Actie kerkbalans 2020

De actie kerkbalans 2020 is weer begonnen. Vanaf vrijdag 17 januari kunt de enveloppe gekregen hebben met de  vraag voor de vrijwillige bijdrage ‘Actie kerkbalans 2020’. Het was de bedoeling dat een groot deel per e-mail verstuurd zou worden, maar helaas blijkt daar ons administratiesysteem nog niet voor te zijn uitgerust. Daar werken we hard aan, we hopen dan ook volgend jaar wél veel mensen per e-mail aan te kunnen schrijven, zodat dat veel werk bespaart bij de actiekerkbalansbezorgers. We vragen u daarom of u (weer) uw e-mail adres op de kaart van de toezegging wilt invullen. Bij mensen die geen gebruik maken van e-mail, blijven we in de toekomst de enveloppen natuurlijk ook nog gewoon bezorgen. 
Uiterlijk donderdag 30 januari wordt uw toezegging weer opgehaald door de kerkbalansbezorgers. In de kerkklankeneditie van 20 december 2019 en op de website https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/archieven/category/krm-nieuws kunt u lezen wat we in de gemeente mede dankzij uw bijdrage hebben kunnen doen, en welke plannen er zijn voor in de toekomst. Voor onze Hervormde gemeente van Werkendam is deze actie de belangrijkste bron van inkomsten, daarom rekenen we net als afgelopen jaar op uw betrokkenheid en uw financiële steun. 
Wij wensen vanaf deze plaats de bezorgers veel succes!! De opgehaalde toezeggingen kunnen vrijdag 31 januari om 18:30u – 20.00u worden gebracht in de Bron. 
We hopen dat u de actie een warm hart toedraagt. Het college van kerkrentmeesters dankt u vast hartelijk voor uw steun. 
Print Friendly, PDF & Email

Actie kerkbalans ‘Geef voor je kerk’ 2020 in voorbereiding

Het College van Kerkrentmeesters is volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe actie kerkbalans die gehouden wordt van 18 januari tot 1 februari 2020 onder het Thema ‘Geef voor je Kerk’. Velen van u hebben hun betrokkenheid getoond in 2019. Dit bleek uit uw vrijwillige bijdrage, giften en de wekelijkse collecteopbrengst van het afgelopen jaar.  We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee ook de noodzaak kennen van deze financiële bijdrage, zodat de continuïteit van onze Hervormde Gemeente in Werkendam gewaarborgd blijft. We zijn erg verheugd u te kunnen melden dat we met elkaar als gemeente onderstaande hebben kunnen bereiken in het afgelopen jaar, we zijn erg trots op zo’n levende gemeente. 
 
Mede dankzij uw bijdrage van 2019
  • hebben we de fietsparkeerplaatsen bij de Biesboschkerk kunnen realiseren met de aankoop van stenen en grondwerken en de inzet van vrijwilligers, 
  • hebben we het aantal uren voor medewerkers in loondienst kunnen handhaven,
  • is er een grote schilderbeurt geweest aan de Biesboschkerk,
  • kon er ‘groot-groen-onderhoud’ gepleegd worden bij de kerkgebouwen en pastorieën,
  • is er zojuist nieuwe duurzame (warme) led verlichting aangebracht in de dorpskerk,
  • hebben we, samen met de diaconie, nieuwe materialen voor de bovenzaal van de Bron kunnen kopen en die met behulp van vele vrijwilligers geplaatst. 

Investeringen die we met uw bijdragen hopen te kunnen doen in of vanaf 2020.                            

In 2020 zal vanuit het reservefonds groot onderhoud worden gepleegd aan het orgel in de dorpskerk. Daarnaast staat o.a. het herstructureren van de grond aan de wielzijde van de Dorpskerk, met het aanleggen van een nieuwe fietsparkeerplaats op het investeringsplan van 2020-2025. Tevens willen we in het jaar 2020 bekijken of we meer investeringen kunnen doen in het kader van duurzame energie.

Vrijwilligers gezocht.

Naast uw financiële bijdrage, stellen wij het op prijs, als u een gedeelte van uw tijd als vrijwilliger aan de kerk kunt geven. Zo is in 2018 bijvoorbeeld een groot gedeelte van de renovatie van beide pastorieën met veel vrijwilligers gebeurd en is er in 2019 dankzij vrijwilligers een nieuwe fietsparkeerplaats gekomen bij de Biesboschkerk. Daarnaast hebben jonge vrijwilligers de bovenzaal van de Bron verbouwd. Ook helpen vrijwilligers wekelijks mee met tellen van de collectes, schoonmaak van gebouwen en tuinonderhoud. Voortdurend zijn we op zoek naar vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Meldt u aan bij een van de kerkrentmeesters. Wij zijn heel blij met uw aanmelding!

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alvast alles over op de site van Belastingdienst en zoekt op: periodieke gift. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester: Hans Nieuwenhuyzen, kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. Maak voor uw berekening gebruik van de schenkcalculator: https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/
Print Friendly, PDF & Email

Tiende uitloting obligatielening 2005

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Tiende uitloting obligatielening 2005

Eind oktober 2019 heeft de tiende uitloting van de obligatielening 2005 plaatsgevonden.
Van de obligaties die verband houden met de door gemeenteleden verstrekte lening zijn de volgende nummers uitgeloot:

€       50,00   nr.: 8, 13

€     100,00   nr.: 212, 219, 222, 228, 251, 252, 258, 264, 276, 282, 290, 319, 324, 325, 332, 335, 339, 340

€     500,00   nr.: 412

€  1.000,00   nr.: 485

De totale waarde van genoemde uitgelote obligaties 2019 bedraagt: € 3.400,00. Het college van kerkrentmeesters verzoekt eenieder de uitgelote obligaties zo spoedig mogelijk te retourneren, met vermelding van uw naam en uw bankrekeningnummer. Daarna kan worden overgegaan tot terugbetaling van het geleende bedrag. De obligaties kunt u inleveren bij de penningmeester: H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27 of opsturen naar: Hervormde Gemeente, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Mocht u tot schenking van een uitgelote obligatie willen overgaan, dan kunt u dit kenbaar maken door op de obligatie die u inlevert het woord ‘schenking’ te vermelden. Het college zal in dat geval een schenkingsbewijs afgeven.

Voor de verleende financiële steun zeggen wij u allen hartelijk dank.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Uw bestelling van collectemunten

Door een technische storing zijn alle gegevens van bestellingen vanaf dinsdag 29 oktober tot vrijdag 8 november verloren gegaan!
Dit betekent dat uw bestelling gedaan in deze periode door ons niet (meer) kan worden verwerkt en bezorgd.

Bij deze het verzoek om uw bestelling opnieuw te willen opgeven?

Bij voorbaat onze dank en een welgemeend excuus voor het niet kunnen bezorgen van de collectemunten.

College van Kerkrentmeesters

 

Print Friendly, PDF & Email

KRM Begroting 2020

Begroting

Op 2 oktober jl. is de begroting 2020 op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters besproken. De begroting ligt ter inzage maandag 11 november, dinsdag 12 november, woensdag 13 november en donderdag 14 november 2019 van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam. Indien u de begroting wilt inzien wordt u vriendelijk verzocht (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

Op de eerstvolgende algemene kerkenraadsvergadering zal de conceptbegroting geagendeerd worden ter vaststelling. Daarna zal de begroting 2020 gepubliceerd worden op de website.

Print Friendly, PDF & Email

Vijfjescollecte 13 okt

Vijfjescollecte

Op D.V. zondag 13 oktober wordt zowel in de ochtend- als avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van onze Hervormde Gemeente van Werkendam gezond te houden. Het College van Kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van € 5,- bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk wordt de vijfjescollecte aan de uitgang gehouden en is er tijdens de dienst één collecte, die is bestemd voor de diaconie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Print Friendly, PDF & Email

Toezegging Kerkbalans

Herinnering voor uw toezegging Actie kerkbalans

Wij merken dat de betalingen t.o.v. de toezeggingen voor de actiekerkbalans wat achterblijven. Op dit moment is er minder binnengekomen dan is toegezegd voor deze termijn. Om niet in de financiële problemen te komen, vragen wij u vriendelijk, doch dringend, het door u toegezegde bedrag voor deze termijn over te maken, zodat de begrootte inkomsten in balans staan met de begrootte uitgaven. In oktober zullen de eerste herinneringen gestuurd worden naar mensen die achterlopen. We willen graag voorkomen dat we deze herinnering moeten sturen. Als er onvoorziene zaken zijn, waardoor u uw toegezegd bedrag momenteel niet kan overmaken, wilt u dan contact opnemen met onze penningmeester (dhr.  H. Nieuwenhuyzen: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. We vinden dan samen een oplossing. We rekenen op uw bijdrage.

Het College van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Kerkhulpverleners gevraagd 

Kerkhulpverleners gevraagd 

Zoals in het bedrijfsleven BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) aanwezig zijn, zijn er ook in de kerk hulpverleners aanwezig. We noemen ze dan wel niet BHV-ers, maar KHV-ers (Kerkhulpverleners). We willen ons vast team van KHV-ers uitbreiden. Bij het verlenen van hulp is er namelijk geen verschil of je in een bedrijf bent of in de kerk, daarom zoeken we bij voorkeur mensen die al een BHV diploma hebben en ook bij ons in de kerkzaal hun ervaring als bedrijfshulpverlener willen inzetten. Mocht je geen BHV-Diploma hebben, maar toch graag eerste hulp verleent in de kerk, dan bestaat er een mogelijkheid om via de kerk dit diploma te halen.
U kunt zich opgeven bij onze koster Teus Kooij. kosterhervormdwerkendam@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Helpers tuinonderhoud

Nog steeds vrijwilligers gezocht voor tuinonderhoud

Wie wil ons helpen met het tuinonderhoud van kerkgebouwen? We willen ons team van Cornelis en Rian Boom graag uitbreiden, wie wil hen helpen? 

Wanneer u een uurtje per week, per twee weken of een langere termijn over heeft en het leuk vindt om te helpen in een van de tuinen van de kerk (twee pastorieën en twee kerkgebouwen.) zouden we héél graag uw aanmelding tegemoet zien. Het gaat om bijvoorbeeld grasmaaien, schoffelwerk en licht snoeiwerk. U kunt zicht opgeven bij Klaas Heijstek (06) 53258686. Twijfel niet, maar meldt u aan.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Uitbreiding fietsparkeerplaats Biesboschkerk afgerond

Afgelopen maanden zijn veel vrijwilligers bezig geweest met de realisatie van de nieuwe fietsparkeerplaats bij de Biesboschkerk. Gespiegeld aan de oude fietsparkeerplaats aan de noordzijde van de kerk is nu ook aan de zuidzijde een fietsparkeerplaats gerealiseerd.

Het resultaat is prachtig geworden. Ook de oude fietsparkeerplaats is aangepast, de parkeervakken zijn nu aangegeven met donkere stenen, en de paden die vrij moeten blijven, met lichte stenen. Gezien de nieuwe situatie blijkt dit voor onze gemeenteleden direct goed herkenbaar en staan de fietsen al keurig in de vakken.

We zijn ontzettend blij met de vergroting van deze capaciteit en kunnen iedereen nu een goede fiets parkeerplek aanbieden. We danken de vele vrijwilligers en sponsors die hierbij hun ‘steentje’ hebben bijgedragen, de kosten voor de aanleg konden daardoor erg laag gehouden worden. 

Het College van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email