.

Informatie inlooppunt Werkendam in d’Altenaer:
(elke woensdag – en vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur):
Voor informatie: Margot Braal: mobielnr. 06 41025706.

 

Print Friendly, PDF & Email

Blad “Lichtspoor” (voorheen Licht in de Avond)

Blad “Lichtspoor” (voorheen Licht in de Avond).

Gemeenteleden, van beide wijkgemeenten, van 75 jaar en ouder of die langdurig ziek zijn, ontvangen het blad “Licht in de Avond”, dat zesmaal per jaar verschijnt. Dat is een pastoraal blad waarin wordt gewezen op de rijkdom van Gods Woord. Dit blad wordt uitgegeven door de Hervormde Bond van Inwendige Zending te Amersfoort. We hopen, dat u het blad met veel zegen zult lezen.

Print Friendly, PDF & Email