Zendingscommissie | Wijk 1

Wijkgemeente 1 heeft besloten om zich ter voortgang van het zendingswerk te laten bijstaan door een commissie.
Deze commissie ook wel Zendingscommissie of Z.W.O. groep genoemd, werkt in opdracht en onder verantwoording van de kerkenraad, en is belast met de verwerkelijking van de zendingsopdracht van de gemeente.
In de commissie hebben naast de door de kerkorde voorgeschreven kerkenraadslid op dit moment vijf gemeenteleden zitting.
Naast deze commissieleden is er ook nog een collectantengroep actief van circa 25 gemeenteleden.

Taakstelling:

  • bewustwording van de gemeente aangaande haar zendingsopdracht;
  • het verwerven van financiële middelen ten bate van het wereldwijde, landelijke en plaatselijke zendingswerk, waaronder ook vallen de landelijke acties van de Z.W.O;
  • het individueel ondersteunen van zelf gekozen projecten;
  • het bijwonen van de classicale vergaderingen betreffende de zending;
  • het voorbereiden en organiseren van een zendingsdienst.

Matthéüs 28: 18-20
18. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
20. en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Steun voor de zending
Zoals steeds terugkerend is voor het werk gebed en geld nodig. Met uw bijdrage kan men helpen waar geen helpers zijn. U kunt het werk steunen door een gift over te maken op giro 456 (graag uw verbondenheid met onze wijkgemeente aangeven i.v.m. bijtelling van het missionair aandeel) of via de collecte. Mag men op u rekenen?

Zending in afgelegen gebieden – GZB-Pinkstercollecte 13 – 19 mei 2013
Nog zijn er in deze wereld nog steeds afgelegen gebieden waar het Evangelie niet geklonken heeft. Ook zijn er nog steeds plaatsen waar voorgangers nauwelijks bijbelkennis en vaardigheden hebben om gemeenten te kunnen leiden. God roept te getuigen en mensen geven gehoor aan die roeping. In de collectefolder leest u het bijzondere verhaal van Jorge Huamán uit Peru.

Met de pinkstercollecte vraagt men uw steun voor het zendingswerk in afgelegen gebieden, zoals in Peru. Al voor € 4,00 per maand kan één gemeentelid in dit land toegerust worden.

Wilt u één of meer maanden voor uw rekening nemen? Uw gift in de collectezak of op bankrekening 69.07.62.445 t.n.v. GZB, Driebergen is van harte welkom. Bij een overboeking graag vermelden: ‘Gift Pinkstercollecte’. Alvast veel dank voor uw steun!

Uw blijvende gebed voor het zendingswerk is onmisbaar! U kunt de GZB-gebedskalender als geheugensteun om dagelijks voor het zendingswerk te bidden bestellen via www.gzb.nl, een email naar info@gzb.nl of een telefoontje naar 0343-512444.

Namens de zendingscommissie. M.Vos

Joram en Daniëlle Oudshoorn.
Zie voor meer info over Joram & Daniëlle  www.oudshoorninafrika.nl

Print Friendly, PDF & Email