Helpers tuinonderhoud

Nog steeds vrijwilligers gezocht voor tuinonderhoud

Wie wil ons helpen met het tuinonderhoud van kerkgebouwen? We willen ons team van Cornelis en Rian Boom graag uitbreiden, wie wil hen helpen? 

Wanneer u een uurtje per week, per twee weken of een langere termijn over heeft en het leuk vindt om te helpen in een van de tuinen van de kerk (twee pastorieën en twee kerkgebouwen.) zouden we héél graag uw aanmelding tegemoet zien. Het gaat om bijvoorbeeld grasmaaien, schoffelwerk en licht snoeiwerk. U kunt zicht opgeven bij Klaas Heijstek (06) 53258686. Twijfel niet, maar meldt u aan.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Geluid Biesboschkerk

Na een testperiode van ongeveer zes maanden waarin we een nieuwe versterker voor het audiosysteem hebben aangeschaft, testen hebben gedaan met een gespecialiseerd bedrijf en geluidsinstellingen hebben aangepast, hebben we de klachten tot een minimum weten te reduceren. De moeilijkheid in dit traject was om een goede balans te vinden tussen de diverse microfoons die het geluid opnemen en dan via de verschillende media weer afspelen: de speakers in de kerkzaal, de ringleiding, internetverbinding en de kerkradio’s. Wanneer het ene op orde was, bleek er een onbalans in het andere te ontstaan. De laatste maand zijn wij van mening dat het geluid van bijna alle media structureel van goede kwaliteit is en daarmee beschouwen we dit verbetertraject als afgerond. We danken u voor uw begrip en geduld. We weten overigens dat we nog niet voor de volle 100% van alle klachten af zijn, maar weten tegelijk ook dat behalen van een 100% tevredenheid van iedereen een utopie is, we streven naar een acceptabel niveau en proberen daarin zoveel mogelijk gemeenteleden tevreden te stellen. 

Het kan natuurlijk zijn dat u nog klachten heeft. Deze klachten komen naar verwachting nog het meest voor bij het meeluisteren via kerkradio of internet. De groep van de internetluisteraars wordt overigens steeds groter en die van de kerkradio’s steeds kleiner. Het geluid is dan natuurlijk ook sterk afhankelijk van de persoonlijke verbinding van u thuis. We weten niet hoe uw situatie thuis is, dat is wat het voor ons als College erg lastig maakt om het pijnpunt te vinden. Er kunnen natuurlijk ook storingen voorkomen als uw persoonlijke verbinding thuis van het internet/kerkradio niet goed is. U kunt dit controleren door bijvoorbeeld eens via een andere kerkradio / webadres mee te luisteren. Mocht blijken dat de storingen ook daar aanwezig zijn, dan worden wij er graag op geattendeerd. Bovendien zijn er voorbeelden van slechte verbinding bij bijzondere diensten van wijk 1, wanneer er een gelegenheidskoor of -band aanwezig is, die muziek maakt met een zelf meegebracht geluidssysteem, deze correspondeert dan niet goed met de omgevingsmicrofoon van de Biesboschkerk. Helaas kunnen we als college hier niet zoveel aan doen. Wanneer de dominee spreekt, zal hij overigens wel gewoon goed verstaanbaar moeten zijn.  Omdat het in de achterliggende periode lastig was de oorzaak van het probleem te vinden, omdat de klacht dan vaak te globaal beschreven was: ‘Het geluid van de Biesbosch kerk is slecht’ en we de klacht bij het college vaak via andere personen dan de melder binnen kregen, hadden we niet de gelegenheid na te vragen wat het probleem van het geluid exact inhield en daarmee de oorzaak ook niet goed konden vinden. Daarom verzoeken wij u eventuele nieuwe klachten schriftelijk te melden met zoveel mogelijk informatie, zodat het makkelijker wordt om het probleem op de beste manier aan te pakken. Bijvoorbeeld geeft u aan via welk medium u luistert (kerktelefoon, internet, gewoon in de kerkzaal of via de ringleiding), vermeld ook wanneer dit was (datum en tijd) én of juist het orgelspel, het spreken van de predikant, of de ouderling van dienst slecht te verstaan was, etc.  U kunt bij voorkeur mailen kan naar collegekrm@hervormdwerkendam.nl

Het College van kerkrentmeesters 

Print Friendly, PDF & Email

Sterke handen gezocht voor extra fietsparkeerplek Biesboschkerk

Sterke handen gezocht voor creëren extra fietsparkeerplek Biesboschkerk

Om zondags alle fietsen kwijt te kunnen, willen we net zoals aan de noordzijde van de kerk, ook aan de zuidzijde een soortgelijke fietsparkeerplaats maken. Om kosten te besparen zijn dit mooie klussen die we met hulp uit de gemeente prima zelf kunnen realiseren. We hebben echter nog een paar sterke helpende handen nodig om kruiwerkzaamheden te doen, graafwerkzaamheden, struiken omzetten en stenen te sjouwen. Ook mensen die bekend zijn met straatwerkzaamheden zijn van harte welkom.
We willen starten op de vrijdagochtend na Hemelvaart (31 mei). u kunt zich aanmelden bij K.H. Heijstek +31 653258686.

Wij rekenen op uw komst!

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Kerkbalans herinnering toezegging 2019

Wij merken dat de betalingen t.o.v. de toezeggingen voor de actiekerkbalans wat achterblijven. Op dit moment is er minder aan betalingen binnengekomen dan de toezeggingen die voor deze termijn gedaan zijn. Om niet in de financiële problemen te komen, vragen wij u vriendelijk, doch dringend, het door u toegezegde bedrag voor deze termijn over te maken, zodat de begrootte inkomsten in balans staan met de begrootte uitgaven.

Als er onvoorziene zaken zijn, waardoor u uw toegezegd bedrag momenteel even niet kan overmaken, wilt u dan contact opnemen met onze penningmeester (dhr H. Nieuwenhuyzen,  emailadres: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl).
We kunnen dan naar een oplossing zoeken. We rekenen op uw bijdrage.

Het College van kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Vrijwilligers gezocht voor tuinonderhoud pastorieën

Omdat beide pastorieën voor langere tijd leeg hebben gestaan is het onderhoud van de tuinen ook wat op een lager pitje komen te staan. Nu beide pastorieën gelukkig weer bewoond worden en de predikanten zelf niet de gelegenheid hebben de grote tuinen bij te houden, zoeken we weer een vaste ploeg vrijwilligers die bereid zijn met regelmaat de tuin te willen bijhouden. U kunt zich aanmelden bij Klaas Heijstek 06 53258686. Een mail sturen kan ook:  k.f.heijstek@ziggo.nl

Print Friendly, PDF & Email

Kostenverantwoording Kerkrentmeesters

Verantwoording door het college van kerkrentmeesters betreffende algemene kosten en onderhoud gebouwen 2018

Naast het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan, moest er in 2018 jaarlijks onderhoud en reparaties door professionele bedrijven verricht worden aan gebouwen, installaties en apparatuur. Daar hoort ook een groot deel van het tuinonderhoud bij.  

Naast onderhoud worden ook andere kosten betaald van de opbrengsten uit de uitgangscollecte. Bijvoorbeeld de energiekosten, belastingen, gemeentelijke heffingen en verzekeringen, afvoer van afval, aanschaf schoonmaakmiddelen enz. 

Omdat het sluitwerk van enkele gebouwen steeds slechter functioneerde, is er geïnvesteerd in nieuwe sloten op deuren van alle vijf gebouwen. Om extra fietsparkeerplaatsen te creëren is bij de Biesboschkerk een deel van de tuin bestraat en ingericht. 

De pastorie Kerkstraat is opgeknapt en de keuken en de badkamer zijn vervangen voordat ds. Van der Neut en zijn gezin in de pastorie zijn gaan wonen. En voor de komst van ds. Lam en zijn vrouw zijn voor de pastorie Sigmondstraat een aantal grote investeringen gedaan: nieuwe verwarmingselementen, isoleren van de spouwmuur, wanden gestukt, rolluiken geïnstalleerd, vloerverwarming in de keuken en bijkeuken, volledige vervanging van elektrabekabeling, wandcontactdozen, schakelaars, enzovoort. 

In december zijn de werkzaamheden begonnen van de bovenzaal van De Bron. De jongeren van beide wijken hebben hierin een grote rol gespeeld. De kosten van het opknappen zijn voor een deel ten laste gekomen van de opbrengst ‘onderhoud gebouwen’. 

Naast een aantal kleine investeringen staan er voor 2019 ook een aantal grote investeringen op het programma: Bij de Biesboschkerk komt nog een tweede fietsparkeerplaats en is er al buitenom geschilderd en in de Dorpskerk zal de huidige verlichting vervangen worden door ledverlichting. Bij dit alles zijn wij mede afhankelijk van uw gaven. We vertrouwen erop dat u ons middels de uitgangscollectes, giften en legaten wilt blijven steunen.  

Bij voorbaat hartelijk dank.
Het college van kerkrentmeesters 

P.S. Voor verdere details wordt, na goedkeuring door de algemene kerkenraad, de jaarrekening ter inzage aangeboden aan de gemeenteleden. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Print Friendly, PDF & Email

Vijfjescollecte (5 mei)

Op D.V. zondag 5 mei  wordt zowel in de ochtend- als avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden.

Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van onze Hervormde Gemeente van Werkendam gezond te houden. Het College van Kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van € 5,- bij te dragen aan deze collecte.

Zoals gebruikelijk wordt de vijfjescollecte aan de uitgang gehouden en is er tijdens de dienst één collecte, die is bestemd voor de diaconie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Print Friendly, PDF & Email

Abonnement Kerkklanken

Gemeenteleden die abonnee zijn van Kerkklanken ontvangen bij de uitgave op 20 maart (nr. 1265) een acceptgiro voor betaling van het abonnement 2019.
Wij vertrouwen erop dat u spoedig het abonnementsbedrag aan ons wilt voldoen! 
Abonnees die een incasso machtiging hebben afgegeven ontvangen geen acceptgiro, het bedrag wordt op 25 maart afgeschreven van hun bankrekening.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Actiekerkbalans 2019 ‘Geef voor je Kerk’

Van maandag 21 januari tot vrijdag 1 februari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Dus vanaf week 4 kunt u weer de enveloppe ontvangen en zal iemand van ons loopteam de retourenveloppe in week 5 weer bij u ophalen. Vorig jaar hebben veel mensen gehoor gegeven aan onze dringende oproep uw vrijwillige bijdrage te verhogen. Daar zijn we erg blij om. Het is nog niet zo dat het begrotingstekort volledig is weggewerkt, daarom mag u dit jaar niet verslappen. Wij vragen u daarom uw bijdrage zo mogelijk procentueel te verhogen. In de begeleidende brief bij de actie vindt u informatie over de geefrichtlijnen, bovendien staat er weer informatie in over het geven met fiscale aftrekbaarheid. Deze informatie vindt u ook terug op onze website: www.hervormdegemeentewerkendam.nl/actie-kerkbalans. Wij moedigen u aan hiervan gebruik te maken en op die manier de kerk mee te laten profiteren in het belastingvoordeel zonder dat het u meer kost. U kunt ook bij onze penningmeester, de heer H. Nieuwenhuyzen, vragen om meer informatie of uitleg.

 

Op de invulstrook wordt dit jaar ook gevraagd of u uw e-mail adres weer (duidelijk) wilt invullen, zodat volgend jaar de actie zoveel mogelijk digitaal gehouden kan worden. Op deze manier kan voor de lopers veel werk bespaard worden. We hopen dat u allen hieraan gehoor geeft.

 

Wij hebben als Kerkrentmeesters zorgvuldig onze voorbereidingen getroffen, toch kan het zijn dat er in de voorbereidingen foutjes geslopen zijn. Er kunnen veranderingen hebben plaatsgevonden die administratief (nog) niet goed verwerkt zijn. We vragen daarvoor uw begrip. Wilt u alstublieft wel de afwijkingen aan ons doorgeven, we zullen ze zo mogelijk direct aanpassen. U kunt dit bij voorkeur per mail doorgeven aan de heer D. Hoogendoorn: dhoogendoorn@hoogendoorn-mbi.nl

 

De lopers kunnen de retourenveloppen vrijdag 1 februari om 19:00uur in de Bron inleveren. Wij wensen ons loopteam: Veel Succes !

Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat u de actie een warm hart toedraagt en vertrouwt op uw ruimhartige bijdrage.

 

namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Napraten en roken op het kerkplein

Gezellig om na de eredienst nog even na te praten op het kerkplein met (on-) bekenden. Blijft u dit vooral doen, maar wilt u ervoor waken dat er een goede doorgang mogelijk blijft. Wilt u bij het uitgaan van de kerk de uitgang en het pad naar de openbare weg zoveel mogelijk vrijhouden voor een goede doorloop. Mensen die graag willen roken na de eredienst vragen we vriendelijk dit niet vlak voor de ingang doen, maar wat verder van de ingang vandaan. De rook blijft dan niet in de luwte van de ingang hangen, maar kan dan direct verwaaien. Zo houden we het prettig voor iedereen. We rekenen op uw medewerking.

Namens het college van kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email