W1 | Nieuws-wk18

Over op zondag
Op D.V. zondagmorgen 12 mei  zal ds. M.P. Vis uit Werkendam in deze missionaire toerustingsdienst voorgaan.

In de avonddienst  hoopt ds. G.C. Lock uit Uitwijk de dienst te leiden.

Op D.V. zondagmorgen 19 mei zal onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut in deze dienst voorgaan. In deze dienst is er voorbereiding viering Heilig Avondmaal. Na de dienst is het koffiedrinken in de hal van de kerk.
In de avonddienst hoopt ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer  de dienst te leiden.

U allen gezegende diensten toegewenst. 

Censura Morum
D.V. zondag, 26 mei  hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Alles wat voor u een goede viering in de weg staat of zou verhinderen kunt u bespreken op het censura morum.

U kunt hiervoor een afspraak maken via het Meldpunt Pastoraat  tel. 06-23402320 of 06-23388648. 

Kerkauto
Wanneer u gebruik wilt maken van de kerkauto, graag even contact opnemen met Joost Klop, telefoonnr. 06-21358288. 

Oppas
Zondagmorgen 12 mei, Dorpskerk:

0-4 jaar: Dorien Vos, Melissa Vogel en Twan Hoogendoorn.
Zondagmorgen 19 mei, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Annie van Veen, Marianne van der Spoel en Joline van Ooijen.

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 12 mei (Dorpskerk) wordt er gelezen en behandeld: Psalm 19: Gods regels zijn goed.
Leiding:
groep 1 t/m 3:      Ellen, Nienke en Dewina
groep 4 t/m 6:      Francisca en Janneke
groep 7 en 8:         Marion

Op zondagmorgen 19 mei (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Exodus 25:10-22:. De bouw van de heilige kist..
Leiding:
groep 1 t/m 3:      Ierinda, Wendelina en Dylana
groep 4 t/m 6:      Anneke en Amanda

Gemeenteleven I
In memoriam Adriaan Oosterom
Op Stille Zaterdag 2019, 20 april jongstleden, overleed op 72-jarige leeftijd in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ons gemeentelid Adriaan Oostrom. Hij heeft de laatste anderhalf jaar van zijn leven gewoond op d’Altenaer 48, waar zijn vrouw Joke nu alleen blijft wonen. Na 20 jaar in Sleeuwijk gewoond te hebben met hun gezin, kwam zij toch weer terug naar Werkendam, waar ze met veel plezier aan het Ganzepad woonden. Maar ook in d’Altenaer heeft Ad het goed gehad, met veel aanloop van gezellige buren. Ad was een positief ingesteld mens. Hij heeft altijd veel gehouden van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en had altijd tijd en aandacht voor hen. Decennia lang ging alle vrije tijd op aan met het hele gezin op hun plezierjachtje de Biesbosch in, als het ook maar enigszins mooi weer was. Ad hield duiven en won daar ook prijzen mee, hij had heel goede duiven en herkende elk van zijn vogels stuk voor stuk al van verre als ze terug kwamen vliegen. Hij hield ook van vissen en van varen, een man van het water. Vele jaren was hij havenmeester in de Bruine Kilhaven.

Ad was ook sterk, ooit werd hij tweede bij een ‘sterkste-man-van-Werkendam’ wedstrijd, zonder daar echt voor te trainen. Hij was eerst stratenmaker van beroep, daarna werkte hij in de bouw. Hij sjouwde daar vaak en veel materialen, en uiteindelijk deed dat zijn lichaam geen goed. Ook door suikerziekte ging zijn gezondheid achteruit, tot het werken niet meer ging. Diverse andere gezondheidsklachten kwamen voort uit zijn suikerziekte, infecties genazen haast niet meer. Tot aan amputatie en beenprothese aan toe, en zo belandde Ad in een rolstoel. Hij hoopte de 70 jaar te halen, hij werd 72 en de laatste jaren benoemde hij dat als ‘bonusjaren’. Tegelijk viel het hem zwaar, deze laatste jaren.

Ad was gelovig en kwam ook uit een gelovig gezin. Hij gaf nooit blijk van twijfel aan God, ondanks een aantal jaren buiten de kerk. Joke en Ad vonden de weg naar de kerk weer terug, wat hun geloof wel weer versterkte. Trouw luisterden zij de laatste jaren thuis naar onze kerkdiensten, omdat kerkgang niet meer ging. Ad had ook een vast vertrouwen, dat hij onze hemelse Vader zou ontmoeten en voor eeuwig bij Hem zal zijn. Dat inspireert mij en vele anderen, om ook steeds net als Ad, onze blik gericht te houden op onze Here Jezus.

Twaalf dagen voor Pasen zat ik nog met Ad en Joke aan tafel in De Bron tijdens de Passie- en Paasviering van onze Hervormde Vrouwendienst. Er was nog niets aan de hand. Wie had toen kunnen bedenken dat Ad enkele dagen later met hevige koorts in het Beatrixziekenhuis zou liggen, en dat geen enkel antibioticum of ander medicijn zou aanslaan? Wie had kunnen bedenken dat men Ad niet durfde te onderzoeken of opereren omdat hij al zozeer verzwakt was, en dat hij het ziekenhuis niet meer levend zou verlaten? Niemand. Het zet ons weer stil bij hoe snel het leven voorbij kan zijn. En hoe belangrijk het is, vandaag nog te zorgen dat je klaar bent Hem te ontmoeten, hoe oud of jong we ook zijn. Ad zal gemist worden, het verdriet bij Joke, de kinderen en kleinkinderen is groot. Zij zullen Ad niet vergeten.

Ds. Guido van der Neut 

Gemeenteleven II
Zuster Westerhout – Ippel, Hofje 9, 4251 BW, mocht, onder dankzegging aan God, weer naar huis terugkeren. De operatie aan haar buik is, zoals het er nu naar uitziet, goed verlopen. We wensen haar, en degenen die in liefde om haar heen staan, Gods kracht toe tijdens de weg van het herstel.

Zuster Van Wijk – van den Heuvel, Kamille 7, 4251 JP, verblijft in Altenahove. Na een val had ze haar linkerpink gebroken en haar knie – zeer waarschijnlijk – ernstig gekneusd. In ieder geval mag ze er 6 weken totaal niet op staan. In Altenahove verblijft ze om te revalideren. De toekomst is ongewis en dat is soms best moeilijk. Gelukkig probeert ze de moed er goed in te houden! We wensen haar, en hen die haar in liefde omringen, Gods kracht en wijsheid toe in deze tijd.

Broeder Kees Sterkenburg, Bereklauw 6, 4251 KS, werd in het ziekenhuis opgenomen met hoge koorts. Het bleek dat hij een gecompliceerde urineweginfectie had. Na een aantal dagen, waarin Kees behoorlijk ziek was, mocht hij gelukkig weer naar huis. Inmiddels is de dankbaarheid groot, omdat Kees zich zo goed voelt. De komende weken zullen er nog onderzoeken plaats vinden. We wensen Kees, samen met Truus en de kinderen, Gods zegen toe.

Zuster Teunie Burgers – de Keizer, Raadhuisplein 7, 4251 VZ, mocht weer huiswaarts keren na haar hartoperatie. De dankbaarheid is aan God, omdat alles, naar omstandigheden, alweer zo goed gaat! We wensen haar en allen die haar lief zijn, Gods kracht en bijstand toe.

Henri Dekker 

Huwelijksjubileum I
Op donderdag 2 mei jl. was het 50 jaar geleden dat broeder en zuster Bert en Dicky Faro – Ippel, Biezengors 40 (4251 DK) Werkendam, elkaar het “ja” woord gaven. Een halve eeuw met elkaar lief en leed mogen delen, dat is niet iets dat iedereen gegeven is. Bert en Dicky zijn dan ook erg dankbaar dat zij dit uit Gods hand mochten ontvangen. Wij feliciteren Bert en Dicky van harte met het bereiken van deze mijlpaal, hopen dat zij mogen terugzien op een mooie gedenkdag en voor de toekomst bidden wij hen een door God gezegend vervolg van hun levensweg toe. Ga met Hem!

Hans de Smit 

Huwelijksjubileum II
Op woensdag 15 mei a.s. is het 40 jaar geleden dat Leo en Paula de Haas – van Lopik, Goudenregenpad 9 (4254 GA) Sleeuwijk in het huwelijksbootje stapten. Vier decennia met elkaar lief en leed gedeeld, dat is voorwaar niet gering. Hoogte- en dieptepunten zijn in al die jaren gepasseerd. Zeker op medisch vlak zijn er wel enkele dalen te vermelden. Wat gebleven is dat is de liefde voor elkaar! Van harte wensen wij Leo en Paula geluk met het bereiken van deze mijlpaal en hopen dat zij later mogen terugzien op een mooie gedenkdag. Voor de toekomst bidden wij hen alle goeds toe maar in het bijzonder de Zegen van de Vader in de hemel!

Hans de Smit

Huwelijksjubileum III
Eveneens op 15 mei a.s. gedenken Dick en Dikkie Kant – van den Berge, Bakkerskilstraat 8 (4251 ZL) Werkendam het heuglijke feit dat ook zij 40 jaar geleden in de echt werden verbonden. Dick en Dikkie staan bij dit feit uitgebreid stil want op zondag 12 mei a.s. is er een herdenkingsdienst in de kerk van Den Hoorn (Texel) met aansluitend een receptie voor de kerkelijke gemeente aldaar. Dick en Dikkie vieren sinds zij 30 jaar getrouwd zijn jaarlijks hun trouwdag op Texel. Zij zijn dus inmiddels al aardig ingeburgerd! Op zaterdag 25 mei a.s. wordt vervolgens feest gevierd in Werkendam. Ook Dick en Dikkie kregen op hun levenszee van tijd tot tijd te maken met flinke golven maar de liefde voor elkaar en de nabijheid van de Allerhoogste zorgden er voor dat hun scheepje niet te pletter sloeg. Wij wensen Dick en Dikkie mooie vieringen toe en voor de toekomst in alles Gods nabijheid.

Vervolg de levensreis met Hem!

Hans de Smit 

Overleden I
Naar ons eerst recent bekend werd, is op 13 januari jl. ons gemeentelid zuster Cornelia Boterbloem – van Noorloos op 77 jarige leeftijd overleden. De laatste periode van haar leven bracht zij door in verpleeghuis Altenahove in Almkerk. Zij was sinds 15 juli 1960 gehuwd met broeder A.J. Boterbloem, Sluyterstraat 51 (4251 HG) Werkendam. Wij betuigen hem ons medeleven in verband met het verlies van zijn partner en wensen hem en verder allen die treuren vanwege het overlijden van zuster Boterbloem sterkte en Gods vertroosting toe.

 Hans de Smit 

Overleden II
Op maandag 1 april jl. kwam een einde aan het aardse leven van ons gemeentelid zuster Adriana de Vries. Zij woonde op het adres Erker 45 en bereikte de leeftijd van 82 jaar.

Wij wensen allen die bedroefd zijn vanwege het overlijden van zuster De Vriesveel sterkte en Gods ontferming toe.

Hans de Smit  

Overleden III
Op dinsdag 2 april jl. is zuster Anna Cornelia van den Heuvel – de Graaff op 87 jarige leeftijd overleden. De kinderen en (achter)kleinkinderen hebben veel respect voor de kracht en het doorzettingsvermogen van hun moeder en oma. Bovendien zijn zij oprecht dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zuster Van den Heuvel hen tijdens haar leven heeft omringd. Hoewel zij een prachtige leeftijd mocht bereiken is er verdriet vanwege het overlijden en de wetenschap zonder de aanwezigheid van moeder en oma verder te moeten in het leven.

De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis vonden op 8 april jl. plaats. Wij wensen de kinderen Jan en Annemarie, hun partners en hun kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe voor nu en in de toekomst.

Hans de Smit   

Overleden IV
In de middag van donderdag 2 mei jl. kwam een einde aan het aardse leven van zuster Dalia Visser – van Pelt, woonachtig in Zorgcentrum Goezate, Raadhuislaan 4 (4251 VS) in Werkendam. Zuster Visser overleed in de leeftijd van 87 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op woensdag 8 mei jl. in rouwcentrum Memoriam. De dienst werd geleid door dominee Jumelet uit Zaltbommel. Aansluitend volgde de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats aan de Borcharenweg. Wij wensen allen die bedroefd zijn vanwege het overlijden van zuster Dalia Visser – van Pelt, Gods vertroosting toe. Denken we in het bijzonder aan broeder Hannes Visser die na een huwelijk van ruim 66 jaar zonder zijn geliefde partner de levensweg moet vervolgen.

In de volgende Kerkklanken zal een “in memoriam” van zuster Visser verschijnen.   

Hans de Smit 

Verhuisd
Enige tijd geleden is broeder B.M. Bogers verhuisd naar de gesloten afdeling van Zorgcentrum Goezate. Heel veel jaren woonde hij op het adres Schans 1 in Werkendam. Vanaf maart jl. verbleef hij in Verpleeghuis Altenahove in Almkerk en nu is hij dus weer terug op het “eigen”dorp. Misschien dat u broeder Bogers wil verrassen met een brief of een kaartje? Zijn adres is: Zorgcentrum Goezate, kamer 124, Raadhuislaan 4 (4251 VS) Werkendam.

Wij hopen dat broeder Bogers zich in Goezate gauw thuis zal voelen. Van harte wensen wij hem daar een goede tijd toe en de nabijheid van de Vader in de hemel!

Hans de Smit 

Bruiloft Willemieke van Ooijen en Wilbert Dekker
Op woensdag 29 mei aanstaande willen Willemieke van Ooijen en Wilbert Dekker in het huwelijk treden en dat is mooi nieuws! Op hun trouwkaart staat de tekst: “Opdat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het Hoofd is, namelijk Christus” (Ef.4:15). Prachtig om dit als motto voor je huwelijk te nemen, onvoorwaardelijke liefde (‘agape’) en waarheid, samen toegroeien naar Jezus onze Heer, in verbondenheid met de gemeente. De beste basis voor een goed huwelijk! Willemieke komt met haar ouders, broers en zussen al jaren in onze wijkgemeente. Ze heeft Wilbert uit Barneveld leren kennen en ze zal ook naar Barneveld verhuizen en daar lid worden van Wilberts gemeente. 

In onze tijd is voor steeds meer mensen niet meer helder wat voor verschil trouwen of samenwonen nu maakt. Het verschil is ten overstaan van alles en iedereen trouw te beloven en zo een verbond aan te gaan met elkaar en God. Prachtig dat Willemieke en Wilbert dit gaan doen, en u bent allen uitgenodigd voor de trouwdienst die woensdag 29 mei, om 14.45 uur zal plaatsvinden in de Dorpskerk van Leusden-Zuid, Arnhemseweg 75 in Leusden. Hun woonadres wordt Leibeek 52, 3772 SZ Barneveld. Vanaf deze plaats wensen we dit bruidspaar veel zegen toe!

Ds. Guido van der Neut 

Gemeenteavond
Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De eerste van dit jaar staat gepland op D.V 16 mei 2019, de aanvang is 19.30 uur.

Op deze avond wordt u bijgepraat wat er in de kerkenraad besproken wordt. Daarnaast is er een spreker uitgenodigd, dit keer is dit Cees Rentier van de organisatie Evangelie & Moslims. Op de website www.evangelie-moslims.nl kunt u nader kennismaken met deze organisatie.
Als laatste zal in kleine kringen worden gesproken over de aangereikte onderwerpen.
Ik wil jong en oud stimuleren op deze avond aanwezig te zijn, omdat we met elkaar gemeente zijn.

Niet ter ere van ons zelf, maar ter ere van Hem, die sprak: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen” (Joh. 5:15). Als kerkenraad zien wij uit naar uw komst!

Arie Versluis
Voorzitter 

Dringende oproep voor chauffeurs
Elke woensdag- en vrijdagmorgen is er Inloopochtend in de ontmoetingsruimte van D’Altenaer. Gemiddeld komen hier 25 personen van verschillende leeftijden en achtergronden bij elkaar. Veel van deze mensen zijn eenzaam, en genieten daarom van de contacten, het samen spelletjes doen of het lezen van de krant in een gezellige omgeving. Voor de mensen die niet zelfstandig kunnen komen is er vervoer. Dit wordt op geweldige wijze gedaan door twee vaste chauffeurs, maar door de toename van het aantal minder mobiele mensen kunnen zij het niet meer aan. Er is daarom dringend behoefte aan reserve-chauffeurs. Het zou fijn zijn om een aantal mensen te hebben, die eens in de twee of drie weken onze gasten halen en brengen. Dat kost per ochtend 2 x 15 minuten. Vrouwen en mannen zijn welkom. Benzinekosten kunnen worden vergoed. U kunt zich aanmelden bij Margot Braal (tel. 06 – 41025706 of inlooppuntwerkendam@gmail.com). 

Bloemendienst
Via Marianne Groeneveld  een gift van € 6,00, voor de bloemendienst.

Hartelijk dank! 

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl.

Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 17  mei en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 14 mei:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, Dorpskerk.

Dinsdag, 21 mei:
– 19.30 uur, vergadering kerkenraad, Dorpskerk

 

Print Friendly, PDF & Email

Jeugddienst: Ikke, ikke, ikke en de rest…

Zondag 12 mei is er om 18.00 uur een jeugddienst in de Biesboschkerk (Werkendam). Het thema van deze avond is: Ikke, ikke, ikke en de rest… Dominee Gerco Lock uit Uitwijk zal hier meer over vertellen en de Maranathaband zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Waarschijnlijk ken je die gedachten wel: “ik heb het hier te druk voor, ik heb daar geen zin in, ik moet het leuk hebben kortom we denken allemaal zo snel aan onze eigen wensen. En voor je het weet: ikke, ikke, ikke en de rest…  En natuurlijk ben je geen egoïst, maar dan nog draait alles al snel om jou. Jij moet presteren. Jij moet goed in de groep liggen. Jij moet scoren. Hoe zit dat eigenlijk met God? Moet Hij zich maar aan jou aanpassen? Wie ben je in Gods ogen en wie is eigenlijk je naaste? Tijdens deze jeugddienst staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal.

Iedereen is van harte welkom. De dienst zal om 18.00 uur beginnen in de Biesboschkerk (Richter 91, Werkendam)

Print Friendly, PDF & Email