Abonnement Kerkklanken

Gemeenteleden die abonnee zijn van Kerkklanken ontvangen bij de uitgave op 20 maart (nr. 1265) een acceptgiro voor betaling van het abonnement 2019.
Wij vertrouwen erop dat u spoedig het abonnementsbedrag aan ons wilt voldoen! 
Abonnees die een incasso machtiging hebben afgegeven ontvangen geen acceptgiro, het bedrag wordt op 25 maart afgeschreven van hun bankrekening.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Actiekerkbalans 2019 ‘Geef voor je Kerk’

Van maandag 21 januari tot vrijdag 1 februari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Dus vanaf week 4 kunt u weer de enveloppe ontvangen en zal iemand van ons loopteam de retourenveloppe in week 5 weer bij u ophalen. Vorig jaar hebben veel mensen gehoor gegeven aan onze dringende oproep uw vrijwillige bijdrage te verhogen. Daar zijn we erg blij om. Het is nog niet zo dat het begrotingstekort volledig is weggewerkt, daarom mag u dit jaar niet verslappen. Wij vragen u daarom uw bijdrage zo mogelijk procentueel te verhogen. In de begeleidende brief bij de actie vindt u informatie over de geefrichtlijnen, bovendien staat er weer informatie in over het geven met fiscale aftrekbaarheid. Deze informatie vindt u ook terug op onze website: www.hervormdegemeentewerkendam.nl/actie-kerkbalans. Wij moedigen u aan hiervan gebruik te maken en op die manier de kerk mee te laten profiteren in het belastingvoordeel zonder dat het u meer kost. U kunt ook bij onze penningmeester, de heer H. Nieuwenhuyzen, vragen om meer informatie of uitleg.

 

Op de invulstrook wordt dit jaar ook gevraagd of u uw e-mail adres weer (duidelijk) wilt invullen, zodat volgend jaar de actie zoveel mogelijk digitaal gehouden kan worden. Op deze manier kan voor de lopers veel werk bespaard worden. We hopen dat u allen hieraan gehoor geeft.

 

Wij hebben als Kerkrentmeesters zorgvuldig onze voorbereidingen getroffen, toch kan het zijn dat er in de voorbereidingen foutjes geslopen zijn. Er kunnen veranderingen hebben plaatsgevonden die administratief (nog) niet goed verwerkt zijn. We vragen daarvoor uw begrip. Wilt u alstublieft wel de afwijkingen aan ons doorgeven, we zullen ze zo mogelijk direct aanpassen. U kunt dit bij voorkeur per mail doorgeven aan de heer D. Hoogendoorn: dhoogendoorn@hoogendoorn-mbi.nl

 

De lopers kunnen de retourenveloppen vrijdag 1 februari om 19:00uur in de Bron inleveren. Wij wensen ons loopteam: Veel Succes !

Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat u de actie een warm hart toedraagt en vertrouwt op uw ruimhartige bijdrage.

 

namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Napraten en roken op het kerkplein

Gezellig om na de eredienst nog even na te praten op het kerkplein met (on-) bekenden. Blijft u dit vooral doen, maar wilt u ervoor waken dat er een goede doorgang mogelijk blijft. Wilt u bij het uitgaan van de kerk de uitgang en het pad naar de openbare weg zoveel mogelijk vrijhouden voor een goede doorloop. Mensen die graag willen roken na de eredienst vragen we vriendelijk dit niet vlak voor de ingang doen, maar wat verder van de ingang vandaan. De rook blijft dan niet in de luwte van de ingang hangen, maar kan dan direct verwaaien. Zo houden we het prettig voor iedereen. We rekenen op uw medewerking.

Namens het college van kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

‘Lopers’ gezocht voor actie kerkbalans 2019.

Nu het einde van het jaar nadert, is het college weer volop bezig met de voorbereidingen voor de actie kerkbalans. De actie van 2019 wordt gehouden van 19 januari tot 2 februari. We zijn blij met best een grote groep vaste lopers op wie we elk jaar kunnen rekenen. Toch zijn we op zoek naar meer mensen die met ons bereid zijn de enveloppen rond te brengen en vervolgens weer op te halen. Want ook hier geldt, vele handen maken licht werk. U kunt zich aanmelden bij Arjan van Gammeren, op het e-mail adres a.vangammeren@ziggo.nl

namens het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Privacy verklaring

In het kader van de nieuwe verplichte wetgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per mei 2018 landelijk is ingesteld, hebben wij als college van kerkrentmeesters ook voor onze Hervormde Gemeente Werkendam een privacyverklaring opgesteld op basis van het model van de PKN. Hieronder in deze link vindt u de verklaring.

AVG Beleid

Print Friendly, PDF & Email

Bankrekeningnummers

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Wijziging bankrekeningnummers Vrijwillige Bijdrage (Kerkbalans), Solidariteitskas, Kerkblad en de Betaalrekening (onder andere uw betalingen van collectemunten):

Per 1 november 2018 gaat onze huisbankier Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) overstappen van de Van Lanschotbank naar de Rabobank. Dat betekent een wijziging van de rekeningnummers. De tenaamstelling blijft dezelfde. De gemeenteleden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven hoeven NIETS te doen. Voor hen zal de bank de wijziging verzorgen. Maar  iedereen die zelf betalingen doet via de bank, zoals telebankieren of andere betaalopdrachten, verzoeken wij vriendelijk om vanaf 1 november de volgende rekeningnummers te hanteren:

  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (was NL75FVLB0635802724) wordt NL75RABO0373732430
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Solidariteitskas (was NL22FVLB0635802708) wordt NL22RABO0373732414
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Kerkblad (was NL97FVLB0635802716) wordt NL97RABO0373732422
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam (was NL53FVLB0699841259) wordt NL34RABO0373732392

Excuus voor deze overlast, deze wijziging is niet onze keuze maar is het gevolg van het beleid van SKG. Wij rekenen op uw medewerking!

Print Friendly, PDF & Email

Vijfjescollecte (14 okt.)

Op D.V. zondag 14 oktober wordt zowel in de ochtend- als avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van onze Hervormde Gemeente van Werkendam gezond te houden. Het College van Kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van € 5,- bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk wordt de vijfjescollecte aan de uitgang gehouden en is er tijdens de dienst één collecte, die is bestemd voor de diaconie.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Actie Kerkbalans – Uw toezegging voor 2018 –

De kerk heeft uw toezegging voor de Actie Kerkbalans hard nodig.

Helaas is er net als vorig jaar een aantal mensen die een bedrag heeft toegezegd voor de actie Kerkbalans 2018, maar nog niet heeft betaald of achterloopt. Dit kan te maken hebben met uw financiële privésituatie. Daar is alle begrip voor. Het kan ook zijn dat men dit gewoon is vergeten. Wij kennen uw situatie niet, maar eind oktober zullen we starten met het versturen van herinneringen naar alle mensen die nog niet hebben betaald of achterlopen op de toezegging. Uiteraard willen we voorkomen veel van deze brieven te moeten schrijven. Mocht het zo zijn dat ook u achterloopt met de betaling, dan verzoeken wij u, als uw financiële situatie dit toelaat, de betaling zo snel mogelijk te doen. Begin oktober zullen wij namelijk de voorbereidingen treffen voor deze herinneringsactie. Het geeft verwarring en ongemak als de betaling de brief zou passeren en u onterecht een herinnering of aanmaning krijgt. Het is voor het voortbestaan van de kerk erg belangrijk dat een toegezegd bedrag ook daadwerkelijk binnenkomt. De begroting en uitgaven van 2018 zijn namelijk grotendeels afgestemd op uw toezeggingen. Inkomsten en kosten kunnen scheeflopen ten opzichte van elkaar als toezeggingen in werkelijkheid niet blijken binnen te komen. Daarom vertrouwen we erop uw toezegging alsnog te mogen ontvangen.

Wij danken u voor uw medewerking.

Het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Afscheidsreceptie Bertus en Teuni Verhoeven

Zoals al eerder is vermeld zullen koster Bertus Verhoeven en zijn vrouw Teuni het kosterschap per 1 september 2018 neerleggen. Bertus is 35 jaar geleden begonnen met kosterwerkzaamheden in onze gemeente. Nu wil het echtpaar het rustiger aan gaan doen. Het is een lange periode waarvoor we als gemeente erg dankbaar zijn en die rust wordt hen dan ook van harte gegund. Maar dit afscheid van  jarenlange toewijding willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om het kostersechtpaar te bedanken is er daarom donderdagavond 6 september een feestelijke receptie in De Bron gepland. U bent als gemeentelid voor deze avond van harte uitgenodigd vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur, van 20.00u tot 21.00u is er een officieel gedeelte. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid het kostersechtpaar te bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze gemeente.

Print Friendly, PDF & Email

Fietsen parkeren Biesboschkerk

Ten behoeve van de veiligheid is het erg belangrijk dat er bij de ingang van de Biesboschkerk geen fietsen meer geparkeerd worden. Op last van de brandweer worden we dringend verzocht de fietsen niet meer voor de hoofdingang te plaatsten, maar aan de achterzijde van de Biesboschkerk op de aangewezen fietsenparkeerplaats. De zij-ingang zal bij erediensten open zijn, zodat omlopen niet hoeft. Bovendien zal het grindpad binnenkort verhard worden en komt er belijning op de fietsparkeerplaats zodat een grotere stalcapaciteit gecreëerd word. Wanneer blijkt dat de capaciteit niet voldoende is, zullen we aan die zijde de fietsparkeerplaats uitbreiden. Totdat extra capactiteit gecreëerd wordt en de fietsparkeerplaats staat vol, vragen wij u het eerste autoparkeerplaatsvak te gebruiken nabij de fietsparkeerplaats. Wij vragen u gehoor te geven aan onze oproep.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw medewerking.

Print Friendly, PDF & Email