Wijk-2

Wijkgemeente 2

In wijkgemeente 2, die zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de Gereformeerde Bond, vinden in de kerkdiensten schriftlezing en verkondiging plaats vanuit de Herziene Statenvertaling. De gemeente zingt de 150 psalmen, in de berijming van 1773, waaraan zijn toegevoegd twaalf gezangen.
De wijkgemeente wordt geleid door haar wijkkerkenraad welke bestaat uit de wijkpredikant, ouderlingen en de diakenen. De arbeid van de predikant en ouderlingen treedt het meest naar buiten in de kerkdiensten, de catechisaties en de huisbezoeken. Predikant en ouderlingen vormen samen het consistorie.
De ouderlingen-kerkrentmeesters, die tezamen het college van kerkrentmeesters vormen, hebben de zorg voor de stoffelijke goederen van de kerk: zij zijn verantwoordelijk voor de financiën.
De diakenen geven leiding aan de dienst der barmhartigheid, geven financiële hulp dichtbij en veraf, en doen met de predikant dienst aan het Heilig Avondmaal. De diakenen vormen samen de diaconie.
Met de leiding van de gehele Hervormde Gemeente Werkendam is de algemene kerkenraad (A.K.) belast.
Elke wijkgemeente vaardigt zes kerkenraadsleden af naar dit college.
Aangezien de beide wijkgemeenten elk voor zich tot een bepaalde modaliteit behoren, zijn er regels hoe te handelen als een gemeentelid ingeschreven wil worden bij de andere wijkgemeente

Print Friendly, PDF & Email