Algemene gebeden

ONZE VADER

Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in de verzoeking maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Print Friendly, PDF & Email

Morgengebeden

1. MORGENGEBED

Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed’ en trouwe wacht,
Ons weer betoond in dezen nacht. 

Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust;
Daar ‘t lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt. 

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’ en in ons woon’. 

Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga;
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O HEER, die vol ontferming zijt. 

Verlicht ons hart, dat duister is,
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv’rig in Uw wegen gaan. 

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word’ verstoord;
Sterk leraars, sterk onz’ overheid,
In ‘t werk, door U hun opgeleid. 

Troost allen, die in nood en smart,
Tot U verheffen ‘t angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus’ wil.
Amen.

2. MORGENGEBED

Waardig is het en goed dat wij U aanbidden, almachtige God die alle dingen hebt gemaakt, en dat wij U tezamen dankzeggen voor alle weldaden welke wij voortdurend uit Uw milde hand ontvangen.
Gij hebt ons bewaard in de nacht en ons het morgenlicht geschonken en nu mogen wij voor U staan.
O Heer wij loven U en willen U dienen, deze dag en geheel ons leven, wij onderwerpen ons aan Uw goede en heilige wil. Leid ons en bewaar ons in de vrede en de blijdschap en de vreze van Uw heilige Naam.
Amen.

3. MORGENGEBED

Tot U, God, roepen wij in de vroege morgen
help ons te bidden
en onze gedachten te richten op U,
wij kunnen het niet alleen.

In ons is duisternis, bij U is licht
Wij zijn eenzaam, Gij verlaat ons niet.
Wij zijn bevreesd, bij U is hulp.
Wij zijn onrustig, bij U is vrede.
In ons hart is bitterheid, bij U is geduld.
Wij begrijpen Uw wegen niet, maar Gij kent onze weg.
Amen

 

Print Friendly, PDF & Email

Gebeden rond de maaltijd

GEBED VOOR DE MAALTIJD

O Vader, die al ‘t leven voedt,
Kroon onze tafel met Uw zegen;
En spijs en drenk ons met dit goed,
Van Uwe milde hand verkregen!
Leer ons voor overdaad ons wachten;
Dat w’ ons gedragen als ‘t behoort;
Doe ons het hemelse betrachten;
Sterk onze zielen door Uw Woord!
Amen

1. GEBED NA DE MAALTIJD

O Heer’, wij danken U van harte,
Voor nooddruft en voor overvloed;
Waar menig mens eet brood der smarte,
Hebt Gij ons mild en wel gevoed;
Doch geef, dat onze ziele niet
Aan dit vergank’lijk leven kleev’,
Maar alles doe, wat Gij gebiedt,
En eind’lijk eeuwig bij U leev’.
Amen

2. GEBED NA DE MAALTIJD

Menslievend God,
Uw Naam zij geloofd en gedankt,
dat U ons met deze gaven hebt gevoed.
Voed ons ook met het Brood des Levens,
en versterk onze harten door Uw genade,
opdat wij onze krachten mogen besteden
in Uw dienst en tot eer van Uw Naam mogen leven.
Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Avondgebeden

AVONDZANG

1
O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

2
Toon ons Uw goedheid en Uw macht,
Door Uw bescherming, dezen nacht,
Behoed ons tegen ramp en leed,
En blijf tot onze hulp gereed.

3
Verkwik ons door een zoete rust,
Om goed te doen met nieuwen lust.
Dat onze slaap gematigd zij,
Ja zelfs Uw Naam tot eer gedij’.

4
Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid’,
Daar ‘t in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

5
Bescherm ons, in den bangen tijd
Van zielsverzoeking en van strijd;
Laat nooit den bozen vijand toe,
Dat hij ons enig’ hinder doe.

6
Behoed het ganse Christendom;
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom;
Vertroost het neergebogen hart,
En heel in gunst der kranken smart.

7
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieenig God, U zij al d’ eer.

LUTHERS AVONDGEBED

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen

PSALM 4

2 Als ik roep, verhoor mij,
o God van mijn gerechtigheid!
In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.
3 Aanzienlijken, * hoelang zult u mijn eer te schande maken?
Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Sela
4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd;
de HEERE hoort als ik tot Hem roep.
5 * Wees ontzet, maar zondig niet;
spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela
6 Breng * offers van gerechtigheid
en vertrouw op de HEERE.
7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!
8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven
dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden.
9 * In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, HEERE, * doet mij veilig wonen.

AVONDGEBED

O Heere, onze God, dank U dat U deze dag tot een eind heeft gebracht.
Nu kunnen wij ons lichaam en onze  geest rust geven. Uw handen hebben ons vandaag bewaard en geleid. Vergeef ons ons gebrek aan vertrouwen en alles wat wij vandaag verkeerd hebben gedaan, en help ons een ieder te vergeven die ons verkeerd heeft behandeld. Laat ons vredig slapen onder Uw bescherming en bewaar ons voor de verleidingen van de duisternis.
Wij leggen alle mensen van wie wij houden, alle mensen die bij ons wonen, in Uw handen. Wij vertrouwen ons lichaam en onze geest aan U toe.
O God, Uw heilige Naam zij geprezen.
Amen

Print Friendly, PDF & Email