Dankwoord

Hartverwarmend was het dat zo velen aanwezig waren bij onze afscheidsavond, nu wij na 35 JAAR gestopt zijn als kostersechtpaar van de Biesbochkerk. Wij zijn GOD dankbaar, dat we dit werk alle jaren in goede gezondheid hebben mogen en kunnen doen. Heel veel dank voor de gesproken woorden, in het bijzonder de gouden insigne, de vele kaarten, cadeaus, bloemen, bonnen en financiële giften, die wij hebben gekregen. We voelen ons daardoor heel erg gewaardeerd. Wij hebben het ervaren als een heel bijzonder afscheid.

Nogmaals hartelijk bedankt.

Bertus en Teuni Verhoeven

Klaproos 31

4251 JB Werkendam

Print Friendly, PDF & Email

Kosterschap Biesboschkerk

Koster Bertus Verhoeven en zijn vrouw Teuni hebben aangegeven, gezien hun leeftijd, het kosterschap dit jaar te gaan neerleggen. Na een periode van 35 jaar wil het echtpaar het rustiger aan gaan doen. Het is een lange periode waarvoor we als gemeente erg dankbaar zijn. Per september dit jaar zal het echtpaar het kosterschap neerleggen. Natuurlijk willen we dat als gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan en krijgt u een officiële gelegenheid om de koster en zijn vrouw te bedanken voor hun jarenlange inzet. Informatie hierover volgt nog.

Natuurlijk zoeken we goede vervanging voor Bertus en Teuni Verhoeven. Indien u, of een echtpaar, zich geroepen voelt voor het kosterschap van de Biesboschkerk, dan vernemen we dat graag. Meer informatie kunt u opvragen bij een van de kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe Privacywet (AVG)

Privacywet

vandaag, 25 mei, is de nieuwe Privacy wet ingegaan, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook voor onze kerkelijke gemeente heeft dat gevolgen. Binnen het College van Kerkrentmeesters is een klein comité opgericht die bezig is met het maken van een conceptbeleid waarin wordt aangegeven hoe dat deze wet in onze gemeente vorm gaat krijgen. Dit concept wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de kerkenraden.

De nieuwe wet schrijft regels voor in welke mate het toegestaan is persoonsgegevens te publiceren. In feite mag dat alleen als de persoon in kwestie daarvoor toestemming geeft. In onze gemeente heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor publicatie in het kerkblad, in de weerklank, in tweeklank, op de website, in de gemeentegids,  in de afkondigingen of in de voorbeden, of waar dan ook. Best veel eigenlijk. Daarom kan het zijn dat binnenkort uw toestemming wordt gevraagd, wanneer het voornemen er is iets te vermelden met daarin uw naam of andere gegevens. En dat is op zich een goede zaak. Natuurlijk kunnen we als kerkelijke gemeente alleen goed functioneren als we betrokken zijn met elkaar, informeren naar elkaar en geven om elkaar. Daarom is het delen van informatie binnen onze gemeente van groot belang, maar wel met goede afspraken.

Binnenkort zal dit beleid, als het definitief is vastgesteld, op de website worden gezet.

namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Om alvast te noteren: 16 september Startdag wijk 1

16 september Startdag

Zaterdag 16 september is het weer zover: de jaarlijkse startdag van de gemeente! Er wordt momenteel druk gewerkt aan de invulling van de dag, die het thema ‘Kerk-proeverij’ heeft gekregen.

Het programma is in ieder geval geschikt voor jong en oud. We beginnen natuurlijk samen, daarna splitsen we op. De volwassenen stappen op de fiets en als afsluiting volgt een barbecue. Voor mensen die niet zo mobiel zijn kan autovervoer geregeld worden. We hopen u en jullie dan ook met velen te ontmoeten, ook als dat alleen de middag of alleen tijdens de barbecue zou zijn!

Zondag 17 september zal de Startdienst met de gemeenteband plaatsvinden. Meer informatie volgt na de zomervakantie.

Print Friendly, PDF & Email

Reformatie-zangavond met hagepreek op 30 juni te Veen

Link/Openen: Document Reformatie-zangavond met hagepreek

Reformatie-zangavond met hagepreek

vrijdag 30 juni 2017, 19.30 uur

Grotestraat 19, Veen

De hagepreek (van ongeveer een kwartier) is buiten, als het weer het maar even toelaat. In principe buiten alles staande (net als vroeger), maar voor wie niet (lang) kan staan: voor stoelen wordt gezorgd.

met medewerking van christelijk gemengd koor ‘De Lofstem’

o.l.v. Anneke van de Streek

organisten: Niels de Klerk (koor); Kees Scheuders (samenzang)

predikant: ds. J. Brouwer

Print Friendly, PDF & Email

Vesperdienst in de lijdensweek

Op D.V. woensdagavond 12 april wordt in samenwerking met de Gereformeerde kerk een Vesperdienst gehouden. De dienst begint om 19.30 uur in de Dorpskerk. De Vesperdienst wordt geleid door dominee H. de Goede en pastoraal werker H. Dekker. Organist: A. van Hoornaar.

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gezang 173, Liedboek voor de Kerken 1973

Print Friendly, PDF & Email

Dorpskerk 60 jaar

Boekje 60 jaar Hervormde Dorpskerk

Dorpskerk60jaar

Op 21 december werd het eerste exemplaar van het boekje ‘Hervormde Dorpskerk Werkendam 60 jaar in gebruik ~ 23 december 1952-23 december 2012’ overhandigd aan vraagbaak en oud-koster Piet van de Werken en kerkrentmeester Huig Schaddelee. Het boekje is geschreven door Corine Koek-Maasdam voor de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

Corine: “Vorig jaar was ik bij de lezing ‘Werkendam Kerkendam’ van Bas voor den Dag en ik kwam er toen achter dat de Dorpskerk 60 jaar in gebruik was. Er was net voldoende tijd voor een artikel over dit jubileum in het Altena Nieuws, maar er kwam zoveel interessant materiaal naar boven, dat ik eigenlijk vond dat daar wat mee moest gebeuren. Het was leuk om het boekje nu rond deze datum uit te kunnen brengen. Er staan veel wetenswaardigheden in: over de oude hervormde kerk die in 1945 opgeblazen werd door de Duitse bezetter, over de bouw en symboliek van de huidige kerk, en over elementen in de kerk. Verder heb ik zo’n 60 foto’s en diverse scans van documenten opgenomen. Daarnaast schreef dorpsdichter Kees van Gammeren speciaal een prachtig gedicht over de Dorpskerk.”

Het boekje is gedrukt bij Drukkerij Damen en kost € 9,- voor leden en € 11,- voor niet-leden van de Historische Vereniging. Het is verkrijgbaar bij de vereniging, Slikstraat 15 in Werkendam, iedere zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Of ook bij De Angelot, Hoogstraat 56, Chris Baggerman, email c.baggerman@kliksafe.nl of telefoon 06-1901 1002 en bij Corine Koek, email fam.m.koek@hetnet.nl of telefoon 0183-501243.

Print Friendly, PDF & Email

“Leven met God mag financieel wat kosten”

LWdenBoer

 

“Leven met God mag financieel wat kosten”
“Het geloofsleven wordt ook zichtbaar in de besteding van ons geld. Soms hebben we de neiging om dit onderwerp te laten liggen en vooral stil te staan bij het werk van de Heilige Geest in het hart van zondaren. Maar het is niet verkeerd als de besteding van ons inkomen ook aandacht krijgt in de kerk,” zegt ds. L. W. den Boer. Het valt hem op dat deze kwestie soms weinig aan de orde wordt gesteld. Dit vertelt de predikant van de Hervormde Gemeente te Werkendam naar aanleiding van een recent gehouden preek over Spreuken 3:9 en 10. In deze verzen klinkt de volgende oproep: ‘Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.’

“Dit onderwerp kan al gauw wettische trekken krijgen, maar dat mag ons er niet van weerhouden om onze mond te houden over de besteding van geld.” Den Boer citeert 2 Korinthiërs 8:9, ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.’ “Wanneer we onze uitgaven gaan zien in het licht van het Evangelie, is inkomen afstaan aan de kerk niet langer een wettische aangelegenheid. Het Evangelie zou hierin een inspiratiebron moeten zijn. We leven als christenen bovendien in de verwachting dat het beste nog komen gaat. Dat zou ons kunnen helpen om van een krampachtige omgang met geld af te komen.”

Economische crisis
De predikant gelooft dat de oproep uit het Spreukenboek ook licht werpt op de crisissituatie van vandaag, al heeft hij geenszins de intentie om het laatste woord over die oorzaak te spreken. “De crisis toont ook aan dat leven zonder Gods geboden z’n vruchten afwerpt. Wie niet naar Gods wil leeft, denkt alleen aan zichzelf. Wie de Heere vreest, zal gezegend worden. Deze rode draad loopt door Spreuken heen. Psalm 32:10 zegt: ‘De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen.’

De predikant merkt in dit verband op dat het Bijbelboek Spreuken gelovigen op dit gebied prikkelt. “Veel teksten brengen ons van ons stuk af. Zelf merk ik dat christenen daar trouwens behoefte aan hebben. Die veelbelovende draad van het Spreukenboek mogen we enerzijds laten staan. Paulus schrijft immers ook dat de godsvrucht ook de belofte van het tegenwoordige leven heeft (1 Tim. 4:8). Anderzijds moeten we ook beseffen dat het Spreukenboek net als de andere boeken van het Oude Testament nog nauwelijks oog heeft voor het leven na dit leven.”

Arme weduwe
“De oproep uit het Spreukenboek laat ons zien dat de dienst van God ons dus zeker wat mag kosten, ook op financieel vlak.” Geconfronteerd met gezinnen die de gevolgen ondervinden van de barre economische tijden, verwijst Den Boer naar het Bijbelgedeelte over de weduwe die haar hele levensonderhoud in de schatkist wierp (Markus 12:41-44, red.), zonder daarmee aan te geven dat dit Bijbelgedeelte het beslissende antwoord is op alle ingrijpende vragen die in die situatie kunnen leven.
“De arme weduwe geeft uiteindelijk meer dan alle rijken om haar heen,” aldus de dominee.

Bericht overgenomen van: www.CIP.nl (Christelijk Informatie Platform)

Print Friendly, PDF & Email

Hoogmoed: “Een fatsoenlijke zonde”

SONY DSC
Ds. L.W. den Boer

Hoogmoed: “Een fatsoenlijke zonde”
“In werkelijkheid is ongeloof hoogmoed ten top, omdat je in dat geval niet buigt voor Christus. Dat kan op een vrome of op een goddeloze manier. Maar uiteindelijk ligt hoogmoed en ongeloof heel dicht bij elkaar,” vertelt ds. L. W. den Boer, die onlangs in een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal preekte over “de zonde van hoogmoed” naar aanleiding van Spreuken 16:5.

De predikant van de Hervormde Gemeente te Werkendam erkent in alle eerlijkheid dat in zijn positie hoogmoed een valkuil kan zijn. “Soms voel ik mij als ambtsdrager beter dan een ander gemeentelid, terwijl ik evenveel van Gods genade moet leven als ‘het gewone gemeentelid’. Dit gevoel wordt soms versterkt als mensen er per definitie vanuit gaan dat een dominee vanzelfsprekend dichtbij God leeft. Dat is een strelende gedachte, maar ik maak hen direct duidelijk dat dit niet automatisch het geval is. Al mag dat leven dichtbij God wel van ons als predikanten verwacht worden. Hij noemt een voorbeeld. “We zijn gezegend met een goed kerkbezoek. Als het weer eens vol is, heb ik dit gebed nodig: ‘Weerhoud, o HEER’, Uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht, aan dwaze hovaardij’. Het gaat niet om mij, maar om Christus.”

“Ik ben niet concreet met het voorkomen van hoogmoed bezig, maar het besef van de noodzaak om ook als ambtsdrager dichtbij Christus te leven is nodig,” gaat de dominee verder. “Als ik mij richt op wie Christus is, mag ik geloven dat Hij mij meer en meer zal vormen naar Zijn beeld.” Den Boer noemt hoogmoed “ten diepste een fatsoenlijke zonde.”

Verkapte zelfhandhaving
Volgens Den Boer zou hoogmoed ook omschreven kunnen worden als zelfhandhaving. “Na een concrete zonde kan ik denken: ‘Ik blijf nu maar bij Christus vandaan. Hij ziet me al aankomen’. Maar met zonden voor God verschijnen is vernederend en daarom zijn we geneigd om ermee te blijven zitten. Dat is hoogmoed ten top. Ik wil blijven benadrukken dat het geloofsleven een voortdurende strijd is. Anders spelen we hoogmoed in de kaart. Als we onze zonden beschouwen als gepasseerd station omdat we kinderen van de Vader zijn, zijn we nog verder van huis. Het streven om meer op Christus te lijken gaat dwars door die strijd heen.”

Voortbordurend op de zonde van hoogmoed verwijst Den Boer desgevraagd naar koning Nebukadnezar, die zei: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?’ (Daniël 4:30). Daaropvolgend volgde een stem uit de hemel en werd Nebukadnezar tijdelijk uit de mensenwereld geplaatst. Later ‘keerde zijn verstand terug’ en loofde hij God. Verder noemt de predikant Simon Petrus die ondanks zijn overtuiging om Christus te volgen later tot drie keer toe de Heere verloochende. Eerder zei Petrus: ‘Al moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen!’ (Mattheüs 26:35).

Vrome smoes
“God wijst ons niet op onze hoogmoed om ons de put in te praten, maar omdat Hij ons wil vernieuwen naar Zijn beeld. Daarom is belangrijk dat we tevoorschijn komen met onze tekortkomingen in plaats van onszelf handhaven. Als we daar oog voor hebben, maakt het voor ons een stuk gemakkelijker om naar de Heere toe te gaan. Juist het weigeren om naar God te gaan met onze fouten is hoogmoed. Met een vrome smoes zijn we soms te hoogmoedig om toe te geven dat we weer gefaald hebben. Het doopformulier zegt: ‘En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen.”

“Weigeren naar God toe te gaan is strelender voor mijn ego dan schuldbelijdenis. Als ik wel naar Hem toe ga, wordt die hoogmoed gebroken. Daarom zullen we telkens moeten terugkeren naar de Heere.”

Bericht overgenomen van: www.CIP.nl  (Christelijk Informatie Platform)

Print Friendly, PDF & Email

Website vernieuwd

Website vernieuwd!

De website van onze gemeente is vernieuwd.
Er zijn in deze versie diverse wijzigingen doorgevoerd. Een daarvan is dat nu iedereen kan zien welke pagina’s er wel en welke er niet zijn beveiligd.

Een gevolg van deze vernieuwing is dat gemeenteleden zich opnieuw moeten laten registreren om de beveiligde pagina’s te kunnen lezen.

Met deze nieuwe versie van onze website hopen wij de gemeente en haar leden nog meer van dienst te kunnen zijn.

Joël
Webbeheerder

Print Friendly, PDF & Email