Privacy verklaring

In het kader van de nieuwe verplichte wetgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per mei 2018 landelijk is ingesteld, hebben wij als college van kerkrentmeesters ook voor onze Hervormde Gemeente Werkendam een privacyverklaring opgesteld op basis van het model van de PKN. Hieronder in deze link vindt u de verklaring.

AVG Beleid

Print Friendly, PDF & Email

Bankrekeningnummers

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Wijziging bankrekeningnummers Vrijwillige Bijdrage (Kerkbalans), Solidariteitskas, Kerkblad en de Betaalrekening (onder andere uw betalingen van collectemunten):

Per 1 november 2018 gaat onze huisbankier Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) overstappen van de Van Lanschotbank naar de Rabobank. Dat betekent een wijziging van de rekeningnummers. De tenaamstelling blijft dezelfde. De gemeenteleden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven hoeven NIETS te doen. Voor hen zal de bank de wijziging verzorgen. Maar  iedereen die zelf betalingen doet via de bank, zoals telebankieren of andere betaalopdrachten, verzoeken wij vriendelijk om vanaf 1 november de volgende rekeningnummers te hanteren:

  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (was NL75FVLB0635802724) wordt NL75RABO0373732430
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Solidariteitskas (was NL22FVLB0635802708) wordt NL22RABO0373732414
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Kerkblad (was NL97FVLB0635802716) wordt NL97RABO0373732422
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam (was NL53FVLB0699841259) wordt NL34RABO0373732392

Excuus voor deze overlast, deze wijziging is niet onze keuze maar is het gevolg van het beleid van SKG. Wij rekenen op uw medewerking!

Print Friendly, PDF & Email

Vijfjescollecte (14 okt.)

Op D.V. zondag 14 oktober wordt zowel in de ochtend- als avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van onze Hervormde Gemeente van Werkendam gezond te houden. Het College van Kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van € 5,- bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk wordt de vijfjescollecte aan de uitgang gehouden en is er tijdens de dienst één collecte, die is bestemd voor de diaconie.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Actie Kerkbalans – Uw toezegging voor 2018 –

De kerk heeft uw toezegging voor de Actie Kerkbalans hard nodig.

Helaas is er net als vorig jaar een aantal mensen die een bedrag heeft toegezegd voor de actie Kerkbalans 2018, maar nog niet heeft betaald of achterloopt. Dit kan te maken hebben met uw financiële privésituatie. Daar is alle begrip voor. Het kan ook zijn dat men dit gewoon is vergeten. Wij kennen uw situatie niet, maar eind oktober zullen we starten met het versturen van herinneringen naar alle mensen die nog niet hebben betaald of achterlopen op de toezegging. Uiteraard willen we voorkomen veel van deze brieven te moeten schrijven. Mocht het zo zijn dat ook u achterloopt met de betaling, dan verzoeken wij u, als uw financiële situatie dit toelaat, de betaling zo snel mogelijk te doen. Begin oktober zullen wij namelijk de voorbereidingen treffen voor deze herinneringsactie. Het geeft verwarring en ongemak als de betaling de brief zou passeren en u onterecht een herinnering of aanmaning krijgt. Het is voor het voortbestaan van de kerk erg belangrijk dat een toegezegd bedrag ook daadwerkelijk binnenkomt. De begroting en uitgaven van 2018 zijn namelijk grotendeels afgestemd op uw toezeggingen. Inkomsten en kosten kunnen scheeflopen ten opzichte van elkaar als toezeggingen in werkelijkheid niet blijken binnen te komen. Daarom vertrouwen we erop uw toezegging alsnog te mogen ontvangen.

Wij danken u voor uw medewerking.

Het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Afscheidsreceptie Bertus en Teuni Verhoeven

Zoals al eerder is vermeld zullen koster Bertus Verhoeven en zijn vrouw Teuni het kosterschap per 1 september 2018 neerleggen. Bertus is 35 jaar geleden begonnen met kosterwerkzaamheden in onze gemeente. Nu wil het echtpaar het rustiger aan gaan doen. Het is een lange periode waarvoor we als gemeente erg dankbaar zijn en die rust wordt hen dan ook van harte gegund. Maar dit afscheid van  jarenlange toewijding willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om het kostersechtpaar te bedanken is er daarom donderdagavond 6 september een feestelijke receptie in De Bron gepland. U bent als gemeentelid voor deze avond van harte uitgenodigd vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur, van 20.00u tot 21.00u is er een officieel gedeelte. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid het kostersechtpaar te bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze gemeente.

Print Friendly, PDF & Email

Fietsen parkeren Biesboschkerk

Ten behoeve van de veiligheid is het erg belangrijk dat er bij de ingang van de Biesboschkerk geen fietsen meer geparkeerd worden. Op last van de brandweer worden we dringend verzocht de fietsen niet meer voor de hoofdingang te plaatsten, maar aan de achterzijde van de Biesboschkerk op de aangewezen fietsenparkeerplaats. De zij-ingang zal bij erediensten open zijn, zodat omlopen niet hoeft. Bovendien zal het grindpad binnenkort verhard worden en komt er belijning op de fietsparkeerplaats zodat een grotere stalcapaciteit gecreëerd word. Wanneer blijkt dat de capaciteit niet voldoende is, zullen we aan die zijde de fietsparkeerplaats uitbreiden. Totdat extra capactiteit gecreëerd wordt en de fietsparkeerplaats staat vol, vragen wij u het eerste autoparkeerplaatsvak te gebruiken nabij de fietsparkeerplaats. Wij vragen u gehoor te geven aan onze oproep.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw medewerking.

Print Friendly, PDF & Email

Kosterschap Biesboschkerk

 

Wij zijn erg dankbaar en blij u te kunnen melden dat wij met de aanmelding van Piet en Adri van Veen een nieuw kostersechtpaar hebben gevonden die het hoofdkosterschap van de Biesboschkerk van Bertus en Teuni Verhoeven wil overnemen. Ze zullen nu al regelmatig met Bertus en Teuni meedraaien met de ochtenddiensten, ook werkzaamheden buiten de diensten gaan ze meedraaien, zodat er straks een goede overdracht kan komen per 1 september. DV. Donderdagavond 6 september zal er in de Bron een receptie zijn, waar u Bertus en Teuni kan bedanken voor de jarenlange inzet en Piet en Adri veel succes kunt wensen met hun nieuwe taak.

Print Friendly, PDF & Email

Solidariteitskas 2018

De belijdende leden en de meerderjarige doopleden ontvangen in eind juni, of begin juli de jaarlijkse acceptgiro voor de bijdrage aan de solidariteitskas. De betreffende bijdrage is allereerst bestemd voor de verplichte afdracht die de hervormde gemeente per (belijdend) lid aan de landelijke kas moet doen. Vanuit deze landelijke kas worden plaatselijke gemeenten ondersteund die in financiële problemen dreigen te komen. Ook worden bijzondere vormen van pastoraat (studentenpastoraat en dovenpastoraat) uit de landelijke kas bekostigd. Het resterend deel van de opbrengst komt ten goede aan de hervormde gemeente van Werkendam zelf. Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt erop ook uw bijdrage te mogen ontvangen.

Print Friendly, PDF & Email

Kosterschap Biesboschkerk

Koster Bertus Verhoeven en zijn vrouw Teuni hebben aangegeven, gezien hun leeftijd, het kosterschap dit jaar te gaan neerleggen. Na een periode van 35 jaar wil het echtpaar het rustiger aan gaan doen. Het is een lange periode waarvoor we als gemeente erg dankbaar zijn. Per september dit jaar zal het echtpaar het kosterschap neerleggen. Natuurlijk willen we dat als gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan en krijgt u een officiële gelegenheid om de koster en zijn vrouw te bedanken voor hun jarenlange inzet. Informatie hierover volgt nog.

Natuurlijk zoeken we goede vervanging voor Bertus en Teuni Verhoeven. Indien u, of een echtpaar, zich geroepen voelt voor het kosterschap van de Biesboschkerk, dan vernemen we dat graag. Meer informatie kunt u opvragen bij een van de kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe Privacywet (AVG)

Privacywet

vandaag, 25 mei, is de nieuwe Privacy wet ingegaan, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook voor onze kerkelijke gemeente heeft dat gevolgen. Binnen het College van Kerkrentmeesters is een klein comité opgericht die bezig is met het maken van een conceptbeleid waarin wordt aangegeven hoe dat deze wet in onze gemeente vorm gaat krijgen. Dit concept wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de kerkenraden.

De nieuwe wet schrijft regels voor in welke mate het toegestaan is persoonsgegevens te publiceren. In feite mag dat alleen als de persoon in kwestie daarvoor toestemming geeft. In onze gemeente heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor publicatie in het kerkblad, in de weerklank, in tweeklank, op de website, in de gemeentegids,  in de afkondigingen of in de voorbeden, of waar dan ook. Best veel eigenlijk. Daarom kan het zijn dat binnenkort uw toestemming wordt gevraagd, wanneer het voornemen er is iets te vermelden met daarin uw naam of andere gegevens. En dat is op zich een goede zaak. Natuurlijk kunnen we als kerkelijke gemeente alleen goed functioneren als we betrokken zijn met elkaar, informeren naar elkaar en geven om elkaar. Daarom is het delen van informatie binnen onze gemeente van groot belang, maar wel met goede afspraken.

Binnenkort zal dit beleid, als het definitief is vastgesteld, op de website worden gezet.

namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email